9. Oppvekst og kultur

Barn og unge er fremtidens arbeidskraft og samfunnsutviklere. Derfor er det avgjørende at vi gir dem de beste vekst- og utviklingsvilkårene nå, slik at de blir istand til å mestre livene sine.

trondsbu

Det viktigste arbeidet for tjenesteområdet i 2019 har vært utarbeidelse av Temaplan for oppvekst og kultur, samt oppstart av Glommasvingen skole.

Temaplanen bygger på og følger opp målene i kommuneplanens samfunnsdel med følgende målsetninger:

  • Helhetlig og tverrfaglig samarbeid for å utvikle gode tjenester
  • Utjevne sosiale forskjeller
  • Ha folkehelseperspektiv

Etablering av temaplanen henger godt sammen med videre utvikling av tjenesteområdene under Oppvekst og Kultur. Temaplanen skal brukes som støtte og grunnlag for utarbeidelse av andre planer som berører barn og unge.

Høsten 2019 startet 800 av Glommasvingens elever et nytt skoleår i det praktfulle bygget som stod ferdig våren 2019. Oppstarten har vært bra og vi ser fram til å benytte potensialet og mulighetene i den nye skolen, for å videreutvikle elevene både faglig og sosialt. Glommasvingen omtales under…

Bibliotek

Biblioteket er kulturarena, læringsarena, kunnskapsarena, møteplass og et lavterskeltilbud som er gratis og åpent for alle. Bibliotekene skal være åpne og inkluderende og et sted for rekreasjon, opplysning og kunnskap. Litteratur, lesing og tilgang til kunnskap er viktig. Tilgang til kunnskap er en forutsetning for å delta i samfunnslivet, og det motvirker ulikheter i befolkningen. Uavhengig av økonomisk evne og bosted skal innbyggerne ha lik tilgang til kultur og kunnskapskilder.

I 2019 arrangerte vårt bibliotek konserter (både for barn og voksne), lesestunder, foredrag og utstillinger. I tillegg må biblioteket berømmes for sitt bidrag i integreringsarbeidet i kommunen.

Som folkebibliotek har vi fokus på barn under skolepliktig alder. For å lette en travel hverdag for småbarnsforeldre har vi i samarbeid med barnehagene en liten boksamling i alle barnehager som er til utlån. I samarbeid med barnehagene har vi også en årlig utstilling av kunst laget av barnehagebarna. Årets tema var Bokåret 2019. Vi har lesestunder for barn fra 3 år, og vi har konserter eller teater som retter seg mot barn. En gang i året har vi BokLek (i samarbeid med fylkesbiblioteket og Litteraturfestivalen på Lillehammer). Da får vi besøk av en forfatter eller en formidler som presenterer en bok for skolestarterne. Kulturskolen bruker våre lokaler til «Musikk i livets begynnelse».

 

Allmenn kultur


konsert på låvebruaAllmenn kultur skal være koordinerende enhet til lag og foreninger, herunder saksbehandle spillemidler og kommunens egne kulturmidler, være kommunens kontakt med andre lokale og regionale kulturinstitusjoner, delta i interkommunale samarbeidsprosjekter og arbeide planmessig med bl.a. utvikling av anlegg for kultur, idrett og friluftsliv i samhandling med øvrige aktører, samt for kulturområdet generelt.

Under allmenn kultur ligger også den daglige driften av Kåre Tveter Galleri Lyshuset og kulturtunet (Låvebrua, Låvegalleriet og Lille Galleri Stabburet). Galleriet hadde i 2019 åpent 97 annonserte dager pluss andre etter avtale. Ca. 1200 personer besøkte galleriet for å se både den faste utstillingen og andre gjesteutstillere. Fast gjesteutstilling, med kjente, etablerte kunstnere hver sommer trekker mange mennesker. Kulturtunet brukes også til konserter og andre kulturbegivenheter.

Kommunens satsingsområder og allmenn kultur


Vekst i befolkning og næringsliv: en god kulturkommune kan oppleves som mer attraktiv for potensielle nye innbyggere. Dette jobber vi mot ved å legge til rette for kultur- og organisasjonsaktivitet i hele kommunen. Vi ønsker et godt lokalsamfunn med et aktivt kulturliv.

frivillige henger opp blått skilt på trekantenOppvekstsvilkår barn og unge: Gode muligheter for deltakelse i kultur- og organisasjonsaktivitet. Dette jobber vi for ved å legge til rette for kultur- og organisasjonsaktivitet for barn og unge i hele kommunen. Sør-Odal kommune deler årlig ut inntil tre kulturstipender (à 15.000, -) til unge talenter innen kultur og idrett.

Folkehelse: Kultur er folkehelse! Kultur er viktig for folks helse og trivsel. Deltakelse i kulturaktiviteter, både som utøver og som publikum, har en positiv effekt på folks helse. Et sterkt kulturliv i Sør-Odal kommune gir mer og bedre folkehelse, og kunst og kultur er et viktig virkemiddel i helsefremmende arbeid.

Oppfølging av målbilde fra kommuneplanens samfunnsdel
Sør-Odal kommune har et mål om å ha et godt og attraktivt kulturtilbud til alle kommunens innbyggere. Allmenn kultur og Sør-Odal kommune jobber mot dette ved å samarbeide med frivillige lag og foreninger og å legge til rette for kulturaktivitet gjennom bl.a økonomisk bistand og utlån av lokaler. Fra 2019 ble økonomisk støtte til kulturarrangementer økt med kr. 190.000 (fast støtte til større knutepunktsarrangementer). I tillegg kommer de ordinære kulturmidlene som fordeles årlig. Kommunens målbilde om oversikt over, og forvaltning av vår kulturarv følges opp gjennom ferdigstillelse av kulturminneplan som utarbeides i samarbeid med Kongsvinger kommune.

Utfordringer
Kulturtunet med Lyshuset, låvegalleriet og stabburet har mange muligheter. Det er viktig at kommunen forvalter den kulturarven fra Tveters billedsamling på en god måte. Samlingen, Galleri Lyshuset og resten av kulturtunet kan utvikles til å gi Sør-Odal en attraktiv severdighet, for besøk og kulturaktivitet. Det er foreløpig ikke funnet en erstatter etter at Silkeveven la ned, men det settes ned en arbeidsgruppe for å jobbe videre med utviklingen av tunet.

Kulturskolen i Odalen og Ungdommens Hus

Kulturskolen i Odalen er en interkommunal tjeneste for Odalskommunene med Sør-Odal som vertskommune. kulturskoleeleverKulturskolen driver opplæring i musikk, teater og visuelle uttrykk. I 2019 hadde kulturskolen 101 elever fra Sør-Odal, fordelt på 21 tilbud. Kursene tilbys barn og unge i grunnskole og videregående skole, samt til korps, barnehager og barselgrupper. Kulturskolen arrangerer flere store og små konserter og arrangementer årlig.

Ungdommens Hus er kommunens ungdomsklubb og er organisert under kulturskolen. Ungdomsklubben har åpent to kvelder i uken for alle unge fra femte til tiende klasse. I tillegg arrangeres helgeaktiviteter og andre arrangementer som er skreddersydd for aldersgruppen.

Utfordringer

Kulturskolen er særskilt sårbar i en tid der kommunene må omstille seg økonomisk. Små nedskjæringer kan ha store konsekvenser for kulturskolens drift, samtidig som vi må vurdere de mulighetene som ligger i en slik omstilling.


Barnehage

Sør-Odal kommune har 4 kommunale og 4 private barnehager.

barn klatrer i trærI 2018 lovfestet statlige myndigheter en bemanningsnorm og pedagognorm for barnehagen. Sør-Odal har bemanning som oppfyller normen. Høsten 2019 var alle pedagogiske ledere i de kommunale barnehagene, godkjente barnehagelærere. God og kompetent bemanning er et kvalitetsstempel. Høsten 2019 var det totalt 459 enheter i bruk fordelt slik; barn under 3 år: 262 enheter og barn over 3 år: 197 enheter.

Barnehagene i Sør-Odal skal skape gode barndomsminner og etablere en god plattform for skole og utdanning. Alle barnehagene i Sør-Odal deltar i forsknings- og utviklingsprosjekt Kultur for læring, i regi av Senter for praksisrettet utdanningsforskning (SePU) ved Høgskolen i Innlandet. Målet med dette prosjektet er at barn og unge skal vokse opp i en kultur for læring som motiverer til utdanning og deltakelse i samfunns- og arbeidsliv; barns språklige og sosiale kompetanse skal heves. Data fra prosjektets kartleggingsresultater brukes aktivt på alle nivå i utdanningssystemet for å forbedre pedagogisk praksis.

Barnehagenes satsningsområder er: Kultur for læring, språk, relasjoner, tidlig innsats, flerkulturell kompetanse og folkehelse.

De kommunale og private barnehagene har et tett og godt samarbeid. Foruten det lovpålagte samarbeidet om opptak av barn til barnehagene, er kompetanseutvikling og annet utviklingsarbeid områder barnehagene arbeider sammen om.

Odal Pedagogisk psykologisk tjeneste

PP-tjenesten jobber sammen med barnehager og skoler for at barn og elever i kommunen skal oppleve trivsel, læring og mestring. PPT har et særlig ansvar for å utrede og gi råd om opplæringstilbudet for barn med særskilte behov.

Odal PPT er en interkommunal tjeneste for Sør- Odal, Nord-Odal og Innlandet fylkeskommune. Sør-Odal er vertskommune. Tjenesten har totalt 10.6 årsverk. For Sør-Odal inngår også logopedtjenesten og spesialpedagog for barnehagene i Odal PPT.

PP-tjenesten bidrar i det tverrfaglige samarbeidet i kommunen gjennom blant annet fast deltagelse i Kompetanse og rådgivende team (KORT) og ulike faste samarbeidsmøter i skoler og barnehager. PPT har prosjektledelsen for Sør-Odal kommunes deltagelse i Læringsmiljøprosjektet, et tverrfaglig forbedringsarbeid rettet mot læringsmiljø og mobbing i skolen.

PPT deltar i forbedrings- og innovasjonsprosjektet Kultur for læring som kommunen er en del av sammen med alle andre tidligere Hedmarkskommuner. Odal PPT har sammen med øvrige PP-tjenester i Kongsvingerregionen etablert et læringsfellesskap med mål om utvikling av bedre praksis for både system- og individrettet arbeid.

Spesialundervisning og PP-tjenestens arbeid har blitt omtalt i forskningsrapporter og nasjonale styringsdokumenter i løpet av 2019. Gjennom prosjektet Kultur for læring har vi gode rammer for endringsarbeid i tråd med nasjonale og lokale forventninger. Når dette fastsettes må det utarbeides lokal plan for hvordan kommunen kan oppfylle nye forventninger til PP-tjenesten.

Odal PPT skal jobbe forebyggende med tidlig innsats og styrking av de allmennpedagogiske tilbudene i skoler og barnehagene, for å skape inkluderende læringsmiljøer for alle.  Et godt samarbeid med etablerte støttesystemer i skoler og barnehager er nødvendig for å utvikle dette arbeidet videre.

Dersom Innlandet fylkeskommune velger å trekke ut stillinger fra Odal PPT når de bestemmer organiseringen av sin PP-tjeneste, får dette konsekvenser for Odal PPTs bemanning, kompetanse og økonomi.

Odal PPT har i løpet av 2019 hatt noe vakanse i stillinger grunnet avslutning av arbeidsforhold, permisjoner og langtidssykemeldinger – i kombinasjon med ansettelsesstopp. De lovpålagte oppgavene har blitt prioritert og gjennomført.  For logopedtjenesten har noen barn i en periode ikke fått det tilbudet de skulle hatt. Vikar for logopeden har gitt tilbud til barna med størst behov. I denne perioden har PP-rådgiver og spesialpedagog for barnehager kunnet bidra med forenklede undersøkelser og veiledning til barnehager og foresatte, der dette har vært hensiktsmessig.  Etter at ny logoped i 100% stilling ble tilsatt i november, ble undersøkelser og tiltak gjennomført som normalt.

Odal barneverntjeneste

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstsvilkår.

Odal barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste for odalskommunene, som Sør-Odal er vertskommune for.

Barneverntjenesten har fokus på tidlig innsats og har hjelpetiltak med formål å forebygge omsorgssvikt og atferdsproblemer hos barn og unge. Det er også fokus på å involvere barn og unge i det konkrete tiltaksarbeidet. Barneverntjenesten har fokus på samhandling med andre kommunale enheter i det forebyggende arbeidet og for tiltaksarbeidet, og deltar på etablerte samarbeidsforaer i begge kommunene.

I de kvartalsvise rapportene til fylkesmannen var det i 2019 som i 2018 ingen avvik, noe som viser at tjenesten utfører det den skal til riktig tid.

Det har vært en jevn økning av barn med meldinger, undersøkelser og tiltak i Sør-Odal, men noe mer variert i Nord-Odal. I 2019 var det en nedgang i antall meldinger. I 2018 mottok barneverntjenesten totalt 185 meldinger mot 142 i 2019.

Når det gjelder hjelpetiltak, har det vært en økning av dette, men det har vært relativt stabilt med antall barn i fosterhjem. Pr. 31.12.19 hadde barneverntjenesten totalt 60 barn i hjelpetiltak og 25 barn under omsorg.

Fra 2018 deltar Odal barneverntjeneste i den etablerte regionale barnevernvakta som er et interkommunalt samarbeid mellom Nord- Odal, Sør-Odal, Kongsvinger, Eidskog, Våler, Åsnes og Grue. Barnevernvakta er barneverntjenestens akuttberedskap og har åpnet utover kontorets åpningstid. Primæroppgavene er å bistå barn, unge og familier i akutte situasjoner.

 

 

 

 

 

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook