Kontakt

Langtidsavdeling F1- 47451616 eller 47487241

Skjermet avd for pasienter med demens - 45613881 eller 47485348

Korttidsavdeling FU - 47485328 eller 47978939    

Alle henvendelser om behov for plass rettes til Tjenestekontoret - 62968000

Kart

Sykehusvegen 27
Skarnes
Norge

Glommatunet omsorgssenter

Glommatunet omsorgssenter er et heldøgns helse- og omsorgstilbud. Det kan gis et tilbud til deg som har et omfattende helse- og omsorgsbehov.

Sør-Odal alders- og sykehjem (SOAS) har endret navn til Glommatunet omsorgssenter.

Besøksregler under koronapandemien

Besøksstopp ved Glommatunet omsorgssenter er opphørt grunnet negative svar på alle tester tatt av beboere og ansatte den siste uka. Omsorgssenteret følger anbefalinger om å redusere antall nærkontakter, og viderefører besøksprotokoll og bruk av munnbind.

Folkehelseinstituttet gir følgende råd til ved kontakt med helse- og omsorgstjenesten i kommunene:

 • Avstand på minst en meter er gjeninnført, og det å bruke munnbind i kontakt med helse- og omsorgstjenesten. Dette gjelder for besøkende.
 • Det bør tilrettelegges for besøk hos beboere. Besøkende til beboere forholder seg til råd som til befolkningen ellers, og bør ikke komme på besøk dersom de har infeksjonssymptomer. Se Smittevernråd til befolkningen:
 • Avstand og redusert kontakt mellom personer
 • Alle bør holde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarende nære.
 • Unngå klemming og håndhilsing.
 • Voksne anbefales å redusere antall nærkontakter
 • Besøkende, uavhengig av vaksinasjonsstatus, som er definert som nærkontakter med smitte i husstand/tilsvarende nær bør som hovedregel ikke komme på besøk.

Tilbud

Glommatunet omsorgssenter har tre avdelinger med forskjellige tilbud.

 • Avd. F1: Langtidsavdeling med palliativ plass
 • Avd. FU: Korttidsavdeling og KAD (kommunal akutt døgnplass)
 • Avd. G: Demens
 • Kjøkken

Hele institusjonen arbeider etter prinsippet om hverdagsmestring. Det vil si at vi motiverer og støtter den enkelte pasient til å mestre oppgaver selv. Dette for å gi pasienten en god følelse av  mestring i eget liv. Samtidig bistår vi der det er nødvendig etter pasientens behov.      

Opphold i langtidsavdeling/skjermet avdeling

Tjenesten tildeles til de som har helse- og omsorgsbehov hvor det ikke er hensiktsmessig å gi tjenester i hjemmet. 

Søknad sendes Tjenestekontoret for vurdering.

Endret pleie og omsorgsbehov kan gi grunnlag for: Utskriving til hjemmet, overflytting til annen avdeling ved institusjonen eller annen helseinstitusjon.

Kommunen har en egen forskrift med kriteriene for tildeling av plass på sykehjem.

Når det gjelder økonomisk kompensasjon henvises til forskrift om vederlag for opphold i institusjon, forskrift om disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i sykehjem og boform med heldøgns omsorg og pleie. Opplysninger om dette kan fås ved henvendelse til Sør-Odal kommune ved Tjenestekontoret - 62968000.

Avlastningsopphold i institusjon

Hvis du er omsorgsperson for en som er særlig pleietrengende, kan du ha rett til avlastningsopphold for den pleietrengende på sykehjem.

Tjenesten omfatter nødvendig hjelp til personlig hygiene, måltider, sosiale aktiviteter, tilbud om kjøp av fotterapi og frisørtjenester.

Sykehjemmets tilsynslege kan benyttes der det ikke er naturlig at fastlegen følger opp. Medisiner, medisinske forbruksmaterialer, osv. dekkes ikke.

Kommunen kan ikke kreve vederlag for avlastningsopphold.

Korttidsopphold/rehabiliteringsopphold

Trenger du opptrening eller oppfølging etter sykdom eller funksjonsfall kan du søke om korttidsopphold på sykehjem.

Tilbudet er et forebyggende tiltak for at innbyggeren skal kunne bo hjemme lengst mulig. Det kan også være et tiltak som en overgangsordning ved utskrivelse fra sykehus. Det kan gis et tilbud for de  som har behov for å få kartlagt videre hjelpebehov. 

Kommunen kan kreve vederlag av pasienten. Vederlaget er fastsatt i statlig forskrift.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook