Til menyen Til hovedinnholdet Til forsiden

Rus - Psykisk helseteam

Rus - Psykisk helseteam
Psykiatritjenesten
Generelt

Alternativt navn
Psykiatritjenesten

Målgruppe

Personer som bor hjemme og som har psykiske lidelser.


Alle over 18 år som bor eller oppholder seg i Sør-Odal kommune kan få tjenesten. Etter individuell vurdering gis tjenesten til mennesker som har problemer med å mestre hverdagen.


Kriterier/vilkår

Det er ditt behov som avgjør om du vil kunne motta tjenesten.


Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende
Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Psykisk.no (Helsedirektoratet)
helsenorge.no - psykisk helse
Regelverk
Gjeldende lov og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste.


Tjenesten tildeles etter helse og omsorgstjenesteloven. Dersom du ønsker å klage på vedtaket er klagefristen 3 uker fra vedtaket er mottatt. Klagen sendes Sør-Odal kommune Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes. Endelig klageinstans er fylkesmannen. Endring av vedtak gjennomføres ikke før eventuell klage er ferdigbehandlet.
Lover
Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven)
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) kap. 3 - Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester
Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven)
Forskrifter
Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator
Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012
Retningslinjer
Begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave ... (rundskriv)
Helsetjenestens og politiets ansvar for psykisk syke - oppgaver og samarbeid (rundskriv)
Psykisk helsearbeid for barn og unge i kommunene (IS-1405)
Psykisk helsearbeid for voksne i kommunene (IS-1332)
Pårørende - en ressurs (veileder fra Helsedirektoratet)
Rett til egen tros- og livssynsutøvelse
Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.


Henvendelse rettes direkte til rus – psykisk helse team via telefon 474 50 750 – 474 50 751 – 474 50749 – 456 12 814 eller Tjenestekontoret, tlf 62 96 36/37.
Søknadsskjema fås ved henvendelse til / og sendes til; Sør-Odal Kommune, Øgardvegen 2, 2100 Skarnes.
Hvis det er andre (primærlege, sykehus, familie, naboer, institusjoner) som søker på vegne av brukeren, må han/hun være kjent med søknaden, og ha gitt fullmakt til den.
 
Det vil bli avtalt et vurderingsbesøk med påfølgende vedtak som blir gjort senest innen 3 uker etter mottatt søknad. Det fattes vedtak i kommunens inntaksteam.
 
·         Det vil bli avtalt et vurderingsbesøk med påfølgende vedtak som blir gjort senest innen 3 uker etter mottatt søknad/henvendelse
·         Hvis vedkommende får innvilget hjelp, vil det i det skriftlige vedtaket være opplyst om: 
o        Hvor ofte hjelpen gis.  
o        Hva brukeren skal få hjelp til. 
·         De som er ansatt i Rus- psykisk helsetjeneste skal kunne vise legitimasjon (ID-kort) 
Søknadskjema

Kommunen har eget søknadsskjema. Fås ved henvendelse til Sør-Odal kommune

 tlf. 62 96 65 36/37

Søknadsskjema helse og omsorgstjenester

Vedlegg

Du må legge ved fullmakt hvis det er noen som søker for deg.Søknaden sendes til

Sør-Odal kommune,

v/Tjenestekontoret helse og omsorg,

Sykehusvegen 27,
2100 Skarnes.
 

 


Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 


Det vil bli avtalt et vurderingsbesøk med påfølgende vedtak som blir gjort senest innen 3 uker etter mottatt søknad / henvendelse.

Hvis vedkommende får innvilget hjelp, vil det i det skriftlige vedtaket være opplyst om : Hvor ofte hjelpen gis og hva brukeren skal få hjelp til.

 


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.


Kontaktinformasjon

Kontakt-enhet
NavnHelse
LederBerit Ingvaldsen
PostadresseØgardsvegen 2 2100 Skarnes
Andre opplysninger

Emneord
Helse > Helsetjenester > Hjemmesykepleie
Helse > Psykisk helse > Psykisk helsevern
Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Avlastning og støtte > Støttekontakt
Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Omsorgstjenester > Dagtilbud
Omsorg, trygd og sosiale tjenester > Omsorgstjenester > Hjemmesykepleie
Webdesign og webutvikling av Gandalf/Powered by Joomla!
Til toppen