Til menyen Til hovedinnholdet Til forsiden

Tjenestekatalog

Skjenkebevilling alkohol
Generelt

Beskrivelse

Personer eller virksomheter som ønsker å drive serveringssted som selger alkoholholdig drikk, må søke om skjenkebevilling. Skjenkebevilling gis for maksimum fire år om gangen. Endringer i bevillinger skjer ofte flere ganger i løpet av bevillingsperioden. Dette kan skje for eksempel ved skifte av styrer og stedfortreder for bevillingen, endringer i driftskonsept og endringer i eierforhold. Slike endringer krever ofte ny godkjenning, eventuelt ny bevilling. Bevilling faller bort ved overdragelse av virksomheten. Virksomheten kan likevel fortsette på den tidligere bevillingen i inntil tre måneder. Forutsetningen er at bevillingsmyndigheten er underettet om dette og at det søkes om ny bevilling så snart som mulig og senest innen 30 dager etter overdragelsen.

Bevillingen kan gjelde

 • alkoholholdig drikk (over 2,5 volumprosent alkohol) med høyst 4,7 volumprosent alkohol
 • alkoholholdig drikk med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent 
 • all alkoholholdig drikk 


Kriterier/vilkår

Skjenkebevilling kan ikke gis alene, det må også foreligge en serveringsbevilling. Bevillingssøker og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderlig vandel.
For hver bevilling skal det utpekes en styrer med stedfortreder knyttet til serveringsstedet. Styrer og stedfortreder må begge ha bestått kunnskapsprøven om alkoholloven. Begge personene må være over 20 år og arbeide i virksomheten. De må oppfylle kravene som settes i alkoholloven (og serveringsloven).


Kunnskapsprøven avholdes i Kongsvinger kommune, vanligvis 1 gang pr. mnd. Kontakt Kongsvinger kommune tlf. 62 80 80 00

Pris for tjenesten

Ingen saksbehandlingsgebyr.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Kunnskapsprøven - informasjon fra Helsedirektoratet

Samarbeidspartnere
 • Vaktselskap/kontrollører 
 • Lensmann/politi (skal uttale seg om søkerens og sentrale personers vandel)
 • Mattilsynet (kontrollerer hygienen i lokalene, spesielt kjøkken- og toalettforhold)
 • Skatte- og avgiftsmyndighetene (skal kontrollere / uttale seg om at bevillingshaveren overholder skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen)

Regelverk
Lover
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholloven)
Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven)
Forskrifter
Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk (alkoholforskriften)
Retningslinjer
Håndbok i alkoholloven (Helsedirektoratet)
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du må søke skriftlig. Du kan kontakte kommunen for å få veiledning.


Søknadskjema
Søknadsskjemaer elektroniske

Vedlegg
 • Plantegninger over lokalets areal og funksjoner
 • Dokumentasjon på bestått kunnskapsprøve om alkoholloven
 • Dokumentasjon på bestått etablererprøve
 • Dokumentasjon på styrer/stedfortreders tilknytning til virksomheten
 • Firmaattest fra Brønnøysundregistrene
 • Eventuell skatteattest 


Søknaden sendes til

Sør-Odal kommune
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
 

 


Saksbehandling

Når søknaden er mottatt, blir det innhentet uttalelser fra politiet, sosialtjenesten og skatte- og avgiftsmyndighetene. Bevilling tildeles etter en skjønnsmessig vurdering. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. Kopi av vedtaket sendes blant annet til politiet.


Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnNæring og miljø
LederJan Thore Helgedagsrud
Telefon62 96 80 00
E-postpostmottak@sor-odal.kommune.no
PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
BesøksadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
Åpningstid0800-1530
Andre opplysninger

Emneord
Næring > Handel og service > Alkoholsalg
Webdesign og webutvikling av Gandalf/Powered by Joomla!
Til toppen