Glommasvingen skole

Glommasvingen skole er Sør-Odal kommune sin skole for alle kommunens elever på 1.-10. trinn. Skolen sto ferdig til skoleåret 2019-2020.

Meld fra om mobbing eller krenkelser!

Aktuelt

Skolehelsetjenesten gjennomførte 16. mars helsedag for elevene på 8. trinn ved Glommasvingen skole.

Torsdag 16. februar fikk Glommasvingen skole besøk av utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget.

Informasjon om skolen

Sør-Odal kommune har én grunnskole. Glommasvingen skole har plass til 900 elever.

Skolen skal sikre gode oppvekstsvilkår for alle barna i Sør-Odal kommune. Skolen skal være fremtidsrettet både når det gjelder utforming av bygg, og når det gjelder tjenesteutvikling.

Skolen har skolefritidstilbud som har plass til 360 elever.

Start- og sluttider skoleåret 2023/2024 for Glommasvingen skole finner du her:

Start kl. 08.30 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
1. trinn 13.00 13.00 14.00 13.00 13.00
2. trinn 13.00 13.00 14.00 13.00 13.00
3. trinn 13.00 13.00 14.00 13.00 13.00
4. trinn 14.00 13.00 13.00 13.00 13.00
5. trinn 14.00 14.00 13.00 14.00 13.00
6. trinn 14.00 14.00 13.00 14.00 13.00
7. trinn 14.00 14.00 13.00 14.00 13.00
8. trinn 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
9. trinn 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00
10. trinn 14.00 14.00 14.00 14.00 14.00

Visma Flyt Skole

Skolen bruker nå Visma Flyt Skole i skole-hjem-samarbeidet. Dette kan du finne mer informasjon om her.

Informasjon om SFO

SFO-satsene for foreldrebetaling og søskenmoderasjon fastsettes av kommunestyret. Betaling skjer midt i måneden. I SFO blir det servert minst ett måltid pr. dag. Kostpenger kommer i tillegg til gjeldende oppholdssatser.

Søknad om plass, endringer og oppsigelser skjer i foresattportal:  https://foresatt.visma.no/sor-odal

Opplysninger om endrings -og oppsigelsesfrister finner du i vedtektene:

Kommunale vedtekter for SFO

Vedtektene gjelder fra 1. august 2023

Tjeneste SFO Foreldrebetaling for  SFO  01.01.2023 
Skolefritidsordning, hel plass Pr. mnd 3420 kr
Skolefritidsordning, halv plass (50% tid etter avtale) Pr. mnd 1882 kr
12 timer gratis skolefritidsordning (etter avtale) pr uke for elever i 1. og 2. trinn Pr. mnd 0
Hel plass 1. og 2. trinn (inkludert 12 timer gratis) Pr. mnd 1954 kr
Halv plass 1. og 2. trinn (inkludert 12 timer gratis) Pr. mnd 269 kr
Kostpenger (hel og halv plass) Pr. mnd 340 kr
Gjentatt for sen henting av barn   250 kr

Juli er betalingsfri måned. SFO er stengt fire uker i juli.

Moderasjonsordninger

Søskenmoderasjon, 2. barn 30%.

Søskenmoderasjon går automatisk og trenger ikke søke om dette.

Redusert foreldrebetaling SFO 1.-4.trinn

Foreldrebetaling skal utgjøre maksimalt 6% av husstandens samlede inntekter. Det må søkes om denne ordningen, og man må legge ved dokumentasjon på inntekt (skattemelding for 2022). For søknader før 1. august, gjelder kommunens vedtak fra 1. august og ut skoleåret. Søkes det etter 1. august gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret.

Under ligger linken til der dere finner søknadsskjema samt informasjon rundt ordningen.

Gratis SFO for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn

Barn på 5.-7. trinn som har særskilte behov og som også har behov for SFO, har krav på dette gratis.

Kontaktinformasjon SFO

 • SFO-leder, Torlaug Tjernstad, Tlf. 479 75 245
 • SFO-leder, Erry Noppi Ellevold, tlf.976 80 599
 • SFO-avdeling, 1.trinn: 404 38 561
 • SFO-avdeling, 2.-4.trinn: 905 03 195

Skolerute

Innskriving av elever

 • Her finner du informasjon om innskriving av elever våren 2023.

Nyinnflyttet?

Er du nyinnflyttet eller skal flytte til Sør-Odal i nærmeste fremtid og har barn i skolepliktig alder, ber vi deg fylle inn skjema for elevregistrering og sende det til Glommasvingen skole.

 • Skjemaet finner du her.

Skolen sender ut informasjon om innmelding til alle nye elever på 1. trinn.

Har du spørsmål om dette ta kontakt med skolen på:

E-post: 
glommasvingenskole@sor-odal.kommune.no
Telefon: 456 16 145

Rektor:
Ingrid Maria Ulheim
Telefon: 474 52 150

Assisterende rektor:
Unni Annette Mundal
Telefon: 970 43 840

Skoleskyss

Bor du over en viss avstand fra skolen eller har du en særlig farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til skoleskyss.

Målgruppe

 • Elever i grunnskole og videregående skole
 • Elever med funksjonshemning 
 • Elever som er midlertidig skadet eller syke

Kriterier/vilkår

 • Avstanden mellom skole og hjem må overstige
 • 2 km for grunnskolens 1. årstrinn
 • 4 km for grunnskolens 2. til 10. årstrinn
 • 6 km for videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare veg eller gang- og sykkelsti. Er du elev i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei, har du rett til fri skoleskyss uavhengig av hvor stor avstanden er. Dette gjelder også hvis du er funksjonshemmet eller midlertidig skadet eller syk.

Går du på privatskole, har du rett til skoleskyss bare innenfor grensene av den kommunen/fylkeskommunen der du bor.

Ved særlig farlig eller vanskelig skoleveg, sendes søknaden kommunen/skolen.

For elever med funksjonshemming, eller sykdom/skade må søknad sendes sammen med legeerklæring.

Midlertidig skoleskyss kan innvilges på grunn av midlertidig skade eller sykdom. Søknadsskjema fylles ut, attesteres av skolen, og sendes Innlandstrafikk sammen med legeerklæring. Vi behandler slike søknader så raskt som mulig og skal ha et tilbud klart til eleven innen to virkedager.

Søknadsprosessen
Foreldre søker om skoleskyss gjennom Sør-Odal kommune sine hjemmesider. Informasjon om skoleskyss finnes i kommunens skyssreglement. Søknaden sendes digitalt til kommunen.

I søknadsskjemaet blir dere bedt om å legge inn start og sluttider for skoledagen. For skoleåret 2020/2021 gjelder samme start-og sluttidspunkter som for skoleåret 2019/2020 (se tabell lenger opp på siden).

Søknadsfrist

 • 1. februar

Det er fylkeskommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skoleskyss. Dette gjelder likevel ikke hvis du er elev i grunnskolen og har en særlig farlig eller vanskelig skolevei. Da er det kommunen som har ansvaret og som avgjør om du har rett til skyss.

Skjemaer

Kommunalt skyssreglement
Kommunens skyssreglement ligger under dokumenter, men du finner den også ved å klikke her.

Pris
Skoleskyss er gratis.

Partnere
Innlandstrafikk
Kirkegata 76
2609 Lillehammer

Lover og retningslinjer
Fylkeskommunen/kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, jf. opplæringslova §§ 7-1, 7-2, 7-3 og 13-4. Se også friskolelova § 3-7  og kapittel 10 i forskrift til opplæringslova.

Behandling
Fylkeskommunen/kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen/kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Behandlingstid
Fylkeskommunen/kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet
Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til fylkeskommunen/kommunen. Opprettholder fylkeskommunen/kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) og fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole), som avgjør om klagen skal tas til følge.

Bussruter

Finner du på Innlandstrafikk.

Overgang fra barnehage til skole

I Stortingsmelding 16 vektlegges tidlig innsats for livslang læring. I den sammenheng er det viktig å styrke sammenhengen mellom barnehage og skole og legge til rette for et helhetlig opplæringsløp som ivaretar enkeltbarnets behov. 

Plan for overgang barnehage-skole kommer i løpet av høsten. 

Fravær

De fleste barn og unge går på skolen frivillig og uten problemer. Det er allikevel noen som har vansker med å komme seg på skolen. Eleven kan være borte hele dagen, eller deler av skoledagen. Ugyldig skolefravær med total varighet over to uker kan kalles skolevegring.

Erfaringer viser at jo tidligere det settes inn tiltak, desto større sjanse er det for at eleven kommer seg tilbake på skolen.

Skolefravær er blitt et økende problem, det er derfor utarbeidet kommunale planer for dette arbeidet i samarbeid med barne- og ungdomspsykiatrien (BUP Kongsvinger) og PP-tjenesten.

Odal PPT

Pedagogisk-psykologisk tjeneste. Tjenesten er felles for Nord- og Sør-Odal samt Innlandet fylkeskommune.

Opplæringsloven § 5-6 hjemler kravet til pedagogisk-psykologisk tjeneste i kommunen.

PP-tjenesten skal være tilgjengelig og bidra til helhet og sammenheng. Den skal arbeide forebyggende og bidra til tidlig innsats i barnehage og skole.

PP-tjenesten utreder elever etter henvisning mht behov for spesialundervisning. PPT utarbeider en sakkyndig rapport med eventuelle anbefalinger om spesialundervisning. Oppvekst fatter vedtak i slike saker.

Ta kontakt med skolen ved bekymringer/meldinger.

FAU

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook