Oppvekstvilkår barn og unge

Slik har kommunen jobbet med satsingsområdet.

skole

Satsingsområde oppvekstvilkår barn og unge i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030:

  • Kommunen ligger på landsgjennomsnittet i forhold til levekårsindekser og utdanningsstatistikk. 
  • Elevene i Sør-Odal har de samme grunnleggende ferdighetene og fagresultatene som landsgjennomsnittet. 
  • Alle barnehagebarna i Sør-Odal blir sett og opplever glede over mestring basert på egne forutsetninger og gjennom individuell oppfølging.

Teknikk og næring

Sør-Odal kommune tilbyr gratis halleie til barn og unge under 16 år. Hallene blir brukt både av grunnskolen og videregående skole samt lag og foreninger på kveldstid og i helgene. Dette er et godt tiltak til folkehelsen.

Sør-Odal svømmehall er et tilbud som er godt besøk og brukes både av lag og foreninger samt kommmunens ansatte.

Sør-Odal ungdomsklubb er et tilbud i Ungdommens Hus hvor det er organiserte klubbkvelder for barn og unge.

FDV forvalter om lag 40.000 kvadratmeter bygningsmasse, samt sørger for vedlikehold av disse slik at bygningsteknisk standard opprettholdes. I de kommunale formålsbyggene har enheten også ansvar for renhold. I 2019 har kommunen tatt i bruk en helt ny skole, Glommasvingen, med amfi til bruk for konserter og revyer. Inkludert er også en ny idrettshall og klatrehall, noe som driftsmessig gjør det enklere med alt samlet på en plass.

Skolen har og tilhørende uteanlegg, kunstgress-fotballbane, basketballbane, frisbebane, skateanlegg og diverse lekeapparater.

Det ble vedtatt at de nedlagte skolene skulle driftes på et minimum ut året 2019, slik at ikke byggene forfaller ytterligere. Det innebærer at byggene blir oppvarmet og det er tilsyn.

Det ble åpnet en lekeplass i sentrum, som er blir et nytt møtepunkt for både barn og voksne. Dette er det første tiltaket av flere som skal bidra til et sentrum som blir en møteplass for kommunens innbyggere. 

Helse og omsorg

Avlastning barn og unge

Barne- og ungdomsavlastningen (Buas) gir tilbud til flere familier som har særlig tyngende omsorgsoppgaver. Tjenesten retter seg i hovedsak mot omsorgsgivere til barn under 18 år.

Det kan være dagtilbud, besøkshjem eller avlastningsopphold i Buas i tillegg til helsehjelp i skole. Avlastningen skal virke forebyggende for omsorgsyter og gi rom for at omsorgsyter får mulighet til ivaretagelse av søsken i familien. Det legges vekt på lek og aktivitet i nærmiljøet, ernæring, trygghet, pleie og omsorg og det kan ytes leksehjelp. Hver enkelt søknad er tverrfaglig kartlagt og individuelt vurdert. Det samarbeides med ulike faginstanser som; fysioterapeut, skole, PPT, barnehage, barnehabilitering med flere.

I 2019 var det 10 med vedtak på hjemme avlastning, 6 som hadde vedtak på avlastning i institusjon inklusive 1 barnebolig.

Fysioterapi til barn

Fysioterapioppfølging til barn foregår på sal men også i barnehager og på skoler. I tillegg til aktiv behandling går mye av tiden til veiledning av skole- og barnehageansatte, møter i ansvarsgrupper, samarbeid med andrelinjetjenesten, tverrfaglig samarbeid, hjelpemiddelformidling.

Barn: 109 barn har fått oppfølging totalt, 60 i gruppe og 49 individuell oppfølging. Av de 60 i gruppe er det 7 som har fått individuelt i tillegg til gruppe.  Det har vært 132 konsultasjoner for barn i 2020, og ca. 10 grupper i løpet av året. 29 av de 49 henvisningene er nye henvisninger for 2019, og det er 12 rapporter som er skrevet.

Aldersfordeling:

Timer oppfølging barn:

Antall:

under 5

24

5-9

14

10-29

8

30-59

3

Totalt

49

Gruppe

Antall

6.mnd gruppe

60

Totalt

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppvekst og kultur

Sør-Odal kommune deltar i likhet med alle kommunene i Innlandet, i satsingen Kultur for læring. Kultur for læring har vært den overordnede føring for alt vi gjør av utviklingsarbeid i skole og barnehage de siste tre årene. Det er en arbeidsform som både er tverrfaglig og samordnende. Kultur for læring er et forskningsbasert samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Innlandet og Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SEPU) på Høgskolen i Innlandet, Hamar

Sør-Odal kommune har nådd sin målsetting med å oppnå 40 grunnskolepoeng eller mer i snitt målt over siste fem år. Vi har oppfylt et beskrevet mål, men må fortsatt jobbe videre med de andre målområdene. I Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2019 kan det leses mer om kommunens resultater og utviklingsarbeid, en rapport som ble behandlet politisk i september 2020.

Kompetanseutviklingen i skole og barnehage er videreført i 2019, både gjennom deltakelse i Kultur for læring og i individuelle studietilbud. Det statlige videreutdanningsprogrammet, kalt Kompetanse for kvalitet, gir allerede tilsatte lærere mulighet til å kombinere studier og jobb. Barnehagemyndighetene i kommunene i Kongsvingerregionen har i samarbeid med Høgskolesenteret på Kongsvinger opprettet et skoleringstilbud for pedagogiske ledere som videreføres til 2020.

Kommunen deltar dessuten i KS Innlandet sitt nettverksarbeid Barnevernløftet, og i prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø i regi av Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Innlandet.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook