Innhold på siden

Barne- og ungdomskoordinator i Sør-Odal

Sør-Odal kommune har en barne– og ungdomskoordinator for å samordne og sikre tjenestene rundt barn og familier.

Barnekoordinatoren vil blant annet:

 • Sørge for at det er samarbeid mellom de forskjellige tjenestene som allerede er inne rundt barnet, for eksempel barnehage, skole, SFO og Odal PPT, helsestasjon, fastlege, barnefysioterapeut.
 • Sikre samarbeid med offentlige tjenester (kommune, fylkeskommune og stat) for eks. BUP, sykehus, NAV o.l, og private som yter tjenester for det offentlige
 • Gi informasjon og veiledning om familiens rettigheter og om kommunens tjenestetilbud
 • Formidle kontakt til aktuelle organisasjoner, for eksempel pasientorganisasjoner
 • Hvis barnet har individuell plan, sørge for framdrift av planen.
 • Innkalle, avholde ansvarsgruppemøter.

Rett til barnekoordinator

Familier som har barn eller venter barn(0-18år), med alvorlig, langvarig og sammensatt sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne kan ha rett på barnekoordinator.                                                                       

Koordinerende enhet har det overordnede ansvaret for oppnevning av barnekoordinator.

Individuell plan (IP)

Barn/ungdom som har rett til barnekoordinator, kan få en individuell plan.

 • IP er en overordnet plan og et samarbeidsverktøy som samordner tjenestene man allerede har, eventuelt synligjør andre tjenester man har behov for.
 • IP skal inneholde en oversikt over barnets mål, ressurser og tjenester
 • Fokus på hverdagsmestring og brukermedvirkning
 • Gi familien større forutsigbarhet
 • Styrker relasjonen og forenkler kontakt til tjenesteyterne

Henvendelse kan skje via:

 • Skjema for «Søknad for helse og omsorgstjenester» i innbyggertorget på Rådhuset, eller kan lastes ned her: 
 • Søknad for helse og omsorgstjenester (PDF)
 • Henvendelse direkte til barnekoordinator på telefon: 47476311
 • Henvendelse kan også gjøres via en tjenesteyter.

Søknad/henvendelse sendes til:

Sør-Odal kommune, v/koordinerende enhet
Øgardsvegen 2 
2100 Skarnes

Hvis søknad ikke kan behandles innen 3 uker, vil barnet få et foreløpig svar med orientering om når søknaden vil bli behandlet. Barnet får svar om tildeling eller avslag i post/ digitalt.

Klagemulighet

Dersom familien får avslag, og fortsatt mener at man har rett til koordinator/ individuell plan, eller ikke er fornøyd med kvaliteten på tjenesten, kan skriftlig klage sendes til Koordinerende enhet, som kan sende klagen videre til Statsforvalteren Innlandet. Henvis til pasient- og brukerettighetsloven §7-2 og 7-3 Klage.

Klagefristen er 3 uker etter mottatt tildeling/avslag.

Merk at dersom en familie får avslag, skal kommunen allikevel sørge for et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.

Lenker

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook