Til menyen Til hovedinnholdet Til forsiden

Tjenestekatalog

Støttekontakt
Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om å få støttekontakt hvis du trenger hjelp til å få en aktiv fritid eller komme ut av en isolert tilværelse. Støttekontakten får godtgjørelse fra kommunen. Dere møtes hjemme eller går på kafé, kino eller gjør andre aktiviteter sammen. Det er dine interesser og behov som avgjør. Tjenesten kan gis individuelt eller i gruppe.


Støttekontakttjenesten i Sør-Odal er i hovedsak organisert i form av gruppebasert tilbud.Det vil si at den "gamle ordningen" med individuell støttekontakt kun vil bli forbeholdt noen få med helt særskilte behov.

 


Målgruppe

Personer og familier som har behov for støttekontakt på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer


Grupper og individuell støttekontakt er ment som et tilbud for mennesker som av ulike grunner ikke får deltatt aktivt på fritidsarenaen på egenhånd.


Kriterier/vilkår

Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende.


Støttekontakten får betaling for sitt oppdrag. Utgifter til de ulike aktivitetene og reise til/fra aktiviteter må dekkes av brukeren som mottar støttekontakttjenesten (eventuelt foresatte).

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis. Du skal ikke belastes for utgifter som støttekontakten har.


Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Fritid for alle
Grenselaus fritid
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Beslektede tjenester
NavnTj.id.Ver.Ver.
Praktisk bistand - daglige gjøremål26201887Bokmål
Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Lover
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan henvende deg til kommunen for å få hjelp til å søke om støttekontakt, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.


Søknadskjema

Søknadsskjema fås ved henvendelse til Sør-odal kommune, tlf. 62 96 80 00

Søknadsskjema helse og omsorgstjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.Søknaden sendes til
Sør-Odal kommune, Tjenestekontoret,
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
 

 


Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnHjemmetjeneste
LederAnne Moen
PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
Andre opplysninger

Emneord
Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Avlastning og støtte > Støttekontakt
Webdesign og webutvikling av Gandalf/Powered by Joomla!
Til toppen