5. Glommasvingen skole

Første skoledag ved Glommasvingen skole var 19. august 2019.

skole

Åpning av ny skole høsten 2019

Vi hadde 800 skolestartere og mer enn 120 ansatte som hadde fått ny arbeidsplass. SFO åpnet 31. juli. Mye av arbeidet som ble startet opp i 2018, ble videreført frem til skolestart 2019. To områder har vært spesielt viktige i denne perioden. For det første har vi hatt et mål om å opparbeide oss tillit hos innbyggerne, i alle deler av kommunen. For det andre har skyss og trygg skolevei vært viktig for mange i den sammenhengen, og det har blant annet blitt utarbeidet et nytt skyssreglement som gir elevene større rettigheter enn de har hatt tidligere. Vi har også hatt omfattende kontakt med Hedmark Trafikk, Statens Vegvesen og andre kommunale enheter for å skape en så trygg skolevei som mulig.

I prosessen med å skape tillit har tilgjengelighet og informasjon også vært viktig. Viktige elementer i dette har vært foreldremøter, informasjon gjennom digitale kanaler og en åpen dør i forhold til enkeltforeldre som har hatt behov for en ekstra prat.

At elevene opplever et skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring, er avgjørende for den enkelte elevs faglige læring og sosiale utvikling, men det er også avgjørende for foreldrenes tillit til skolen. Vi har derfor arbeidet mye med å legge rammene for dette arbeidet før skolestart høsten 2019. Det har dreid seg om blant annet nytt ordensreglement, ny skolemiljøplan og felles standarder for trivsel og læringsledelse. Dette er også en av bærebjelkene i den felles kulturen vi har ønsket å skape på Glommasvignen og som derfor har vært et av temaene hele kollegiet har arbeidet med i 2019.

Vi har hatt to satsningsområder som ble videreført fra 2018 til 2019: Kultur for læring og Inkluderende Skolemiljø. Begge satsningsområdene har vært og er sentrale tiltak i forhold til den felles kulturen vi ønsker å skape ved Glommasvingen skole. Vi tar med oss erfaringene videre og benytter oss av handlingsrommet og potensialet som ligger både i bygningsmasse og stor arbeidsplass.

Utfordringer

For de aller fleste elever har overgangen til en stor skole vært en positiv opplevelse. For noen har imidlertid overgangen vært krevende, og vi har arbeidet mye med å trygge disse elevene det første halvåret. De første månedene har vært svært krevende for de ansatte, noe som har resultert i betydelig slitasje i personalet og et sykefravær som er for høyt.

Nye bygg har alltid «barnesykdommer». Slik har det også vært med Glommasvingen, enten det dreier seg om ventilasjonsanlegg, låsing av dører, solskjerming, keramikkovn som ikke kan kobles til på grunn av brannfare eller inventarleveranser som er forsinket. Sakte men sikkert har det aller meste av dette nå løst seg.

Til tross for at skolen hadde arbeidet mye med skyss før skolestart, tok det mye oppmerksomhet og fokus de første månedene etter skolestart også. Det har først og fremst dreid seg om trafikksikkerheten på Korsmo bussholdeplass, og at enkelte elever måtte vente lenge på skyss hjem om ettermiddagen.

Skolen har brukt og bruker betydelige ressurser for at bussholdeplassen skal oppleves som trygg for elevene, både i forhold til trafikksikkerhet og i forhold til et trygt og godt skolemiljø. Det har i løpet av høsten 2019 også blitt tatt grep for å gjøre bussholdeplassen bedre egnet for å ta imot mer enn 500 elever, blant annet med gjerde ned mot Glomma og at den har blitt bilfri. Til tross for dette oppleves den fortsatt for liten til å motta over 500 elever. Bussruter og busstider medfører at det noen elever må vente lengst på ettermiddagen. Dette jobbes videre med.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook