Oppgradering av private avløpsrenseanlegg

Eiere av anlegg med utilfredsstillende renseevner vil motta varsel om utbedring og oppgradering.

Eksempel på anlegg som trenger oppgradering kan være slamavskiller med direkte utløp, gamle minirenseanlegg, gamle infiltrasjonsanlegg og lignende. Eiere av slike anlegg må påregne seg å motta et varsel om pålegg om oppgradering.  I områder det ligger til rette for det, vil eier av privat avløpsrenseanlegg få pålegg om tilknytning til offentlig ledning. 

Det er registrert ca. 1950 anlegg som vil pålegges oppgradert. Krav om oppgradering vil foregå i tidsrommet 2022-2027

Bakgrunn

EUs vanndirektiv ble vedtatt i Stortinget 12.02.2009 og tatt inn i norsk lov ved etablering av vannforskriften. Hovedmålet med direktivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende tiltak for å sikre god miljøtilstand i ferskvann, grunnvann og kystvann.

På lokalt nivå er ansvaret for oppfølging av dette lagt til kommunen som tilsynsmyndighet. Lovhjemmel for å følge opp med tiltak og pålegge oppgradering er nedfelt nasjonalt i Vannforskriften, Forurensningsloven med tilhørende forskrift og plan- og bygningsloven. Lokalt, i standard abonnementsvilkår for vann og avløp og Hovedplan for vann og avløp.

Kostnad

Kostnad ved oppgradering bæres av den enkelte anleggseier. Kostnaden for oppgradering av et avløpsrenseanlegg varierer med type løsning. Dette kan virke belastende for den enkelte anleggseier, men vil gi seg utslag som en verdifull investering i eiendommen som helhet. 

Fått pålegg. Hva gjør jeg nå?

Det finnes en rekke godkjente løsninger for lokale avløpsrenseanlegg. Et greit sted å begynne er å ta en titt på nibio.no. Her finner du opplysninger som kostnadsvurderinger, type løsninger, valg av løsning ut fra lokale forutsetninger og rensekrav. Når løsning er valgt må man knytte kontakt med godkjent prosjekterende og utførende entreprenør. I samråd med disse utarbeides nødvendig søknadsdokumentasjon som vedlegges søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook