Fellesinformasjon barnehager

Sør-Odal kommune har åtte barnehager, av disse er fire kommunale og fire private.

Barnehageloven med forskrifter regulerer alle typer barnehagedrift, både formål, innhold og utforming. Rammeplanen gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgave. Sør-Odal kommune utøver systematisk tilsyn for å sikre at kvaliteten og innholdet i tilbudet til barna er tilfredsstillende.

Sør-Odal kommune koordinerer opptaket for alle barnehager – både private og kommunale. Søknadsfrist til hovedopptak er 1. mars.

Fristen gjelder også for søknader om endring av oppholdstid og overflytting til annen barnehage. Etter hovedopptaket tildeles det fortløpende barnehageplass ved ledig kapasitet.

Kontaktinformasjon

Kommunale barnehager:

Private barnehager:

Disenå barnehage:

Adresse: Bergfotvn.25, 2114 Disenå

Styrer: Else-May Eriksson

Tlf.: 62 96 75 20
E-post: else.may.eriksson@edu.sor-odal.kommune.no

Galterud barnehage:
Adresse: Kroksrudveien, 2223 Galterud
Styrer: Gro Merete Andersson
Tlf.: 62 96 78 60
E-post: 
Gro.Merete.Andersson@edu.sor-odal.kommune.no

Korsmo barnehage:
Adresse: Korsmokroken 1, 2100 Skarnes

Styrer: Anne Marie Holmen
Tlf.: 62963530
E-post: Anne-Marie.Holmen@edu.sor-odal.kommune.no

Oppstad Gårds- og Naturbarnehage:
Adresse: Ringåsveien 201, 2100 Skarnes

Daglig leder: Aina Nafstad Holt
Tlf.: 47 39 76 27/ 90 53 42 36

Epost: leder@oppstadbarnehage.no

Sander barnehage:
Adresse: 2116 Sander

Styrer: Kari Delviken
Tlf.: 62 96 44 80
Epost: 
sander.barnehage@sor-odal.kommune.no

Slåstad barnehage:
Adresse: Hagabergvegen 9, 2110 Slåstad

Styrer: Roger Gudbrandsen
Tlf.:: 62 96 73 10
E-post: Roger.Gudbrandsen@edu.sor-odal.kommune.no

Tronbøl barnehage:

Adresse:  Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes

Styrer: Wenche Bunes

Tlf.: 48998080

E-post: wenche.bunes@edu.sor-odal.kommune.no

Ullern Barnehage SA :

Adresse: Ullernvegen 113, 2100 Skarnes

Styrer: Marianne Gundersen

Tlf.: 62 96 58 80/90 04 52 71

E-post.: Marianne.Gundersen@edu.sor-Odal.kommune.no

Barnehagemyndighet:

so-barnehagemyndighet@sor-odal.kommune.no

 

Søke/endre barnehageplass

Det er lurt å legge inn flere prioriteringer når du skal velge barnehage.

Du kan søke om barnehageplass eller si opp plassen på denne siden.

Her kan du også søke om å endre eller bytte barnehageplass. Kriterier og frister finner du i vedtektene på den enkelte barnehages hjemmeside.

Oppsigelse av barnehageplass

Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den 1. i påfølgende måned. 
Betaling påløper i oppsigelsestiden.
Private barnehager kan ha annen oppsigelsestid, se barnehagens vedtekter.

Rett til plass

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes barnehageplass har rett til plass i barnehage fra august i den kommunen det er bosatt.

Barn født i september og oktober og november har rett til plass fra måneden de fyller ett år. Det forutsettes at det er søkt om plass innen fristen for hovedopptak gjeldende barnehageår. Jf. barnehageloven §12a.

Opptaket gjøres etter fastsatte kriterier for den enkelte barnehage. Kommunale og private barnehager har ulike kriterier for opptak. Vedtekter med opptakskriterier for den enkelte barnehage finner dere på barnehagens hjemmeside.

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med barnevernsvedtak

Barn med nedsatt funksjonsevne og barn med vedtak etter Lov om barneverntjenester har fortrinnsrett til plass se §13 i barnehageloven.

Det forutsettes at dokumentasjon sendes kommunen før fortrinnsretten blir vurdert. 

Svar på søknad om plass

Svar på søknad om plass sendes ut fortløpende ut når det er gitt et tilbud om barnehageplass. Under hovedopptaket skal alle ha fått svar innen mai.

Søknader som mottas utenom hovedopptak besvares med automatisk svar. Du vil tidligst få svar tre måneder før oppstart utenom hovedopptaket. 

Opptak følger prioriteringene i vedtektene, og ønsket oppstartsdato. 

Klage på opptak

Ved hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass dersom søker verken får sitt første eller andre ønske oppfylt. Dette forutsetter at søker har prioritert minst to ulike barnehager.

Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 klage dersom de ikke tilbys plass i den aktuelle barnehagen.

Klagen må fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelse det klages over og de grunner klagen støtter seg til.

Klagefristen er 3 uker.

Opptak

Hovedopptak
Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars. 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter.

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter.

Tilbud om barnehageplass sendes ut i perioden medio mars til mai.

Avslag sendes ut i begynnelsen av mai. Oppstart i barnehagene er vanligvis i løpet av august etter nærmere avtale med barnehagestyrer.

Søknader som kommer inn etter 1.mars behandles ikke i hovedopptaket.

Supplerende opptak

Suppleringsopptaket starter når hovedopptaket er avsluttet. I suppleringsopptaket tildeles ledige plasser gjennom året og frem til neste hovedopptak. Søknader for de som ikke har rett på plass i hovedopptaket, samt søknader innkommet etter 1. mars, er med i supplerende opptak.

Søknadene registreres fortløpende og behandlet etterhvert som barnehagene får ledig plass. Ventelisten er ikke nummerert, og opptaket følger prioriteringene i vedtektene.  Det sendes ikke ut avslagsbrev utenom hovedopptaket.

Opptak og kriterier

Kommunen har plikt til å tilby plass i barnehage til barn under opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen. Utbyggingsmønster og driftsformer skal tilpasses lokale forhold og behov. (Barnehageloven §8) 

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen.

Man kan ikke søke barnehageplass til en bestemt dato i løpet av barnehageåret og regne med å få plass. Det er heller ikke slik at man har rett til førstevalget, tilbudet blir gitt i den barnehagen der det er ledig plass i forhold til prioriteringene i søknaden. Det anbefales å prioritere flere barnehager i sin søknad. Søkere vil få tilbud dersom det blir ledig plass.  

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres.

Opptaksperiode og oppsigelse i Sør-Odal kommune

Barnehageåret starter 1. august og varer til 31. juli. Oppstartdato avtales med styrer.

Barnehageplass kan sies opp med en måneds varsel, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Hvert barn skal ha fem ukers ferie i perioden 1. august til 31.juli.
 

Opptakskriterier i Sør-Odal kommune:

Kommunedirektøren er ansvarlig opptaksmyndighet.

Kommunedirektøren gjør opptak etter kriteriene som følger:

Videre følges følgende prioriteringer:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne (Barnehageloven §13)
 • Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester §§ 4-12 og 4-4 og 4.ledd har rett til prioritet ved opptak (Barnehageloven §13)
 • Barn med fremmedspråklig bakgrunn
 • Barn i siste årskull før skolestart
 • Barn av søsken som allerede går i barnehagen
 • Barn som har fått plass i annen barnehage enn de fortrinnsvis ønsket
 • Rekrutteringstiltak til stillinger det er vanskelig å besette for Sør-Odal kommune
 • Deretter foretas opptak fortløpende etter ønsket oppstartdato.
 • Etter at disse opptakskriterier er fulgt, benyttes trekning av barnehagesøkere.
 • Søknad om opptak skjer på fastsatt skjema digitalt på kommunens hjemmeside, vedlagt nødvendig dokumentasjon.
 • Søknadsfrist er 1.mars for hovedopptak påfølgende barnehageår.
 • Barn som er tildelt plass beholder denne frem til skolestart.

Svar på søknad om plass

Svar på søknad om plass i hovedopptaket sendes ut i flere puljer.
Alle som søkte innen fristen 1. mars vil få svar i løpet av mai.

Rett til barnehageplass

Barn som søker til hovedopptaket med frist 1.mars og fyller ett år innen utgangen av august samme år, har rett til et tilbud om plass innen kommunen. Barn som fyller ett år i september, oktober og november det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra den måneden barnet fyller ett år (se barnehagelovens §12a). 

Barnet må ha bosted i Sør-Odal kommune for å ha rett til plass her. Retten til plass er oppfylt når det er gitt et tilbud om plass innen kommunen.

Enkelte barnehager mottar mange søknader, og noen vil ikke få sitt ønske om en spesiell barnehage oppfylt. Det er derfor viktig å legge til flere prioriteringer når det søkes om plass. Foreldre har anledning til å prioritere tre barnehager i sin søknad.

Vedtekter for kommunale barnehager

Drift av barnehager reguleres av lover, forskrifter og barnehagens vedtekter.

Vedtektene inneholder opplysninger om for eksempel eierforhold, formål, opptakskriterier, åpningstid og oppsigelsestid.

Vedtektene for de kommunale barnehagene i Sør-Odal kommune er i samsvar med barnehageloven og bygger på føringene gitt i denne.

Barnehagen skal i samsvar med Rammeplan for barnehagen være en pedagogisk tilrettelagt virksomhet som gir barn under opplæringspliktig alder gode utviklingsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.

De private barnehagene har egne vedtekter fastsatt av eier. Disse finner du på de private barnehagenes egne sider.

Priser og betaling i barnehagen

Maksimalprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private, og blir fastsatt av Stortinget. 

For delt plass betales 10 % i tillegg til prosentvis plass.

Tjeneste barnehage

 

Pris 01.08.2022

100% plass

Pris 01.01.2023

100% plass

Barnehagesats

Pr. måned

3050,-

3000,-

Kostpenger i kommunale barnehager

Pr. måned

340,-

340,-

Gjentatt for sen henting av barn i barnehage

 

250,-

250,-

Moderasjonsordninger

Moderasjonsordninger

Søknadsfrist for moderasjon i foreldrebetaling for barnehageåret 2023/2024 er 15. juni 2023. Det er mulig å søke i løpet av barnehageåret.

Dette gjelder både for ordningen med reduksjon og ordningen med gratis kjernetid.

Søknader levert i perioden 1. juni – 1. september vil tidligst få virkning fra 1. oktober.

Søknader mottatt etter 1. september får virkning fra den 1. i påfølgende måned forutsatt at søknaden er levert senest den 1. i måneden før.

Søknaden leveres i foresattportalen i Visma flyt barnehage

Foresatte kan søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid i foresattportalen i VFB (Visma flyt barnehage) dersom:

 • foresatt har foreldreansvar for barnet i Folkeregisteret
 • foresatt og barn har samme folkeregistrerte adresse

Klikk på søk redusert foreldrebetaling/gratis kjernetid

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon: 30 prosent for barn nummer to, og gratis for barn nummer tre (gjelder fra 01.08.2023).

Søskenmoderasjon går automatisk og trenger ikke omsøkes.

Nasjonal ordning for reduksjon i foreldrebetalingen

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin per barn.

Dette gjelder både kommunale og private barnehager. 

Foreldre må selv søke om dette for hvert barnehageår.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4- og 5-åringer

Alle 2-, 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke.

Fra 1. august 2023 er inntektsgrensen 615 590 kr.

Ordningen med gratis kjernetid gjelder uavhengig om du har deltids- eller heltidsplass. Det betyr at et barn med deltidsplass med rett til gratis kjernetid, har krav på 20 timer gratis oppholdstid uavhengig av størrelsen på plassen. Hvis noen velger kun å bruke de 20 timene, er tilbudet gratis.

Fri/feriedager

Her finner du oversikt over planleggingsdager og annen informasjon om barnehageåret.

Barnehageruta 

Måned

Dato

Hendelse

Opplysninger

2023

     
Januar      
Februar      
Mars      
April

Uke 14

 

 

 

 

27..-28. 

Påske

 

 

 

 

Planleggingsdager

Det gis et felles barnehagetilbud i en av kommunens barnehager (med påmelding). Vanlig åpningstid mandag og tirsdag, stenger kl. 12 onsdag.

 

Mai      
Juni      
Juli Uke 28, 29 og 30 Sommerstengt Sommerstengt i de kommunale barnehagene
August 14. og 15. august Planleggingsdager   
September      
Oktober      
November 24. november Planleggingsdag  
Desember      

2024
     
Januar      
Februar 2. februar Planleggingsdag  
Mars      
April      
Mai 10. mai Planleggingsdag  
Juni      

 

Kan barnet gå i barnehagen når det er sykt?

Dette heftet er utarbeidet i samråd med kommunelegen og helsestasjon for å hjelpe foreldre og personale med hvordan vi skal forholde oss når barna blir syke. 

Dersom barn trenger medisiner i barnehagen, har departementet utarbeidet rutiner for legemiddelhåndtering.

Forsikring for barn i kommunale barnehager

Barnehagebarn er forsikret den tiden de er i barnehagen.

De kommunale barnehagene har kollektive ulykkesforsikringer for barna. Forsikringen omfatter barn i kommunale grunnskoler, barnehager og lignende institusjoner, herunder fosterbarn og barn i avlastningshjem.

De private barnehagene inngår gjerne avtaler via medlemsorganisasjoner, eier eller direkte med forsikringsselskap. Forsikringsordningene varierer og vi anbefaler derfor å ta kontakt med barnehagen ved styrer for å få informasjon om hvilken forsikringsordning som gjelder.

KORT - Rett hjelp til barn, av rette instanser og til rett tid!

Sør-Odal kommune etablerte i 2011 KORT: Kompetanse – og Rådgivende Team, som et prosjekt for å utvikle en bedre og samordnet tjeneste for barn og unge.

KORT er et tverrfaglig team som gir råd og veiledning til ansatte, og gjerne foresatte til barn og unge i kommunen.

Målet er å ivareta barn og unge og deres familier som trenger bistand fra flere enheter gjennom et koordinert tverrfaglig samarbeid.

Hovedoppgaven i KORT er å drøfte problemstillinger. Gi råd og veiledning til ansatte som arbeider med barn og unge i aktuelle temaer og enkeltsaker. Enten anonymt eller åpent med samtykke.

KORT tilbyr direkte veiledning til foresatte/familier, sammen med en kommunal instans som jobber ift barnet, utarbeide tverrfaglig kompetanseplan for alle som jobber med barn i kommunen og utvikle rutiner for tverrfaglig samarbeid / samhandling i kommunen.

Les mer her:

Odal PPT

Pedagogisk- psykologisk tjeneste. 
Tjenesten er felles for Nord- og Sør-Odal samt Hedmark Fylkeskommune.

Opplæringsloven § 5-6. hjemler kravet til Pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen.

PP-tjenesten skal være tilgjengelig og bidra til helhet og sammenheng. Den skal arbeide forebyggende og bidra til tidlig innsats i barnehage og skole.

Ofte stilte spørsmål

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook