8. Helse og omsorg

Endring og omstilling innen helse- og omsorg har fortsatt gjennom hele 2019. Målene om at den enkelte skal oppleve å ha et aktivt liv med trygghet og mestring står fast.

Vi har stort fokus på forebygging og rehabilitering, og at vi alltid legger vekt på hva som er viktig for brukeren.

Andel brukere med behov for komplekse tjenester øker, og det er behov for høy kompetanse på mange områder. Det er tydelige statlige signaler om at kommunene skal effektivisere, digitalisere og møte fremtidens utfordringer på en smartere måte.

Vi er i en utviklingsprosess, og må få til involvering og engasjement når vi utforsker muligheter og planlegger for fremtiden. Ledere har bl.a.vært på studiebesøk til Aalborg for å lære om vurderingsteam, fremtidens sykehjem og ulike forebyggende tiltak.

Kostra-tallene viser at kommunen lykkes med å vri tjenester fra institusjon til hjemmebaserte tjenester. Korttidsplassene ved sykehjemmet brukes målrettet til avlastning, opptrening og rehabilitering. SOAS har et høyt fokus på å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra sykehusene, hvor det er et behov for et institusjonsopphold før hjemreise.

Dreining innenfor hjemmebaserte tjenester

Dreining fra institisjon til hjemmebasert omsorg som ble initiert i 2018, har blitt videreført for enhet hjemmetjenesten i 2019. Det har vært et krevende år for hjemmesykepleien med flere pasienter og mere komplekse oppgaver. Avdelingen har vært engasjert i flere prosjekt som omhandler legemiddelhåndtering, ernæring, innsatsteam, habilitering/rehabilitering og pasientflyt. Dessuten har digitale hjelpemidler for tjenestemottakere og ansatte blitt utvidet.

Vi må planlegge for større tjenestetrykk med knappe økonomiske ressurser, og har satt i gang utviklingsarbeid

Det er 59 ansatte i avdelingen, fordelt på 45,37 årsverk. Sykefraværet siste 12 mnd er 13,41%

I 2019 har det vært 142 nye tjenestetildelinger i hjemmesykepleien, og 108 avsluttede tjenester.

Pr 31.12.19:  292 tjenestebrukere. Det gis 410 tjenester og tidsforbruk pr uke oppgis til 2779 t.

for å se på muligheter. For å kartlegge tidsbruken og tjenestemengden opp mot tilgjengelige ressurser i avdelingen, ble det satt i gang tidsmålinger høsten 2019.  Videre ble det igangsatt samarbeid med konsulentselskapet SAMSE for en kartlegging av ressurser og eventuelle forbedringsområder i enheten. Dette arbeidet fortsetter i 2020.

 Folkehelseperspektivet har blitt fulgt opp med utvidelse av dagsenter for demente, Solstua, fom 1.5.2019 med 10 plasser 5 dager pr uke. Målet med tjenesten er å gi et godt avlastningstilbud til pårørende og være et sted som gir brukerne en meningsfull hverdag, med gode måltider, aktivitet og sosialt samvær.

Hjemmehjelp: Det er tildelt 45 nye tjenestevedtak og 39 vedtak har blitt avsluttet i 2019. 184 tjenestemottagere og totalt 6,35 årsverk fordelt på 9 ansatte.  

HDO boligene: I løpet av 2019 har det blitt tildelt 5 leiligheter i HDO.  HDO består av 18 leiligheter med tilsammen 20 beboere. Hjemmetjenesten gir døgntjeneste, og på dag og kveld er det tilstedeværende personell.

Dagsenter demens: I mai ble dagsenteret utvidet til totalt 10 plasser 5 dager pr uke. Tjenestekontoret, ansatte i Hukommelsesteamet og hjemmetjenesten har jobbet med å rekruttere deltagere. Pr desember er det totalt 11 brukere av dagsenteret, med varierende antall dager tildelt. Bemanningen er 3 ansatte pr dag. Tilsatte er aktivitør, sykepleier med geriatrisk videreutdanning, fagarbeider og assistent.

Trygghetsalarmer: Pr desember 2019 har Sør-Odal kommune tildelt totalt 125 trygghetsalarmer, inkludert alarmer i HDO. Disse håndteres av kommunens hjemmesykepleie, og innebærer ekstraoppdrag hver dag.

BPA: Sør-Odal har nå totalt 7 ordninger, kommunen er arbeidsleder for 2 av ordningene. Assistenter i BPA ordningene er fast ansatte i kommunen fra 2019. Det er 9,64 ansatte.

SOAS

I tråd med dreiningen i HO har SOAS fra januar 2019 fullført reduseringen av langtidsplasser og etablert en ren korttidsavdeling med 15 plasser på avdeling FU. Der er det rehabilitering-, korttids-, og avlastningspasienter. Med stort fokus på hverdagsmestring og «Hva er viktig for deg?» skrives pasientene i hovedsak ut til eget hjem etter oppholdet, og gjennomsnittlig liggedøgn er kortere enn tidligere år, 13,2 døgn på korttidsplassene. Samarbeid med ergoterapeuter, fysioterapeuter og rehabiliteringssykepleier er viktig her.

Samtidig er det fortsatt 31 langtidsplaser på avdeling F1, hvorav 1 plass er for palliative pasienter. Det er også 16 plasser på G for pasienter med demens, og 1-2 av disse plassene brukes til avlastning. Et godt avlastningstilbud bidrar til at flere pasienter kan bo lenger hjemme.

SOAS fikk ny «nabo» i august 2019 da Glommasvingen åpnet, og spesielt pasientene på avdeling G har god mulighet til å følge barnas lek og aktivitet på nært hold. Og et vellykket naboforhold har ført til at avdeling F1 har besøk av valgfagselever fra ungdomsskolen hver fredag ettermiddag i skoleåret.

Matglede og gode måltidsopplevelser er viktig, og SOAS har deltatt på inspirasjondager med Matgledekorpset og satt ned eget Matgledekorps med ansatte fra alle avdelinger. Fra september endret vi tidspunkt for måltider, slik at middagen og kveldsmat serveres senere. Midt på dagen er det lunch, så det er 4 hovedmåltider. Maten som serveres tilberedes på eget kjøkken, hvor det er 5,2 årsverk. Det er fokus på god og næringsrik mat, og det har vært et samarbeid med klinisk ernæringsfysiolog i forbindelse med dette.

Velferdsteknologi

Sør-Odal har stort fokus på implementering av velferdsteknologi for å oppnå økt kvalitet på helsetjeneste som ytes til innbyggerne i kommunen. Velferdsteknologi er et felles begrep for tekniske løsninger og produkter som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet, og gi mulighet for aktiv deltagelse i samfunnet.

Siden 2017 har Sør-Odal vært en del av det regionale velferdsteknologiprosjektet «Trygg hverdag i eget hjem», som igjen er en del av det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet. Prosjektet skal overføres til drift fra 01.01.21. Målet er at innbyggerne i regionen uavhengig av alder, funksjonsnedsettelse eller bosted skal motta etablerte velferdsteknologitjenester, der tiltaket er vurdert til å bidra til økt mestring og trygghet. Velferdsteknologi skal bidra til å gi økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse av helsetjenestene.

 

ordsky

 

Sør-Odal har implementert elektroniske medisindispensere og elektroniske medisindosetter med svært positive erfaringer både fra tjenestemottakerne og de ansatte. Gjennom en spørreundersøkelse i kommunen, oppga tjenestemottakerne at de opplever økt trygghet, selvstendighet og mestring i forbindelse med å ta medisiner etter de fikk dispenseren. De oppgir i tillegg at de har fått mer innhold i hverdagen da de slipper å vente på hjemmesykepleien for å få tatt medisinene.

Rehabilitering

Ergo- og fysioterapeuter har viktige roller i rehabiliteringsvirksomhet og for å lykkes med strategiene om mestring og

Hjelpemidellageret har ny medarbeider: Lars Bakkeli.

lars

Han samarbeider med ergoterapeutene  og andre fagpersoner eller avdelinger. Det er han som leverer ut, monterer opp eller ned, tilpasser og tar servicer og reparasjoner. Lars håndterer bl.a. senger og rullestoler til hjemmeboende. 

selvstendiggjøring.

Fysioterapiavdelingen fulgte opp 379 pasienter i 2019. Avdelingen følger opp pasienten individuelt, i gruppe, som koordinatorer og i rehabiliteringsforløp både i institusjon og i hjemmet. Vi følger opp pasienter fra alle aldre, og jobber både på skoler, i barnehager, i hjemmet, på SOAS og på fysioterapisalen.  Avdelingen har hatt venteliste fra januar til juni, gjennom sommeren avviklet vi ventelisten og har ikke hatt det resten av året. Gjennomsnittlig ventetid var 5. uker, og vi prioriterte i henhold til prioriteringslisten. Avdelingen holder ukentlig 15 gruppetimer.

Ergoterapiavdelingen har i 2019 hatt 215 brukere totalt, og det har til sammen vært 423 hjemmebesøk. I tillegg kommer indirekte arbeid som skriving av søknader, telefoner etc. Dette tilsvarer 450 dokumenterte saker. Ergoterapeuter jobber med bevegelse, kommunikasjon, kognisjon, syn og hørsel, og deltar i mange tverrfaglige team. Ergoterapeutene har også ansvaret for å kartlegge og vurdere behov for ulike hjelpemidler. Det har vært stor pågang på tjenesten. Ergoterapitjenesten har bistått hjelpemiddellageret med utkjøring av hjelpemidler i samarbeid med servicevaktemester.

 

 

skjema   tabell
Statistikk ergoterapi: Henvisning per diagnose

 

Rus-psykisk helsetjeneste

Kommunalt psykisk helsearbeid og rusarbeid omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Tjenesten har et tett samarbeid med andre kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, Kriminalomsorgen og NAV.

Det er stort fokus på forebyggende folkehelsetiltak i rus-psykisk helsetjeneste. Musikkterapi gis individuelt og i gruppe og mange gir tilbakemelding om at dette tilbudet gir opplevelse av mestring, bedre selvbilde og selvinnsikt. Dagsenteret på Tronbøl har åpent fem dager i uken der det er tilbud om ulike aktiviteter, sosial samvær og felles måltider. I tillegg er det et lavterskeltilbud hver tirsdagskveld, et møtested hvor du kan slappe av, stelle sår, få varm mat.

Brukerplan er et registreringsverktøy på rus og psykisk helse som sier noe om antall som mottar tjeneste og kompleksiteten som; Kjent overdose, utsatt for vold trusler, selvmordsforsøk/fare for, utsetter andre for vold/trusler, økonomi, boforhold, sosialt mm.        

 • 271 mottok tjeneste i 2019
 • 65 av disse har rusproblematikk og
 • 206 har psykisk helse problemer
 • 32 har vedtak på dagsenteret
 • 25 brukere bruker Møtestedet / tirsdagskveld
 • 27 har vedtak om musikkterapi
 • 19 har fått utlevert mat, en eller flere ganger i uken/ måneden
 • Flere har fått utlevert brukerutstyr jevnlig gjennom året.
 • 1 KID – kurs ( Depresjonsmestring)

Miljøarbeidertjenesten

Våre ansatte gir tjenester knyttet opp mennesker med nedsatt funksjonsevne, psykisk og fysisk. Funksjonshemmingen kan være medfødt eller ervervet.

Tjenesten ytes der tjenestemottager bor.

2019 har vært et aktivt år hvor mange av tjenestemottagerne har deltatt på aktiviteter som:

 • Morodalsfestivalen
 • Allsang på Grensen
 • Norway Cup
 • Vannsportdag Siap
 • Tilrettelagte fester
 • Div ferieturer

Aktiviteter vi har arrangert:

 • Brekkefest
 • Sommerfest/frillfest på Furubo
 • Minigolf
 • Bowlingturnering
 • Skibladnertur
 • Sommerlunch på Sanngrund
 • Juleverksted
 • Faste bocciakvelder
 • Sommerfest for brukere, ansatte, søsken, foreldre og besteforeldre på Buas

Ellers har vi både planlagte og spontane turer og aktiviteter i nærmiljøet, som for eksempel:

(alt etter vær og årstid)

 • Kino
 • Offentlige fester
 • Biblioteket
 • Svømmehall
 • Skogsturer /gåturer
 • Ungdomsklubb
 • Terapibassenget
 • Ski og ake aktiviteter
 • Sykkelturer

Ti nye omsorgsboliger planlegges bygget bak helsehuset. I tillegg er det satt i gang planlegging av boliger til unge funksjonshemmede som snart skal flytte hjemmefra. Begge prosjektene er forankret i kommunens boligstrategi og boligsosial handlingsplan.

ASK: Arbeids og aktivitetssenter.

Et tilbud for voksne mennesker med nedsatt funksjonsevne både fysisk og psykisk.

Vi har også tilbud til unge/ uføre som trenger arbeidstrening for å komme seg videre i arbeid eller for sosialisering.

En gjeng unge i arbeids- og aktivitetssenteret ASK har i 2019 prøvd seg på restaurantdrift for spesielle anledninger. Med innbudte gjester har de laget mat og servert. 

dekket bord


Arbeidstrening kan være produksjon av salgbare produkter, kantinedrift internt i kommunen, jobbe i dagsenter for eldre, sansehage, vaktmestertjenester ute og inne, vaskeritjenester, aktiviteter i forbindelse med «Livsglede – eldre- SOAS» mm

Fysisk aktivitet er viktig, og det arrangeres ukentlige treningsøkter ute og inne.

Vi selger våre produkter i ASK sin egen julebutikk på messer, men også via bestillingeer på ASK sin facebook side.

I tillegg er det inngått avtale om salg med:

 • Odal næringshage
 • Odalsbua
 • Odal kompetansesenter

 

Dagsenter for Seniorer

Dagsenteret er for hjemmeboende eldre 3 dager i uken, onsdag til fredag. Totalt 8 brukere pr dag.

Brukere har i 2019 vært i alderen 54-96. Totalt har det vært 26 brukere som har benyttet tilbudet. Noen brukere benytter tilbudet flere dager i uken.

Av aktiviteter kan det nevnes:

 • Trim på onsdag, torsdag og fredag
 • Bingo på fredag i samarbeid med ASK
 • Høytlesning
 • Stoldans
 • Benyttet sansehagen for gåtrening.
 • Konsert med Solbakken folkehøyskole har uteblitt i 2019.
 • Samarbeid med demensdagsenteret om middag, samlingstund etc.
 • Noen brukere strikker sokker og lignende som selges på ASK
 • Musikkterapi Musikk med musikkterapeut på stua ved F1 1 time pr uke.

Legetjenesten

Kommunen har seks fastleger fordelt på tre fastlegepraksiser. Pr juni 2020 er to av listene åpne.  

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook