Varsel om oppstart - Korsmo

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn for områderegulering Korsmo i Sør-Odal kommune, samt forhandling om utbyggingsavtale for Korsmo.

I medhold av § 12-8 i Plan- og bygningsloven, kunngjøres herved at det skal settes i gang reguleringsarbeid for utarbeidelse av områdereguleringsplan med konsekvensutredning for Korsmo, Sør-Odal kommune. Det varsles også mulig forhandling om utbyggingsavtale i henhold til § 17-4 i Plan- og bygningsloven.

Kart over reguleringsområdet Korsmo

Planområdet ligger ved Skarnes i Sør-Odal kommune. Skarnes ligger ved Glomma, vest for Kongsvinger. Planområdet strekker seg fra Sykehusvegen frem til Graner/Bøssmyra. Området rommer i dag blant annet Glommasvingen skole, Skarnes videregående skole, gamle Sør-Odal ungdomsskole, Glommatunet omsorgssenter og HDO, Graner barne- og ungdomsavlastning, Sør-Odal helsesenter, Furubo, flere gjennomgangs- og omsorgsboliger og noe privat boligboligbebyggelse. Planområdet omfatter også rundkjøringen mellom E16 og fv.24 for å kunne legge til rette for en eventuell kapasitetsutvidelse. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av Korsmo-området nordvest for Glomma i Skarnes. Høsten 2022 gjennomførte Pir 2 et mulighetsstudie for området, på oppdrag fra Sør-Odal kommune. Der ble det sett på hvilke overordnede grep som må gjøres for å utvikle et fremtidsrettet nabolag. Områdeplanen vil være en videreføring av dette arbeidet. 

Planprogram og konsekvensutredning

Planen er vurdert ut ifra Forskrift om konsekvensutredning av 1.1.2019. Planen kommer innunder planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding jf. § 6 bokstav a) og vedlegg I Planer etter plan- og bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutredning, punkt 25: Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.

Forslaget til planprogram er utarbeidet i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger og sendes, samtidig med varsel om oppstart, ut på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Det legges også ut til offentlig ettersyn. Innkomne uttalelser vil bli vurdert og tatt med i det videre planarbeidet. Ansvarlig myndighet, Sør-Odal kommune, fastsetter det endelige planprogrammet.

Folkemøte

I forbindelse med varsling av planoppstart og høring av planprogram vil det bli avholdt et folkemøte den 20.11.2023, kl. 18:00 i innbyggertorget i Sør-Odal rådhus, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes. Møtet er åpent for alle interesserte.

Merknader og innspill

Eventuelle merknader eller innspill som kan ha betydning for planarbeidet bes rettet skriftlig innen 20.12.2023 til Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes eller e-post: postmottak@sor-odal.kommune.no

Det vil bli ny anledning til å uttale seg når forslag til områdereguleringsplan blir lagt ut til offentlig ettersyn.

Kontaktpersoner

Nærmere opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Sør-Odal kommune ved: 

Vedlegg

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook