10. Teknikk og næring

Tjenesteområde teknikk og næring består av enhetene Sør-Odal brann- og redningsvesen, FDV (eiendomsforvaltning), næring og miljø, samt teknisk enhet.

Brannvesen: Beredskapsavdeling

Beredskap ved Sør-Odal brannvesen utgjør en styrke på totalt 18 mannskaper. Beredskapsavdelingen skal ha kvalifisert personell og tilstrekkelig materiell til å ivareta de oppgaver av beredskapsmessig art som brannvernloven pålegger kommunene: Branner, trafikkulykker, arbeidsulykker, ambulanseoppdrag, hjertestans, overflateredning is, redning på elv/sjø med båt, skogbrann og vannkjøring til tørre vannkilder. Ellers alle oppdrag som kommunen kan få i beredskapssammenheng.

Det er et godt samarbeid med nabobrannvesen og andre aktører innenfor fagfeltet samfunnssikkerhet og beredskap.

Det blir stadig vanskeligere å rekruttere mannskaper til deltidsstasjonen på grunn av kravene som må oppfylles av deltidsbrannmannskaper. Kravene er: maksimal frammøtetid til brannstasjonen hele døgnet, førerkort for lastebil, godkjent helsesjekk og bestått fysisk test. Det arbeides kontinuerlig med bemanningen på deltidsstasjonen.

Brannforebyggende avdeling skal bidra til at alle som bor og oppholder seg i Sør-Odal skal oppleve trygghet. Brannforebygging er et nasjonalt satsningsområde og hovedoppgavene er informasjonsvirksomhet, tilsyn og veiledning.

Feievesenet utfører feiing og tilsyn av boliger og fritidsboliger etter behov. Feiing av industriskorsteiner. Kontroll av slokkeutstyr og røykvarsler i forbindelse med tilsyn. Informasjon til eiere og brukere av boliger og fritidsbolig. Kontroll av piper etter pipebrann.

Eiendomsforvaltning

FDV forvalter om lag 40.000 kvm bygningsmasse, samt sørger for vedlikehold av disse slik at bygningsteknisk standard opprettholdes. I de kommunale formålsbyggene har enheten også ansvar for renhold. I 2019 har kommunen tatt i bruk en helt ny skole, Glommasvingen med amfi til bruk for konserter og revyer. Inkludert er også en ny idrettshall og klatrehall, noe som driftsmessig gjør det enklere med alt samlet på en plass. Glommasvingen skole med tilhørende uteanlegg, kunstgress fotballbane, basketballbane, freesbebane,skateanlegg og diverse lekeapparater.

Det ble vedtatt at de nedlagte skolene skulle driftes på et minimum ut året 2019, slik at ikke byggene forfaller ytterligere. Det innebærer at byggene blir oppvarmet og det er tilsyn.

Vi jobber kontinuerlig for en best mulig og effektiv drift av kommunale bygg.

Næring og miljø

Det er utarbeidet regionalt bygdeutviklingsprogram for innlandet for perioden 2019–2022. Programmet består av tre separate delprogrammer: Regionalt næringsprogram, regionalt miljøprogram og regionalt skog- og klimaprogram. De fire overordnede nasjonale målene i landbrukspolitikken har vært førende for prioriteringene i programmet: Matsikkerhet og beredskap, landbruk over hele landet, økt verdiskaping og bærekraftig landbruk. For innlandet har en vedtatt følgende hovedmål: Innlandet skal ha et bærekraftig og attraktivt landbruk som bidrar til kvalitetsproduksjon, vekst og utvikling i hele fylket.

Det er i utarbeidelsen av programmet tatt utgangspunkt i sentrale landbrukspolitiske dokumenter:

 • St.meld nr 11: Endring og utvikling. En fremtidsrettet jordbruksproduksjon
 • St.meld nr 6: Verdier i vekst – konkurransedyktig skog- og trenæring
 • St.meld nr 31: Garden som ressurs – marknaden som mål

ØF-rapport 09/2016 utarbeidet av østlandsforsking: Verdiskapning i landbruk og landbruksbasert virksomhet beskriver landbrukets betydning i fylket og Sør-Odal kommune. Rapporten sier at jord- og skogbruk betyr mye for Sør-Odal. I sum står landbruket med tilleggsnæringer og landbruksbasert industri for 17 % av kommunens samlede verdiskaping. Gjennomsnittet for Hedmark er 9 %. Enheten ønsker å bidra til at landbruket og landbruksbasert industri i kommunen kan fortsette å videreutvikle seg i tråd med nasjonale og regionale målsettinger. Enheten ønsker å fokusere på næringsutvikling i eller i tilknytning til landbruket samtidig som en ønsker å videreutvikle det tradisjonelle landbruket.  En vil også stimulere til økt aktivitet på foryngelse og ungskogpleie gjennom aktivt bruk av NMSK (nærings- og miljøtiltak innen skogbruket). 

Enheten har fått overførte flere oppgaver fra FMIN, dette er belastningsfullmakt for tilskuddsmidler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket og belastningsfullmakt for tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket og tilskudd til drenering av jordbruksjord.

Utføre enhetens oppgaver i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser, samt politiske vedtak til gitte frister og innenfor budsjett.

 • Lovforvaltning etter landbrukets særlover – jordloven, konsesjonsloven og skogloven
 • Tilskuddsforvaltning innen jord og skogbruk
 • Det er utarbeidet og vedtatt nye tiltaksstrategier innen jord- og skogbruk for perioden 2020-2023. Tiltaksstrategiene er felles med Nord-Odal kommune .
 • Kontrollfunksjoner
 • Arealforvaltning
 • Forvaltning og drift av kommuneskogen
 • Viltforvaltning, fallvilt, ettersøk
 • Næringsutvikling i eller i tilknytning til landbruket
 • Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger
 • Rydding på kommunens friområder
 • EUs vanndirektiv
 • Ajourhold av AR 5

Teknisk enhet

Sektoren skal legge til rette for fysisk aktivitet gjennom god arealplanlegging.

Vi skal bidra til befolkningsvekst i kommunen, ved å legge til rette for arbeidsplasser i regionen, bidra til å utvikle attraktive bomiljøer, og samarbeide for god infrastruktur og et godt kollektivtransporttilbud.

Enheten har til sammen 20 ansatte fordelt på teknisk forvaltning og kommunalteknikk med uteseksjon, vannrenseanlegg og kloakkrenseanlegg. Enheten har til hensikt å utføre lovpålagte oppgaver og å følge opp politiske vedtak på en servicevennlig måte innenfor vedtatt budsjett.

 • Drift av vannrenseanlegget og tilhørende hovedlednings- og distribusjonsnett
 • Drift av kloakkrenseanlegget og 30 pumpestasjoner med tilhørende ledningsnett, fordelt over store deler av kommunen
 • Forvaltning og drift av kommunale veger og plasser
 • Vedlikehold av kommunale grøntanlegg i Skarnes sentrum
 • Saksbehandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser (bygge-, fradelings- og plansaker)
 • Oppgaver etter Matrikkelloven (kart- og oppmålingssaker)
 • GIS-oppgaver (kartfestede opplysninger)
 • Forvaltning av alle grunnlagsdata for kommunale eiendomsgebyrer (vann, avløp, slam, avfallsrenovasjon, feiing og tilsyn samt e-skatt)
 • Adressering i hele kommunen
 • Eiendomsseksjonering
 • Innmålinger til ledningskartverket.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook