Kongsvinger sykehus er en del av Ahus

Ansvaret for pasientbehandlingen innenfor somatikk, psykisk helsevern og rusbehandling for befolkningen i Kongsvingerregionen overføres fra 1. februar 2019 fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF (Ahus).

Kongsvinger sykehus er fra da av en del av Ahus, men forblir lokalsykehus for innbyggerne i kommunene Kongsvinger, Grue, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog og Nes i Akershus. Også DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger blir fra samme dato en del av Ahus. 

Pasienter som trenger annen behandling enn det som tilbys på Kongsvinger vil få et behandlingstilbud ved Ahus på Nordbyhagen i Lørenskog.

Sykehuset Innlandet og Ahus samarbeider om en smidig og trygg overføring:

Øyeblikkelig hjelp

Pasienter med akutt behov for medisinsk hjelp og som ikke kan vente på en timeavtale:

 • Fra 1. februar 2019: Fastleger og legevakt skal som tidligere henvise pasienter fra Kongsvingerregionen som har behov for øyeblikkelig hjelp til Kongsvinger sykehus. 
 • Pasienter med behov for annen øyeblikkelig hjelp enn det som tilbys ved Ahus på Kongsvinger vil fra 1. februar bli henvist til Ahus på Nordbyhagen i Lørenskog.
 • Pasienter fra Kongsvingerregionen som fram til 1. februar er innlagt ved andre sykehus i Sykehuset Innlandet, skal gis den nødvendige øyeblikkelige hjelpen der. Ved behov for videre oppfølging i sykehus etter innleggelse, skal Sykehuset Innlandet informere pasientene om at de kan velge å bli overført til Ahus.
 • Pasienter som trenger øyeblikkelig hjelp og selv oppsøker et sykehus, skal ikke sendes videre uten at det er gjort en vurdering av deres tilstand.

Planlagt helsehjelp

Pasienter som har ordinær timeavtale eller er innkalt til innleggelse:

 • Fra 1. februar 2019: Pasienter fra Kongsvingerregionen som henvises av lege til planlagt helsehjelp skal fortsatt til Kongsvinger sykehus, dersom pasienten selv ikke velger et annet behandlingssted, ut fra prinsippet om fritt behandlingsvalg.
 • Ved behov for behandling som ikke tilbys ved Ahus på Kongsvinger, vil pasientene bli henvist til Ahus på Nordbyhagen i Lørenskog.
 • Pasienter fra Kongsvingerregionen som før 1. februar har fått time ved et annet sykehus i Sykehuset Innlandet, skal møte ved det sykehuset de er innkalt til. Sykehuset Innlandet skal da avtale det videre behandlingsforløpet med den enkelte pasient.

Påbegynt helsehjelp

 • Fram til 1. februar 2019: Pasienter fra Kongsvingerregionen som har påbegynt utredning eller behandling ved andre sykehus i Sykehuset Innlandet, skal som hovedregel utredes eller behandles ferdig i Sykehuset Innlandet - dersom de ikke ønsker å bli overflyttet til Ahus. 
 • Pasienter fra Kongsvingerregionen med kroniske lidelser og langvarige forløp ved andre sykehus i Sykehuset Innlandet, skal etter avtale med sykehuset de er tilknyttet få sine utrednings- og behandlingsforløp overført til Ahus.
 • Avsluttende behandling og kontroller etter operasjoner ved et annet sykehus i Sykehuset Innlandet skal utføres der operasjonen er utført, dersom ikke pasienten ønsker annet.

Psykisk helsevern og rus og avhengighet

 • Fra 1. februar 2019: Tilknytningen pasienter fra Kongsvingerregionen har til DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger vil etter overføringen til Ahus fortsette som før.
 • Pasienter fra Kongsvingeregionen skal etter 1. februar 2019 fortsatt henvises til planlagt helsehjelp skal til DPS Kongsvinger og BUP Kongsvinger, dersom pasienten selv ikke velger et annet behandlingssted. 
 • Pasienter fra Kongsvingerregionen med akutt behov for psykisk helsehjelp legges fra 1. februar inn på Akuttpsykiatrisk avdeling (over 18 år) eller Ungdomspsykiatrisk avdeling (under 18 år) på Nordbyhagen i Lørenskog.

Overgangsordninger

Sykehuset Innlandet vil i en overgangsperiode bistå Ahus med enkelte behandlingstilbud, blant annet behandlinger innen øyefaget og psykisk helsevern. Pasientene det gjelder vil få informasjon om dette.

Hva skjer med pasientopplysningene?

Pasientjournalopplysningene om pasientene i Kongsvingerregionen forblir ved Kongsvinger sykehus. Etter 1. februar vil de være tilgjengelig også for behandlende personell ved andre aktuelle behandlingsteder ved Ahus.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook