Kontakt

Brannstasjonen har åpningstid mandag til fredag kl. 08.00–15.30.

 

Vakttelefon hele døgnet:

  • 976 80 662


Brann- og redningssjef

  • 91 73 92 91


Brannforebyggende avdeling

  • 45 97 65 68


Feiervesen

  • 97 04 71 17 eller 97 04 71 18

Kart

Industrivegen 8
Skarnes
Norge

Sør-Odal brann- og redningsvesen

Beredskapen i kommunen ivaretas blant annet av brannvesenet. De rykker ut på mange ulike hendelser i løpet av året. Det kan være alt fra boligbranner til helseoppdrag som løses av mannskapene.

brannbil

Sør-Odal brann og redning er kommunens viktigste beredskapsressurs med døgnkontinuerlig vaktordning. Vi er organisert med 4 faste ansatte på brannstasjonen på dagtid. Brannsjef, branninspektør/leder forebyggende og to ansatte på tilsyn/feiing.

Sør-Odal brann og redning er organisert som et deltidsbrannvesen. Det betyr at brannkonstablene bærer radio og har vakt, men at de ikke oppholder seg på brannstasjonen. Det er alltid minimum en utrykningsleder og ett mannskap som har vakt. Det er krav til at man raskt skal kunne møte ved brannstasjonen hele døgnet for å rykke ut, også for de som ikke har vakt. Vi har fullalarm på alle hendelser, slik at alle ansatte på deltid får varsling på hendelser. 

brannstasjonen i sør-odal
Brannstasjonen har adresse Industrivegen 8
 

Forbud mot åpen brenning og brenning av avfall i småovner

Sør-Odal kommune har vedtatt ny forskrift for åpen brenning og brenning av avfall i småovner.

Beredskapsavdeling

Beredskap ved Sør-Odal brann og redning utgjør en styrke på totalt 20 mannskaper. Beredskapsavdelingen skal ha kvalifisert personell og tilstrekkelig materiell til å ivareta de oppgaver av beredskapsmessig art som brannvernloven og dimensjoneringsforskriften pålegger kommunene: Branner, trafikkulykker, arbeidsulykker, ambulanseoppdrag, helseoppdrag, overflateredning, redning på elv/sjø med båt, skogbrann og vannlekkasjer. Dette er oppgaver som det også jevnlig øves på. Brannkonstabler skal regelmessig gjennomgå helsesjekk og fysiske tester. Det stilles også krav til man bor i nærheten av brannstasjonen.

Det er et godt samarbeid med nabobrannvesenene Nord-Odal, Øvre Romerike Brann og Redning og Glåmdal brannvesen IKS (GBI), der vi har en gjensidig bistandsavtale. I tillegg samarbeides det med ambulansetjenesten, politi og andre aktører innenfor fagfeltet samfunnssikkerhet og beredskap. Vi bistår ambulansetjenesten på for eksempel hjertestans, og alle ansatte er akutthjelpere.
Vi må ofte utføre politioppgaver på påvente av politipatrulje, og vi har opplæring i hendelser med PLIVO (pågående livstruende vold)

Feiing og tilsyn

Feiervesenet er en svært viktig del av det brannforebyggende arbeidet i kommunen.  Feieravdelingen utfører feiing og tilsyn av boliger og fritidsboliger etter behov.

Det er viktig at man tilrettelegger med takstige og stigetrinn, slik at det er trygt for feieren å ferdes på taket.

Våre feiere driver også informasjonsarbeid til eiere og brukere av bolig/fritidsboliger, herunder oppfølging av krav til slokkeutstyr og røykvarslere. Dersom en brann oppstår, er det veldig viktig at man får varsel, spesielt når man sover.
Feieravdelingen sørger også for feiing av industriskorsteiner og gjennomfører alltid kontroll av piper etter pipebrann.

Digital varsling fra feievesenet

Sør-Odal brann og redning har gått over til nytt saksbehandlingsprogram og varslingssystem for feiing og tilsyn.
Som huseier vil du nå motta varsel via sms fra et langt nummer (fra datasystemet vårt) med planlagt dato og en link til «MinEiendom».

SMS-en besvares ved å svare 1 eller 2 tilbake.

  • Skriv: 1 - For å bekrefte klart for feiing/tilsyn.
  • Skriv: 2  - Innbygger tar kontakt for ny avtale.

Ved varslet feiing trenger du ikke være hjemme, så lenge det er klargjort for feiing

Brannforebyggende avdeling

Brannforebyggende avdeling skal bidra til at alle som bor og oppholder seg i Sør-Odal skal oppleve trygghet. Brannforebygging er et nasjonalt satsingsområde, og hovedoppgavene er informasjonsvirksomhet, tilsyn og veiledning.

Eiere av byggverk skal sørge for nødvendige sikringstiltak for å forebygge og begrense brann, eksplosjon eller annen ulykke. Brukere av byggverk har plikt til å sørge for å holde bygningstekniske konstruksjoner og ulike sikkerhetsinnretninger er i forsvarlig stand og at man bruker byggverk iht. gjeldende krav.

Sør Odal brann- og redning identifiserer og fører tilsyn med såkalte særskilte brannobjekter. Dette er byggverk hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. I tillegg fører brannforebyggende avdeling tilsyn med brannfarlig vare (gass, eksplosiver, fyrverkeri).

Brannforebyggende avdeling bistår også med gjennomføring av brannøvelser og opplæring i brannvern, samt avklaringer i forbindelse med byggesaker. 

Skogbrannreserven

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark.

Brudd på aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Vær oppmerksom på at brannsjefen alltid kan forby opptenning eller kreve åpen ild slukket hvis det foreligger åpenbar brannfare.

Dersom skogbrannfaren er spesielt høy, kan det ilegges forbud mot all bruk av åpen ild i hele kommunen.

Sør-Odal Brann og redning har skogbrannreserve på ca. 20 mann. Denne er delt i 4 lag som kalles ut som ekstra ressurs ved en eventuell skogbrannhendelse.

Tilrettelegging for brannvesenet

Sør-Odal brann og redning har utarbeidet en veileder for å beskrive og utfylle kravene om tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap gitt i gjeldende byggeteknisk forskrift og ytelsene beskrevet i tilhørende veiledninger.

Denne veiledningen beskriver brannvesenets dimensjoneringskriterier og de tiltak som Sør-Odal brann og redning (SOBR) vurderer som og nødvendige for å ivareta funksjonskravene i byggeteknisk forskrift.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook