Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Fremtidens skole i Sør-Odal kommune

Rådmann Rune Hallingstad har lagt frem sin anbefaling for "Fremtidens skole i Sør-Odal kommune".

Saksfremlegg «Fremtidens skole i Sør-Odal kommune»

I vurderingen av hvordan «Fremtidens skole i Sør-Odal kommune» skal utformes har rådmannen vektlagt viktigheten av gode læringsvilkår og gode læringsresultater for elevene.

Forskning viser at det som har størst effekt på elevenes læring er lærerens kompetanse og relasjon til elevene, og skoleledelses evne til å utvikle et miljø for læring, kvalitetsutvikling og innovasjon. Skolestørrelse, klassestørrelse og lærertetthet har isolert sett mindre betydning for elevenes faglige utbytte og resultater.

I Sør-Odal kommune skal alle barn ha rett til like læringsvilkår uavhengig av bakgrunn eller hvor de bor. Dette likhetsprinsippet er å betegne som et av hovedkravene i kommunens samfunnsoppdrag. Kvalitetsmessig ligger kommunen lavere enn ønsket når det gjelder resultater i grunnskolen, og det er til dels store variasjoner mellom skolene både når det gjelder resultater og mulighet for å sikre måloppnåelse. Dette er særlig uheldig for elevene, og gir seg utslag både direkte og indirekte på kommunens folkehelseprofiler hvor Sør-Odal kommune scorer relativt lavt på en rekke indikatorer.

Fra sentrale myndigheter stilles det i fremtiden større krav til lærernes kompetanse både når det gjelder grunnkompetanse og når det gjelder fagspesifikk kompetanse. Sør-Odal kommune må derfor arbeide aktivt med tiltak for å beholde de lærerressursene vi har i dag og for å klare å rekruttere ny kompetanse. Undersøkelser viser at i tillegg til lønn er mulighet for egenutvikling/videreutdanning, arbeidsmiljø og fagmiljø viktige elementer som vektlegges av lærere når de skal velge arbeidssted.

Rådmannen er av den oppfatning at mange av skolene i kommunen i dag er for små til å håndtere de kravene som av sentrale myndigheter stilles til fremtidens skole og til fremtidens lærere. Mange av skolene er også for små til å ivareta det viktige skolelederaspektet som skal bidra til god kultur for kvalitetsutvikling og resultater. Rådmannen mener derfor at for å nå målsetningen om en bedre skole i Sør-Odal kommune for alle elevene, så må skolestrukturen endres.

Dagens skolebygg er av eksterne vurdert både når det gjelder pedagogisk funksjonalitet og teknisk tilstand. I stort viser gjennomgangen at de fleste skolene har relativt god pedagogisk funksjonalitet og god teknisk tilstand. Unntaket er Sør-Odal Ungdomsskole hvor det er behov for «vedlikeholds løft» og hvor den pedagogiske funksjonaliteten vurderes som svært dårlig. Økonomisk vil det være mest fornuftig å rehabilitere dagens ungdomsskole, men dette vil i begrenset grad bidra til bedret pedagogisk funksjonalitet. Rådmannen anbefaler derfor at det bygges ny ungdomsskole og at denne bør sees i sammenheng med ny barneskole.

I rådmannens vurdering av skolene i kommunen, både i forhold til dagens situasjon og fremtidig situasjon, så vurderes Disenå skole, Ullern skole og Slåstad skole som for små og sårbare til å sikre en fremtidsrettet og kvalitativ tjeneste til fremtidens elever. Rådmannen foreslår derfor at elevene ved disse skolene overføres ny skole på Korsmo.

Videre i rådmannens vurdering bør Sander skole størrelsesmessig klare å håndtere fremtidige krav og føringer. Rådmannen er allikevel av den oppfatning at elevene tilknyttet skolen vil profitere på å gå på en større skole grunnet større fagmiljø blant lærerne, og foreslår derfor i sin primære anbefaling at elevene ved Sander skole overføres Korsmo.

Rådmannens anbefaling til kommunestyret er derfor at det bygges en felles 1-10 skole for alle skolene i Sør-Odal, og at skolen bygges på tomta ved Korsmo skole/Idrettsplassen. Ved å etablere en felles barne- og ungdomsskole vil kommunen;

  1. ivareta de kravene som settes til fremtidens skole
  2. sikre god rekruttering, ivaretakelse og videreutdanning av dagens og fremtidens lærere
  3. gi gode rammer for utvikling av god skoleledelse,
  4. gi gode støttetjenester (PPT, Barnevern, Skolehelsetjeneste) til elevene
  5. bidra til et mer helhetlig grunnskoleløp

Samlet sett er dette viktige premiss og forutsetninger for å sikre en god skole for dagens og fremtidens elever, og vil etter rådmannens vurdering bidra til samlet sett å gi de beste resultatene og læringsvilkårene for barna i Sør-Odal kommune.

Økonomisk vil rådmannens anbefaling være det mest driftsøkonomiske for kommunen i årene fremover, men det vil gi økt lånegjeld og således redusere kommunens muligheter for investeringer innenfor andre tjenesteområder. Rådmannens vurdering er at dette er en håndterbar risiko.  

Kommunestyret skal tirsdag 12. april 2016 kl 1900 behandle sak om «Fremtidens skole i Sør-Odal kommune». Kommunestyremøtet avholdes i kantina på Skarnes videregående skole, og vil «streames» på vanlig måte via kommunen sine hjemmesider.

Saksfremlegg med vedlegg finnes i sin helhet her.


Foto: Shutterstock

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk