Sjablonger benyttet ved taksering 2020

Takseringsmetoden som er benyttet, støttes av Finansdepartementet og KSE (Kommunenes Sentralforbund Eiendomsskatteforum). Metoden benyttes av de fleste kommuner som innfører eiendomsskatt eller gjennomfører alminnelig taksering.

Sjablonger kvadratmeterpriser

Boliger og fritidsboliger

Bygningsgrupper

Kvadratmeterpriser

Enebolig, Våningshus, kårbolig (111-113)

18 000,-

Tomannsbolig, flermannsbolig (121-124)

18 000,-

Rekkehus, kjedehus, terrassehus (131-136)

21 000,-

Leilighetsbygg (141-146)

21 000,-

Fritidsboliger (161-163)

16 000,-

Garasje, anneks, uthus (181-182)

  2 500,-

Naust, båthus, sjøbu (183)

  2 500,-

Carport

  1 300,-

Garasje, anneks og uthus under 15 kvadratmeter takseres ikke.

Tomteverdien er inkludert i kvadratmeterpris bolig/fritidsbolig

Sjablong kvadratmeterpris på eneboliger og våningshus (bygningstype 111 og 113) vurderes slik:

  • 1 – 200 kvm: 18 000,-kr pr kvm
  • 201 – 350 kvm: 9 000,-kr pr kvm
  • 351 kvm og oppover: 0,- kr pr kvm        

Antall kvadratmeter beregnes ut fra bruksareal multiplisert med etasjefaktor (se neste overskrift).

 

Næringsbygg

Bygningsgrupper

Kvadratmeterpriser

Isolert lager

4 000,-

Uisolert lager

2 000,-

Industri/verksted

4 000,-

Kontor/forretning

6 000,-

Hotell/restaurant

5 500,-

Samferdsel/kommunikasjon

5 000,-

Kultur/forskning

5 000,-

Helse

5 000,-

Fengsel/beredskap

5 000,-

Skole/barnehage

5 000,-

Driftsbygninger for landbruk/skogbruk

      0,-

Plasthaller, åpne lagerløsninger med tak

   400,-

Drivhus

1 300,-

Silobygg

1 300,-

Åpne lagerløsning med tak

  400,-

Campinghytter

5 500,-

 

Ubebygde tomter

Tomtekategori

Kvadratmeterpris

Tomt helårsbolig

400,-

Tomt Fritidsbolig

200,-

Tomt Næring

125,-

 

Ubebygde boligtomter skal være minst 400 kvm for å beregnes takst på (dette fordi tomter mindre enn dette ikke vil få byggetillatelse for bolig). Videre begrenses arealet oppad til 1 000 kvm for boligtomter.

Næringstomter begrenses oppad til 10 000 kvm.

Ikke regulert eller utnyttet tomteareal utover begrensningene i punktet over, anses som LNF- areal uten takst verdi.

Eiendommer med både bolig- og næringsfunksjon takseres fortrinnsvis i henhold til funksjon.

 

Etasjefaktor

Ved hjelp av etasjefaktorer settes gjennomsnittsverdier på de ulike etasjene i en bygning, med utgangspunkt i hva som er vanlig funksjon i den aktuelle etasje.

Etasje type

Etasjefaktor

Hovedetasje

1,0

Loftetasje

0,3

Underetasje (sokkel)

0,7

Egen boenhet i underetasje

0,8

Kjelleretasje

0,2

 

Etasjeinndelingen følger Matrikkelføringsinstruksens definisjoner.

Garasje og carport har etasjefaktor 1,0 uansett etasjetype (unntatt loft som har etasjefaktor 0,3).

Biloppstillingsplass under tak som ikke er lukket (mangler veggpartier) defineres som carport.

 

Sonefaktorer

Kommunen er inndelt i soner ut fra forskjeller i prisnivået i ulike deler av kommunen. Sonene fremgår av tabellene nedenfor, og er vist i kart, se kapittel 4 i Retningslinjer for taksering.

Boligeiendom og boligtomter, bolighus på konsesjonspliktig landbrukseiendom

SONE

SONEFAKTOR

Skarnes 1 (Sentrum Stasjonssiden)

1,25

Skarnes 2 – (Sentrum Korsmosiden)

1,10

Skarnes 3 – (Sentrale deler)

1,00

Skarnes 4 ( Ellingsrud)

0,90

Disenå  - (Sentrale deler)

0,95

Slåstad - (Sentrale deler)

0,95

Ullern - (Sentrale deler)

0,95

Sander - (Sentrale deler)

0,90

Galterud - (Sentrale deler)

0,90

Grusholen

0,90

Øvrige sentrale deler av kommunen

0,80

Øvrige deler av kommunen

0,70

 

Fritidseiendom og tomter til fritidseiendom

SONE

SONEFAKTOR

Høljøren

1,0

Storsjøen

1,0

Fritidsboliger i resten av kommunen

0,9

 

Næringseiendommer og tomter til næringseiendom

SONE

SONEFAKTOR

Skarnes

1,0

Slomarka

1,0

Hærnesmoen

1,0

Næring i resten av kommunen

0,9

 

Metoden for vurdering av individuelle forhold ved eiendommene

Med utgangspunkt i beregnet forslag til takst foretas en utvendig besiktigelse av eiendommene. Ved besiktigelsen settes forslag til faktorer for individuelle forhold på selve eiendommen og omkring eiendommen som kan tilsi at salgsverdien ligger høyere eller lavere enn beregnet forslag til takst. Eiendommene fotograferes. Om nødvendig foretas kontrollmåling av arealer.

Skjønnsmessig vurdering av forhold på eiendommen (IF)

Standard, vedlikehold og bygningenes alder er bygningsmessige forhold som kan påvirke eiendommens salgsverdi. Opparbeidelse av hageanlegg og parkeringsplass samt utnyttbarheten, er forhold ved tomten som kan påvirke salgsverdien.

For fritidsboliger kan også forhold som vannforsyning, avløpsforhold og strømforsyning påvirke salgsverdien.

Som samlebetegnelse for individuelle forhold på eiendommen benyttes «Indre faktor».

Skjønnsmessig vurdering av forhold omkring eiendommen (YF)

Utsikt, støy, lysforhold, strandlinje, atkomstforhold, kraftlinjer og reguleringsmessige forhold er eksempler på forhold ved den enkelte eiendommens omgivelser som kan påvirke salgsverdien.

Som samlebetegnelse for individuelle forhold omkring eiendommen benyttes «Ytre faktor».

Følgende forhold vurderes ved taksering av helårsboliger og fritidsboliger:

  • Atkomst/tilgjengelighet
  • Trafikksikkerhet
  • Randbebyggelse mot hoved trafikkårer og jernbaneskinner
  • Eiendommer med strandlinje
  • Spesielt god utsikt eller beliggenhet
  • Eiendom utsatt for 20-årsflom
  • Konsesjonsplikt på landbrukseiendommer

 

For mer info om takseringen, se Retningslinjer for taksering

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook