Vann og avløp

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg, må du søke kommunen om tilknytning.

avløp

Kommunen etablerer, drifter og vedlikeholder offentlige avløpsanlegg (avløpsnett, avløpsanlegg og utslippsanordning). Hensikten er å samle opp avløpsvann, transportere vannet til egnet renseanlegg og slippe det rensete vannet ut i en vannforekomst. Anlegget skal forebygge forurensning av miljøet og hindre oversvømmelser. Med avløpsvann menes vann fra boliger og næringsliv, dvs. både sanitært og industrielt avløpsvann, og overvann/drensvann. Kommunen har ansvar for utslipp fra det offentlige avløpsanlegget. Kommunen rapporterer utslippsdata til Fylkesmannen via KOSTRA (Statistisk sentralbyrås internettbaserte system). Utslippsdataene viser blant annet hvorvidt avløpsrenseanlegget overholder rensekravene.

Oppgradering av private avløpsrenseanlegg

Kommunen vil i disse dager innlede arbeidet med å pålegge oppgradering av private avløpsrenseanlegg.

Tilknytning

Skal du bygge? Ønsker du å knytte deg til offentlig vann- og avløpsnett? 

Arbeid med tilkobling, frakobling og omlegging av offentlig vann- og avløpsledning skal utføres av en rørlegger/entreprenør. Rørlegger/entreprenør sørger for at jobben blir utført i henhold til lover, forskrifter og normer, slik at du som kunde kan være trygg på at det ikke blir problemer med vann og avløp i ettertid.

Din rørlegger/entreprenør vil sørge for å sende inn nødvendige søknader.

Informasjon til rørlegger/entreprenør:

Sør-Odal kommune benytter Powel Water Entreprenørportal som er en enkel løsning for rørleggere og andre entreprenører som håndterer kommunikasjon mellom rørlegger/entreprenør og kommuner om etablering, endring og reparasjon av VA-anlegg som er tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige vann- og avløpsnettet. 

Portalen inneholder ulike digitale brukerdialoger for å søke om eller dokumentere denne type arbeid. Med hjelp av løsningen får rørlegger/entreprenør god oversikt over alle saker og de oppgaver som må utføres i pågående saker.

Ved flere boenheter på samme grunneiendom skal man i Sør-Odal kommune sende inn én søknad. Imidlertid man i kommentarfeltet angi hvor mange boenheter som skal bygges på eiendommen.

For å kunne sende elektroniske tilkoblingssøknader til Sør-Odal kommune må du registrere informasjon om ditt foretak og opprette en administratorbruker. Du får også et valg om hvilken kommune du vil søke til og der velger du Sør-Odal kommune. Du må samtidig ha kompetanse i henhold til «Standard abonnementsvilkår, administrative bestemmelser» pkt. 1.3 «Ansvarlig foretak». 

Når Sør-Odal kommune har godkjent ditt firma kan du logge inn på portalen med ditt brukernavn og passord.

Abonnementsvilkår

For å bli koblet til kommunens offentlige vann- og avløpsanlegg, må du søke kommunen om tilknytning. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg er i forskriftsmessig stand.

Det kan gjelde for nye byggetiltak eller hvis du har fått pålegg om tilknytning etter plan- og bygningslovens regler. Som abonnent er du ansvarlig for at ditt private vann- og avløpsanlegg (slik som stikkledninger og utstyr på utsiden av husveggen som knyttes til det offentlige anlegget) er i forskriftsmessig stand. Kommunen har ansvar for å bygge, drifte og vedlikeholde det kommunale vann- og avløpsanlegget.

Du skal få informasjon i rimelig tid hvis det skjer planlagte stopp i vannforsyningen eller avløpshåndteringen på grunn av arbeider på kommunale ledninger. Drikkevannet skal oppfylle bestemte krav til kvalitet (se drikkevannsforskriften). Vanntrykket skal være minst 2 bar ved tilknytningspunktet på den kommunale vannledningen. Du skal få varsel fra kommunen hvis det skjer vesentlige endringer i vanntrykk eller vannkvalitet. Under vannmangel eller når andre forhold krever det, kan kommunen innføre restriksjoner på vannforbruk til spesielle formål, for eksempel hagevanning.

Pris: Se Gebyrforskrift og eiendomsskatt 2022

Gjeldende abonnementsvilkår: I henhold til «Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Sør-Odal kommune, Innlandet». § 1. Generelle bestemmelser.

Søknadmottaker:

  • Sør-Odal kommune
  • Øgardsvegen 2
  • 2100 Skarnes

Vannforsyning

Kommunen leverer vann gjennom det kommunale ledningsnettet til de boligene og byggene som er tilknyttet dette. Eventuelle krav til slik tilknytning avgjøres normalt gjennom reguleringsplanen eller ved søknad om byggetillatelse. I områder uten kommunal vannforsyning må det etableres en egen ordning for vannforsyning. Kommunen kan ikke gi byggetillatelse uten at  vann- og avløpsløsningen er tilfredsstillende.

Kommunen skal varsle forbrukerne om planlagte driftsavbrudd og forhold som påvirker drikkevannskvaliteten, for eksempel spyling av ledningsnettet. Se annonser i presse mv. Ved vannmangel kan kommunen gi restriksjoner for bruken av vann. Hvis en nødssituasjon gjør det nødvendig å gjøre unntak fra kvalitetskravene, vil du bli informert om situasjonen og om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen vil vare. Mener du at kommunen ikke leverer vann i henhold til kravene i blant annet drikkevannsforskriften, kan du reklamere etter forbrukerkjøpsloven.

Søknadmottaker:

  • Sør-Odal kommune
  • Øgardsvegen 2
  • 2100 Skarnes

Hardhet i vann fra Sør-Odal vannrenseanlegg

Sør-Odal kommune har fått flere henvendelser fra innbyggere som spør om hardheten i vannet (målt i tyske grader, skala 0-10). Dette skjer som regel når noen kjøper ny oppvask-/vaskemaskin og liknende.

Siste verdi fra Synlab, som ble tatt ut 25. august 2020, viste mindre enn 0,2. Dette betyr at vi har et mykt vann, og at det ikke er nødvendig med tilsetninger.

Dette er et parameter som i stor grad ikke forandrer seg over tid.

Utslippstillatelse

Eier du bolighus, hytte, turistbedrift og lignende som ikke er tilknyttet (eller kan tilknyttes) offentlig avløpsanlegg, må du søke kommunen om tillatelse til å slippe ut avløpsvann. Hvis virksomheten bare slipper ut gråvann, gjelder søknadsplikten bare hvis du har innlagt vann. Med avløpsvann menes avløp fra vannklosett, kjøkken, bad og vaskerom. Med innlagt vann menes vann fra vannverk, brønn og cisterneanlegg som føres innendørs gjennom ledning. Med gråvann menes avløp fra kjøkken, bad og vaskerom (klosettavløp ikke inkludert).

Søknadmottaker:

  • Sør-Odal kommune
  • Øgardsvegen 2
  • 2100 Skarnes

Varslingssystemer for vann- og avløpskunder

Ved hendelser på det kommunale vann- og avløpssystemet i Sør-Odal bruker kommunen telefonvarsling til innbyggerne. Gjennom programmet Gemini Varsling sørger kommunen for at du får beskjed via SMS eller telefon ved planlagt vedlikehold av ledningsnettet, uventet driftsstans eller ved anbefalt koking av drikkevannet. Også i andre situasjoner kan det være aktuelt å benytte systemet for å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon.

Hvordan virker det?

I forbindelse med vannavstengninger, lekkasjer, driftsavbrudd o.l. vil det gå ut en SMS/talemelding om hva som har skjedd eller hva som skal skje. Systemet fanger opp alle registrerte telefonnumre på eiendommer i det berørte området.

Varslingen skjer ved at det blir sendt ut SMS til alle mobiltelefoner, og en automatisert talemelding til de kontaktpersonene som kun er registrert med fasttelefon.

Hvordan finner kommunen mitt telefonnummer?

Systemet søker automatisk telefonnumrene som blir benyttet under varsling og er en sammenstilling av informasjon fra Folkeregisteret, nummeropplysning fra alle teleoperatørene og informasjon fra matrikkelen. Innbyggere under 16 år ligger ikke i adressedatabasen, med mindre telefonnummeret er registrert på en voksen person.

Får jeg varsel? Hvordan sjekker jeg det?

Du har mulighet til å kontrollere og endre din oppføring i portal for administrering av kontaktdata på varslemeg.no

Merk at dersom telefonen din er registrert på arbeidsgiver, må du selv legge denne til på den folkeregistrerte oppføringen din for å få varsling på hendelser på hjemmeadressen.

Hemmelig nummer?

Adressedatabasen fanger ikke opp personer med hemmelig nummer, hvilket betyr at de ikke mottar varsling med dagens system. Du som har et slikt nummer og ønsker varsling, kan registrere deg i databasen, som blir holdt hemmelig for alle andre.

Varsles også bedrifter?

Adressedatabasen som blir benyttet under varsling inneholder også adresse og telefonnummer til bedrifter. Det kan være vanskelig å nå de rette personene. Bedriften anbefales derfor å endre eller legge til telefonnummer og kontaktpersoner som skal varsles ved enkelt å logge inn på  varslemeg.no

Merk at varsel til fasttelefoner skjer via automatisert telefonoppringning. Telefonnummer med automatisk svartjeneste eller tastevalg for viderekobling er derfor lite egnet som kontaktnummer for næringsvirksomhet. Dersom din bedrift er registrert med et slikt nummer, bør nummeret endres for å være sikker på at bedriften mottar eventuell varsling.

Varslingssystemet er ment som en sikkerhet for din bedrift, virksomhet eller institusjon. Hvis vi skal kunne nå dere på en rask og effektiv måte er vi avhengige av hjelp fra dere. Vi ber dere derfor om at riktig kontaktperson blir registrert her på varslemeg.no

Er din bedrift, virksomhet eller institusjon spesielt sårbar ved et ev. vannavbrudd, ber vi deg ta kontakt med oss på e-postadressen postmottak@sor-odal.kommune.no, eller telefon 62 96 80 00.

Feilvarslinger

Dessverre er systemet slik at det av og til også varsler innbyggere som ikke skal ha varsling. Dette skyldes at vi varsler i et bestemt område uavhengig om de er kunde hos oss eller ikke. F.eks. en hytteeier med egen brønn kan bli varslet av oss selv om den ikke har kommunalt vann fordi hytta ligger i et område vi varsler. Vi beklager at dette av og til skjer.

Kontakt kommunen

Har du spørsmål om tjenesten, kan du ta kontakt med oss på e-postadressen postmottak@sor-odal.kommune.no eller telefon 62 96 80 00.

Vannmåler - informasjon om installering

Ifølge kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer er det vedtatt at alle abonnenter (med kommunalt vann og/eller avløp) i Sør-Odal skal ha installert vannmåler innen 31.desember 2019. Det er krav om tilbakestrømssikring som hindrer forurenset vann mot tilbakestrømming til vannledningsnettet. Installasjon skal utføres av godkjent rørlegger og plomberes på vegne av kommunen.

Avlesning skjer pr. i dag ved at det sendes ut SMS evt. målerkort for avlesning i desember hvert år. Målerstand tilbakemeldes enten ved å svare på SMS, gå inn og registrere på kommunens hjemmeside eller å sende kortet, påført målerstand, tilbake pr.post. Abonnenter som unnlater å melde inn målerstand, vil få forbruket stipulert. Unnlates dette to år etter hverandre kan kommunen lese av måleren og det må påregnes et gebyr for dette, jfr, gebyrregulativet.

De bes kontakte aut. rørlegger/-firma for å få montert måler. De fleste rørleggere har godkjente målere på lager og ordner papirarbeidet mot kommunen.

Vi er kjent med at noen rørleggere har ventelister for montering, men vi ber likevel om at dere kontakter dem for å bli satt på liste.

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook