Eiendomsskatt og skatteberegning

Det er sakkyndig nemnd, oppnevnt av kommunestyret, som fastsetter størrelsen på skattegrunnlaget. Takseringsmetoden som er benyttet, støttes av Finansdepartementet og KSE (Kommunenes Sentralforbund Eiendomsskatteforum). Metoden benyttes av de fleste kommuner som innfører eiendomsskatt eller gjennomfører alminnelig taksering.

Eiendomsskattetaksten danner grunnlaget for skatteberegningen.  Om eiendomsskattetaksten står det i Eiendomsskattelovens §8 A–2 (1)«Verdet av eigedomen skal setjas til det beløp ein må gå ut  frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal. Skattegrunnlaget for bustader og fritidsbustader vert sett til verdet multiplisert  med 0,7.»

Kommunestyret fastsetter hvert år i forbindelse med behandling av budsjettet hvilken skattesats som benyttes, hvilke eiendommer som skal fritas for eiendomsskatt etter §7 og eventuelt størrelse på bunnfradrag.

Sakkyndig nemnd har vedtatt sjablongverdier for bygninger. Sjablongverdiene multipliseres med avgiftsareal for bygninger (bruksareal multiplisert med etasjefaktorer). Videre multipliseres dette med de skjønnsmessige vurderingene av eiendommen.

(Avgiftsareal bygninger * kvm-pris * Vurderingsfaktor Indre (IF) * Vurderingsfaktor Ytre (YF) * Sonefaktor)


NB! Eiendomsskattetaksten må ikke forveksles med ligningsverdien for eiendommen som fastsettes av skatteetaten og som normalt utgjør 25% av omsetningsverdien.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook