Til menyen Til hovedinnholdet Til forsiden

Avlastning i institusjon

Avlastning i institusjon
Avlastningsopphold i institusjon
Generelt

Alternativt navn
Avlastningsopphold i institusjon

Beskrivelse

Avlastningsopphold på sykehjem kan søkes av personer som har omsorgsoppgaver hjemme. Den hjelpetrengende selv - som også kan søke - får et tidsavgrenset opphold i institusjon.


Forebyggende tiltak for å avlaste pårørende med store pleie og omsorgsoppgaver for en av sine i hjemmet.

Tjenesten omfatter nødvendig hjelp til personlig hygiene, måltider, sosiale aktiviteter, tilbud om kjøp av fotterapi og frisørtjenester.

Medisiner, medisinske forbruksmaterialer, lege osv. dekkes ikke.


Målgruppe

Omsorgsytere som har et særlig tyngende omsorgsarbeidKriterier/vilkår

Personen som får avlastning, må ha et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Momenter som kan tas i betraktning, er blant annet om søkeren arbeider mange timer pr. måned med omsorgsarbeid, om arbeidet er mer belastende enn vanlig og om det fører til avbrutt nattesøvn eller sosial isolasjon.


Pris for tjenesten

Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.


Tjenesten er gratis

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Soas brosjyre
Beslektede tjenester

Sykehjem - Korttidsopphold.

Sykehjem - Langtidsopphold

Sykehjem - Rehabiliteringsopphold

NavnTj.id.Ver.Ver.
Tidsbegrenset opphold-sykehjem26217066Bokmål
Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, se helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.

Lover
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) § 3-2 - Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester
Forskrifter
Forskrift om en verdig eldreomsorg (verdighetsgarantien)
Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Det er ikke noe krav om at søknaden skal være skriftlig. Du kan søke muntlig over telefon. 


Søknadskjema
Søknadsskjema helse og omsorgstjenester

Søknaden sendes til

Sør-Odal kommune, Helse og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
 

 


Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt kommer vi på et hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan klage på avgjørelsen. Du kan klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.


Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnSykehjem
PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
Andre opplysninger

Emneord
Helse > Helsetjenester > Sykehjem
Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Avlastning og støtte > Avlastningsbolig
Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Avlastning og støtte > Korttidsopphold
Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Botilbud > Sykehjem
Webdesign og webutvikling av Gandalf/Powered by Joomla!
Til toppen