Kommunale eiendomsgebyr

Informasjon om fakturering av eiendomsskatt og gebyrer på eiendommer.

De kommunale eiendomsgebyrene blir i utgangspunktet fakturert hvert kvartal med følgende tidsrom:

Termin

Type gebyr

Forfall:

1

Vann, avløp, slam, feiing/tilsyn, eiendomsskatt og renovasjon (1/4 årsgebyr)

Ca. 20.03.

2

Vann, avløp, slam, feiing/tilsyn, eiendomsskatt og renovasjon (1/4 årsgebyr)

Ca. 20.06.

3

Vann, avløp, slam, feiing/tilsyn, eiendomsskatt og renovasjon (1/4 årsgebyr)

Ca. 20.09.

4

Vann, avløp, slam, feiing/tilsyn, eiendomsskatt og renovasjon (1/4 årsgebyr)

Ca. 20.12.


Kunden kan dersom de ønsker det velge å få månedsfaktura, men det forutsetter at de mottar fakturaen elektronisk. Ta kontakt på tlf. 62 96 80 00 eller send e-post til postmottak@sor-odal.kommune.no for å opprette månedlig faktura.

Fakturagrunnlag og tidligere fakturaer kan ses på "Min eiendom" (i menyen øverst til høyre). 

De kommunale eiendomsgebyrene blir fakturert og purret gjennom Odal økonomikontor. Inkasso foretas av Lindorff AS.

Dersom du har spørsmål om betaling og betalingsutsettelser, ta kontakt med Odal økonomikontor på tlf. 62978100 eller kommfakt@nord-odal.kommune.no.

Dersom du har spørsmål om gebyrgrunnlaget, ta kontakt med Sør-Odal kommune, på tlf 62 96 80 00 eller postmottak@sor-odal.kommune.no.

Vann og avløp

Vann- og avløpsgebyrer i Sør-Odal kommune er splittet i et fast abonnementsgebyr og et forbruksgebyr. Vi beregner årlige vann- og avløpsgebyrer hovedsaklig etter vannmåler.

I kommunens Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, vedtatt 19.11.2020 er det et krav om at alle abonnenter skulle ha montert vannmåler innen utgangen av 2019. Da betales vann etter forbruk.

Etter montering av vannmåler, betales det forskudd gjennom året (stipulert) og det avregnes etter avlest forbruk på første faktura påfølgende år. Vannmåleren leses av en gang i året (desember).

Hvis ikke vannmåler er installert og registrert, betales det (fra 1.1.2021)  etter bruksareal (BRA) på bygning, multiplisert med en omregningsfaktor, som p.t. er 1,2, for å komme fram til m³.

Eks.:  Et hus på BRA 100 m²: 100 x 1,2 = 120 m³ beregnet forbruk vann/avløp.

Abonnementsgebyr kommer i tillegg for begge kategorier.

Se for øvrig gebyrforskriften.

 

Privat avløp: Alle fastboende i kommunen som ikke er koblet til kommunalt avløpsnett, skal ha et godkjent avløpsanlegg.

De som har ordinær slamavskiller blir tømt etter kretslister.

De som har tett tank fra toalett må selv gi beskjed til renovatør ved behov for tømming:

Br. Stenskjær, tlf. 629 74000, vakttlf. (helg/kveld): 406 77077.

 

Minirenseanlegg: må ha en privat avtale om service/tømming for å være godkjent.

Tilsyn av private slamavskillere:

Gebyret skal finansiere tilsyn og oppfølgning av de private slamavskillerne. Bakgrunnen for prosjektet er at Norge har forpliktet seg til å forbedre vannmiljøet i alle landets vannforekomster gjennom EU’s vanndirektiv. Tilsynet skal kartlegge om anleggene fungerer som forutsatt og at de har den renseevnen som lovverket krever. Målsetningen med prosjektet er å redusere forurensning og å oppnå en bedre vannkvalitet i vann og vassdrag.

Tilkoblet avløpsnettet via slamavskiller:

Eiendommer tilknyttet kommunal avløpsledning via slamavskiller er selv ansvarlig for å få tømt slamavskilleren ved behov, inntil en gang per år. Dette på grunn av at det er svært ulikt behov for tømming av slike tanker. Det gjelder bl.a. for en del eiendommer på Tronbøl og andre mindre boligfelt. En tømming i året er inkludert i det årlige avløpsgebyret.

For ytterligere opplysninger om vann og avløp, bes de kontakte Kommunalteknisk avdeling i kommunen.

 

Feie- og tilsynsgebyr

Feiing og tilsyn er et viktig brannforebyggende arbeid. I 1998 ble behovsprøvd feiing innført. Tjenesten ble endret til også å omfatte tilsyn med fyringsanlegg. Det ble antatt at det var bedre brannforebygging å rette ressurser over fra tradisjonell feiing til å drive tilsyn. Tilsynet omfatter en gjennomgang av hele fyringsanlegget (ildsteder, skorsteiner, brannmurer, fyrrom o.l.), og røykvarslere / slokkeutstyr. Målet er økt brannsikkerhet i boligen. Det er ytterst få husbranner som skyldes for lite eller ingen feiing.

Det er feiervesenet som fastsetter feiehyppigheten, basert på om boligen har vedfyrte ildsteder eller annen hovedoppvarmingskilde. Feiebehovet kan variere med type fyringsanlegg/ildsted, brenselets art, fyringsvaner/fyringsmønster, etc. Det er derfor viktig at huseierne melder fra til feiervesenet hvis man endrer hovedoppvarmingskilde, monterer vedovner osv. for at feiervesenet kan få vurdert om dette vil påvirke feiehyppigheten for boligen.

Tjenesten det betales for er feiing etter behov.

Fra 2017 er kommunene også pålagt feiing/tilsyn av fritidsboliger. Her vil gebyrene bli beregnet etter utført feiing/tilsyn og medgått tid.
 

Eiendomsskatt

Renovasjon

Sør-Odal kommune bruker Glåmdal Interkommunale Renovasjonsselskap (GIR) til å håndtere renovasjonen. For mer informasjon ta kontakt med GIR på tlf 62 96 01 80 eller se GIR sin hjemmeside

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook