Til menyen Til hovedinnholdet Til forsiden

Tidsbegrenset opphold-sykehjem

Tidsbegrenset opphold-sykehjem
Generelt

Beskrivelse

Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem hvis du for eksempel trenger opptrening etter sykdom eller nærmere utredning. Det skilles mellom tre typer av korttidsopphold:

  • døgnopphold (minst 24 timer)
  • dagopphold
  • nattopphold

Forebyggende tiltak for å kunne bo hjemme lengst mulig. Bo og behandlingstilbud til syke og pleietrengende som ikke kan bo hjemme for et kortere tidsrom pga. akutte behov.


Målgruppe

Tjenesten tildeles ut fra en faglig vurdering og prioritering til brukere som : Har behov for en overgangsordning ved utskrivelse fra sykehus. Har behov for å få kartlagt videre hjelpebehov. Trenger opptrening / vedlikeholdstrening. Trenger sosial stimulering. Akutt behov for institusjonsplass.


Kriterier/vilkår

Tjenesten omfatter : Hjelp til personlig hygiene ved behov. Måltider. Medisiner og medisinsk forbruksmateriell ved behov. Fysio og ergoterapi ved spesielle behov. Tilbud om kjøp av fotterapi og frisørtjenester. Under korttidsopphold brukes sykehjemmets lege. Sosiale aktiviteter.

Pris for tjenesten

Kommunen kan kreve vederlag av beboeren. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift (se under Lover og retningslinjer).


Kr. 142,- pr. døgn.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Egenandeler - oversikt fra Helse- og omsorgsdepartementet
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Soas brosjyre
Beslektede tjenester

Rehabiliteringsopphold. Avlastningsopphold. Langtidsopphold

NavnTj.id.Ver.Ver.
Avlastning i institusjon26242221Bokmål
Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3.

Lover
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Forskrifter
Forskrift for sykehjem og boform for heldøgns omsorg og pleie
Forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester
Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Retningslinjer
Fribeløp og egenandeler ved kommunale pleie- og omsorgstjenester (rundskriv)
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om korttidsopphold i sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.


Skriftlig søknad sendes Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2,  2100 Skarnes

Søknadskjema
Søknadsskjema helse og omsorgstjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.Søknaden sendes til

Sør-Odal kommune, Helse og omsorg
Øgardsvegen 2,

2100 Skarnes
 

 


Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 


Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnSykehjem
PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
Andre opplysninger

Emneord
Helse > Helsetjenester > Sykehjem
Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Avlastning og støtte > Avlastningsbolig
Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Avlastning og støtte > Korttidsopphold
Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Botilbud > Sykehjem
Webdesign og webutvikling av Gandalf/Powered by Joomla!
Til toppen