Folkehelse

Slik har kommunen jobbet med satsingsområdet.

dolisjoen

Satsingsområde folkehelse i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030:

  • Innbyggerne i Sør-Odal kommune skal ha flere leveår med god helse, og sosiale forskjeller skal jevnes ut. 
  • Folkehelsearbeid handler om å legge til rette for å fremme befolkningens helse og trivsel, og redusere de faktorene som har negativ innvirkning.

Teknikk og næring

Vi tilrettelegger veier og friområder slik at de blir tilgjengelige for befolkningen.

Kommunen bidrar til drift på SIAP, og deltar i et brukerråd sammen med aktørene på SIAP. Vi skal i fellesskap jobbe for å gi et godt tilbud og gjøre området enda mer attraktivt for innbyggerne.

I april hvert år arrangerers en dugnad i sentrum sammen med handelstanden slik at området fremstår som ryddig og trivelig for innbyggere og besøkende.

Det er igangsatt arbeid med å kartlegge turstier i kommunen, slik at disse kan gjøres tilgjengelig for innbyggerne i kommunens kart.

Trygghet for innbyggerne

Beredskapen ivaretas blant annet av kommunens brannvesen. De rykker ut på mange ulike hendelser i kommunen, og de er alltid i beredskap. Det kan være alt fra boligbranner til helseoppdrag som løses av mannskapene.

Årsrapport 2019

brann

Helse og omsorg

Folkehelse og barn som strever

Barn med foreldre som har egne helseutfordringer og eller økonomiske utfordringer påvirker i stor grad barnets omsorgssituasjon. Det er i dag en økt bevissthet rundt dette, og ulike tjenester samhandler om barn og deres familier som strever.

Systemkoordinator og koordinator for barnehabilitering sørger for at samarbeidet mellom ulike tjenester er systematisk og kontinuerlig. Den enkelte familie kan ved komplekse behov få en personlig koordinator som kan bistå barnet og familien med å samordne innsatsen fra de ulike tjenestene.

Rus-psykisk helsetjeneste skal alltid kartlegge om bruker har omsorg for barn, og om de selv er bekymret for barnet med tanke på sin rus-og eller psykiske helse. Behandleren bruker egne kartleggingsskjemaer / «Husk Barnet». Det er også opprettet en barneansvarlig i avdelingen. Rus- psykisk helsetjeneste samarbeid med alle tjenester i kommunen, og når det gjelder barn er helsestasjon og barnevern sentrale samarbeispartnere.

NAV prioriterer barnefamilier ved å hjelpe familien/foreldrene til å bli selvhjulpne økonomisk. Dette kan bety først å fremst hjelp til å komme i arbeid, men også eventuelt å få rett stønad. Råd og veiledning rundt blant annet økonomisk rådgivning kan også være aktuelt. Dessuten skal NAV sørge for at barn får dekket sine behov (både økonomisk og sosialt). Det kan bety ekstra stønad til å dekke blant ulike kostnader i tillegg til dialog med andre instanser  som barnevern, skole m.m. Når det gjelder ungdom har NAV god dialog med oppfølgingstjenesten og videregående, og er tilstede på videregående skole en dag i uka.

Oppvekst og kultur

Å gi barn og unge en god oppvekst med en god skolegang er i seg selv svært viktige element i folkehelsearbeidet, for at barn skal kunne utvikle livsmestring. Kommunen skal påse at barn og unge medvirker i viktige prosesser som handler om egen oppvekst etter de forutsetninger og evner hver og en måtte ha til enhver tid. For å bidra til dette har kommunen blant annet endret skolestruktur som gir muligheter for deltakelse både sosialt og faglig.  

For oppvekst og kultur handler folkehelse også om å arbeide målrettet med tidlig innsats, trygge overganger, gode kulturtilbud og samarbeid på tvers av tjenesteområder for å sikre barn og unge i Sør-Odal kommune gode oppvekstsvilkår.

Kommunens deltakelse i satsingen Kultur for læring i regi av SEPU, samt deltakelse i satsingen inkluderende læringsmiljø er et viktig ledd i arbeid knyttet til folkehelse.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook