Flomberedskap 2023

Torsdag 25. mai: Flommen i øvre deler av Glomma er over, melder varsom.no.

Glomma har vokst seg stor under Gamlebrua på Skarnes

Torsdag 25. mai melder varsom.no at flommen er over i nordre delen av Glomma (gjelder nord for Vormsund).

I nedre del av Glommavassdraget vil vannstanden i Storsjøen i Nord-Odal, Øyeren og Glomma fortsatt øke sakte de nærmeste dagene og holde seg på gult nivå.

Sjekkliste for innbyggerne

Kommunen minner om at hver enkelt innbygger er ansvarlig for egne materielle verdier. Nedenfor finner du en generell sjekkliste fra varsom.no for innbyggere som bor i flomutsatte strøk.

Slik kan du forebygge og begrense skader

 • Gi plass til vannet: Fjern snø, is, løv, søppel o.l. som kan hindre vannet fra å drenere fritt ut i kummer, stikkrenner og andre vannveier. Vannet vil alltid gå til det laveste punktet. Sørg for at det får renne fritt ved å eventuelt lage dreneringskanaler.
 • Rydd hagen: Flytt verdisaker som møbler, grill og løse gjenstander/materialer. Disse kan bli tatt av flomvannet og utgjøre en fare for andre.
 • Rydd kjeller, garasje og første etasje: Flytt gjenstander opp fra gulv, dersom det er en risiko for at vann kan komme inn. Lukk dører og vinduer.
 • Tett lister og vinduer: Dekk til med sandsekker om nødvendig. Sekkene skal være trekvart fulle. Skaff deg eventuelt en pumpe.
 • Nøytraliser elektriske apparater: Dra ut stikkontakter og trekk ut sikringer av elektriske apparater.
 • Flytt verdigjenstander: Båt, bil, campingvogn eller verdisaker som står i nærheten av en elv, innsjø eller bekk bør flyttes til et mindre utsatt område.
 • Sjekk nærområdet: Sørg for at nærliggende bekker, veigrøfter, kulverter og rister er åpne. Dette vil bidra til å redusere skade på din og naboens eiendom.
 • Flytt rundballer: Rundballer bør ryddes bort fra områder som er flomutsatte.
 • Egenberedskap: Du har ansvar for din egen beredskap. Ved flom- og skredhendelser kan det oppstå utfall av strøm, drikkevann, internett og telefon. Veier kan bli stengt. Tips til egenberedskap finner på www.sikkerhverdag.no

Under en flom eller et skred

 • Frarådes det å oppholde seg i nærheten av og kryssing av elver og bekker med stor vannføring eller isgang.
 • Unngå bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.
 • Unngå båtkjøring i elver med flomvannføring. Det kan flyte trær, rundballer og løse gjenstander i som har blitt tatt av flomvannet.
 • Unngå bilkjøring i områder med oransje og rødt farevarsel. Veger kan stenges pga. flom og jordskred.
 • Ved behov for hjelp kontakt nødetatene og kommune hvis behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot eget hjem.

Relevante nettsider

En rekke internettsider gir detaljert informasjon om flommulighetene, og disse oppdateres kontinuerlig dersom det er behov. Her får du en oversikt over de mest relevante:

 • Varsom.no: Informasjonsside levert av NVE, Statens vegvesen og Meteorologisk institutt
 • Glb.no: En side fra Glommen og Laagen Bruksforening som viser vannstandsutviklingen
 • Sildre.nve.no: En tjeneste fra NVE hvor du kan følge med på flommens utvikling lenger nord i Glomma. Det er mulig å abonnere på farevarsel fra nve.no
 • Senorge.no: Viser hvor mye snø det ligger i Glommas nedslagsfelt, og hvor mye vann det er i snøen slik at vi har en oppfatning av hva som kan komme
 • Statens vegvesen: Informasjon om stenging av fylkesveier, riksveier og E16
 • Du kan også abonnere på gratis varsler (e-post/SMS) fra varsom.no

Bilder av flom, vann på avveie og skred hjelper flom- og jordskredvarslingen til å forbedre sine varsler. Du kan dele bilder via Varsom-appen eller sende dem til flom-jordskredvarsling@nve.no

Forbered deg på mulig skadeflom

– Vi anbefaler kommuner, næringsliv og alle som bor langs flomutsatte elver og innsjøer å gjøre forebyggende tiltak de neste dagene. Dette innebærer for eksempel å flytte verdier opp fra kjelleren, og sikre at sluk, stikkrenner og vannveier er åpne. Det er også viktig å flytte rundballer og campingvogner, og sikre båter og brygger mot en mulig skadeflom, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund til varsom.no

Bønder bør også gjøre tiltak for å sikre vanningsanlegg og annen infrastruktur.

– Hvordan flomsituasjonen utvikler seg, avgjøres nå helt og holdent av været, sier Lund.

Regulanter må følge godt med

NVE har løpende og tett dialog med regulanter i Glomma-, Drammen-, Numedalslågen og Skiensvassdraget, og har allerede gitt flere regulanter tillatelse til å tappe ned vannmagasinene sine som et tiltak for å redusere flomskader. Vassdragsreguleringer bidrar normalt til å utjevne vannføringen i vassdrag, og kan ha betydelig flomdempende effekt.

– Slik situasjonen er nå, med unormalt mye snø på fjellet og snøsmelting i gang, er det viktig at regulantene gjør det de kan for å håndtere og redusere en mulig skadeflom. Mine kolleger er klare til raskt å behandle søknader om å avvike fra manøvreringsreglementet, sier Lund.

Regulanter skal også melde fra til NVE om eventuell fare for skadeflom i vassdrag de regulerer.

Hvordan kommunen arbeider

Sør-Odal kommune arbeider for at vi skal være rustet for store vannmengder, og gjennomfører årlig blant annet følgende tiltak:

 • Kontrollerer pumpe i Evjedalen (denne har permanent aggregat ved eventuelt bortfall av strøm)
 • Kommunen har om lag 10.000 sandsekker i god stand på lager. Sekkene må fylles med sand før bruk.
 • Vurderer tetting av hull i demninger
 • Sikrer bygningsdeler langs vassdragene
 • Vurderer hvilke veier som kan bli påvirket av høy vannstand
 • Koordinerer beredskapsarbeidet i tilfelle krevende situasjoner
 • Gjennomgår flomberedskapsplaner

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook