Til menyen Til hovedinnholdet Til forsiden

Tjenestekatalog

Salgsbevilling alkohol
Generelt

Beskrivelse

Personer eller virksomheter som ønsker å drive salg og utlevering av alkoholholdig drikk for drikking utenfor salgsstedet, må søke kommunen om salgsbevilling. Bevilling gis ikke til bensinstasjon eller kiosk. Salgsbevillingen gjelder drikk som inneholder over 2,5 og høyst 4,7 volumprosent alkohol. Bevilling gis for maksimum fire år om gangen.

Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan for eksempel skje ved skifte av styrer og stedfortreder, endringer i driftskonsept eller endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Bevillingen faller bort hvis virksomheten overdras til andre. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underettet om dette. Det må søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.Kriterier/vilkår

Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel. For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder. Begge må  ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. De må være over 20 år, arbeide i virksomheten og oppfylle de kravene som alkoholloven stiller. 


Kunnskapsprøven avholde i Kongsvinger kommune vanligvis 1 gang pr. mnd. Kontakt Kongsvinger kommune 62 80 80 00.


Samarbeidspartnere
  • Vaktselskap/kontrollører
  • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
  • Skatteetaten (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Beslektede tjenester
NavnTj.id.Ver.Ver.
Etablererprøven for serveringsvirksomhet26197763Bokmål
Kunnskapsprøven - alkoholloven26215543Bokmål
Skjenkebevilling alkohol26260232Bokmål
Skjenkebevilling alkohol - ambulerende / for en enkelt, bestemt anledning26262292Bokmål
Regelverk
Lover
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven)
Forskrifter
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)
Retningslinjer
Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.


Søknadskjema
Søknadsskjemaer elektroniske

Vedlegg
  • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
  • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve i alkoholloven
  • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
  • Eventuell skatteattest 


Søknaden sendes til

Sør-Odal kommune
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
 

 


Saksbehandling

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Saksbehandlingstid

Behandlingstiden i kommunen beregnes til cirka tre måneder.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnNæring og miljø
LederJan Thore Helgedagsrud
Telefon62 96 80 00
E-postpostmottak@sor-odal.kommune.no
PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
BesøksadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
Åpningstid0800-1530
Andre opplysninger

Emneord
Næring > Handel og service > Alkoholsalg
Webdesign og webutvikling av Gandalf/Powered by Joomla!
Til toppen