Vekst i befolkning og næringsliv

Slik har kommunen jobbet med satsingsområdet:

eplehagen

Satsingsområde vekst i befolkning og næringsliv i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030:

 • Kommunen har oppnådd en årlig befolkningsvekst over landsgjennomsnittet i planperioden gjennom helhetlig jobbing med stedsutvikling, tilrettelegging for differensiert boligbygging i Skarnes-området og gjennom å skape bomiljøer med ulike kvaliteter i grendene.
 • Kommunen har en årlig netto vekst på 50 arbeidsplasser– hovedsakelig i det private næringslivet. Kongsvingerregionen skal ha en årlig vekst på 100 arbeidsplasser.

Teknikk og næring

Vårt viktigste oppdrag er å legge til rette for innbyggere og næringsliv, og dette gjøres bla ved at vi sørger for en rask og smidig saksbehandling. Vi ønsker å skape utvikling i kommunen og har blant annet utarbeidet en boligstrategi som inneholder følgende strategier:

 • Gode bomiljø for beboere i alle livsfaser
 • Klar rollefordeling mellom Skarnes og grendene
 • Helhetlig tettstedsutvikling i Skarnes
 • Skape forutsigbarhet for utbyggere
 • Fleksibilitet i boligtilbudet til sosialt og økonomisk vanskeligstilte
 • Intern kommunikasjonsflyt i kommunen

Strategiene skal bidra til videre utvikling/utbygging av kommunen i tråd med dokumentet.

Det er inngått en avtale om bygging av boliger med tilvisningsavtale for kommunen, dvs. at kommunen har inngått langsiktige avtaler med private utbyggere  som gir kommunen tilgang til flere kommunalt disponerte utleieboliger.

For å støtte opp om vekst i befolkningen er det viktig å legge til rette for boligutbygging og fokuset vårt har vært å bidra til at eksterne aktører får god hjelp og støtte når de ønsker å klargjøre nye områder for boligbygging.

Boligområder
På Skarnes, i sentrumsnære områder, ble det igangsatt og oppført nye boliger i Østerengbråten og i nedre del av Greina.
I tillegg ble det bygget nye eneboliger innenfor områder for spredt bebyggelse (LNFR)  ute i grendene.

Planer under arbeid

 • Skarnes sentrum vest
  • Sentrum – fullføre torget
  • Sentrum – parkering i sentrum
  • Sentrum – gangakse fra Pakkhuset til gamlebrua
 • Skarnes sentrum sør
 • Slåstad
 • Korsmoenga boligområde
 • Svartneset hytteområde
 • Slomarka næringsområde
 • Hernesmoen næringsområde
 • Sanering planovergang Sander
 • Fylkesei175 g/s-veg Kampen-Skarnesbråten (SVV)
 • Planlegging/kartlegging spredt avløp jf. EUs vanndirektiv.
 • Rullering av kommuneplanens arealdel
 • Kommunal planstrategi

Kostra-tall for 2019

kostra
 

Vann og avløp

Saneringsplanen for vann- og avløpsnettet gjennomføres, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre ledningsnettet. Det gleder oss å se på bruddstatistikken at arbeidet og investeringene vi gjør gir resultater for innbyggerne.

I alt er det investert millioner kroner i utskifting av vannledninger de fem siste årene:

vann

avlop

Nye vannledninger i alt (dvs. alle dimensjoner) i 2019 = 3321 m

Større enn eller er lik 100 mm i 2019 = 1927 m à ca. 1,1 % fornying

Investeringene vi har gjort de siste årene har gitt resultater. For 2019 hadde vi 17 vannlekkasjer. Til sammenligning var det 79 ledningsbrudd i 2013. De pågående utbedringene bidrar til mer stabil vannforsyning for innbyggerne.

Vi måler også antallet timer innbyggerne blir berørt av uforutsette avbrudd i vannforsyningen, og dette antallet reduseres hvert år.

Samhandling med næringslivet

Kommunen ønsker en god dialog med næringslivet og det gjennomføres møter med ulike aktører på faste møtetidspunkt. I tillegg inviteres næringslivet til møter med Næring, miljø og klimautvalget.
Tettere dialog mellom de ulike partene bygger nettverk som kan bidra til enklere og raskere utvikling i kommunen.

Skogfond

Alle skogeiere må sette av midler i et skogfond i forbindelse med hogst.  Fondet gir penger tilbake til skogeierne til bærekraftige investeringer og forvaltning av skogen.  Det er gitt midler til nærings og miljøtiltak i skogbruket samt til planting.

Landbruksbasert næringsutvikling

Vi behandlet 5 søknader om støtt i IN 2019.  Dette er bygging av nye korntørker, støttebeløp varierer fra 500 000 – 800 000 pr tiltak.

Klimatiltak

Det er gitt midler til klimatiltak i landbruket gjennom ordningene regionalt miljøprogram, spesielle miljøtiltak i landbruket og tilskudd til drenering.

Kommunale friområder

Vi vært på flere befaringer i kommunale friområder for å planlegge tiltak som skal utføres i 2020.

Vi behandlet ca 1100 enkeltsaker i landbruket og formidlet ca 32 mill kroner i ulike tilskudd og støtteordninger til landbruksbasert næring i kommunen.

Viltforvaltning/fallvilt

Vi har i 2019 hatt 256 fallvilthendelser mot 246 i 2018.

Helse og omsorg

Flyktninger som ressurs

Sør-Odal kommune har bosatt 10 flyktninger i 2019, og skal bosette 10 flyktninger i 2020. Det ble bosatt barnefamilier, ingen enslige voksne. Integreringsenheten har koordineringsansvar for nye bosatte flyktninger i den perioden kommunen mottar integreringsstønad, det vil si i fem år. Per 31.12.2019 har enheten ansvar for 83 personer til oppfølging. Et viktig mål for integreringen er at flyktninger og andre innvandrergrupper lærer norsk og kommer i jobb. Lykkes vi med å få flere inn i det ordinære arbeidslivet, vil færre ha behov for trygdeytelser.

Resultatene for de som avsluttet introduksjonsprogrammet var i 2019 også svært gode. De fleste er i ordinær skole og i arbeid. Det ble i 2019 etablert kombinasjonsklasse for elever i videregående skole. Dette tilbudet er et samarbeid mellom Øvrebyen videregående skole og Glomdal interkommunale voksenopplæringssenter (GIV).

I 2019 startet Rådhuskantina Odali opp. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom NAV, organisasjonsenheten og integreringsenheten med god støtte fra GIV. Her gir vi et arbeidstreningstilbud til ulike deltagere. Deltagere kan få tilbud om opplæring i norsk i kantina.

Integreringsenheten vil i 2019 fremheve det tverrfaglige samarbeidet som en suksessfaktor for Sør-Odal kommunes gode resultater i integreringsarbeidet. Dette arbeidet er av avgjørende betydning for de gode resultatene Sør-Odal kommune har i sitt bosettingsarbeid. Dette bidrar til at familiene som kommer, trives og blir boende i vår kommune. Flere familier har kjøpt seg hus, og er godt etablert.

Boligkontor

Hovedoppgaven for boligkontoret er å formidle og saksbehandle søknader om startlån fra Husbanken. Kontoret har videreformidlet startlån for 20 millioner kroner i 2019. I tillegg til dette saksbehandles søknader om bostøtte, og søknader om utbedrings- og etableringstilskudd.

Søknader om leie av kommunalt disponerte boliger er også en av oppgavene til kontoret. Dette arbeidet gjøres i samarbeid med helse- og omsorgstjenesten og Nav. Det er i dag i underkant av 140 boliger som kommunen disponerer til dette formålet.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook