Kontakt

Legehjelp

Her finner du informasjon om legevakt, fastleger i Sør-Odal, kommunal øyeblikkelig hjelp og kommuneoverlege.

lege

Legevakt

Når du trenger legehjelp: Hvem skal du ringe?

 1. Ring fastlegen din i åpningstiden
 2. Ring legevakt på telefon 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente
 3. Ring 113 når det er akutt og står om liv ​

Fastleger i Sør-Odal

Sentrum Legekontor

Tlf.: 62 96 60 00
Bruvegen 6, 2100 Skarnes

Åpningstid:
Man–fre: kl. 08.00–15.30

For bestilling av time og resept, gå til PasientSky

 1. Lege Amer Abdulkarim
 2. Lege Saif Ur Rehman

Skarnes Legesenter

Tlf.: 62 96 69 50
Sykehusvegen 24 B, 2100 Skarnes

Åpningstid: 
Man–fre: kl. 08.00-16.00                   

 1. Lege Magne Karstensen                                 
 2. Lege Gudmund Nordstrøm 

Parken Legesenter

Tlf: 62 96 60 20
Stasjonsvegen 22, 2100 Skarnes

Åpningstid:
Man–fre: kl. 08.00-15.30                   

 1. Lege Khubeb Bakhsh
 2. Lege Bilal Zaman

Kommunal øyeblikkelig døgnenhet (IKØ)

Kongsvinger er vertskommune for dette interkommunale tilbudet.

Det er pasientens fastlege eller legevakt som kan vurdere behovet for innleggelse i avdelingen. Målgruppen er personer i behov av øyeblikkelig innleggelse i institusjon, men hvor sykehusinnleggelse ikke er nødvendig. Øyeblikkelig hjelp behøver ikke bety at tilstanden er kritisk eller livstruende, men at pasienten har behov for utredning og behandling uten unødig venting.

Pasientgrupper det nye tilbudet er beregnet for:

 • De som er aktuelle for det kommunale tilbudet er pasienter med forverring av kjente tilstander, med avklart diagnose og funksjonsnivå.
 • Forut for innleggelsen skal pasienten være vurdert av lege.
 • Tilbudet kan også gjelde for pasienter med behov for observasjon og behandling, hvor innleggelse på institusjon er nødvendig.
 • Forutsetningen er at det må være en pasient med avklart diagnose og funksjonsnivå, hvor risikoen for akutt forverring under oppholdet er liten.
 • For å kunne ha sirkulasjon på øyeblikkelig hjelp-døgnplassene, er det viktig at plassene brukes til nettopp øyeblikkelig hjelp. Makstid i avdelingen vil derfor være på 72 timer før pasienten skrives ut eller overføres til et annet tilbud.

Kommuneoverlege

Hva er kommuneoverlegens oppgaver?

Kommuneoverlegefunksjonen er en sentral og viktig tjeneste i kommunens arbeid innenfor mange fagområder. Kommuneoverlegen plikter på anmodning fra departementet å delta i lokal redningssentral. Kommuneoverlegen skal være medisinskfaglig rådgiver for kommunen.

Kommuneoverlegens oppgaver?

 1. Smittevern
  Kommuneoverlegen skal påse at befolkningen har et tilfredsstillende vern mot smittsomme sykdommer, både i normalsituasjoner og ved utbrudd av alvorlige sykdommer. Kommuneoverlegen skal tilse at kommunen har en oppdatert og godkjent smittevernplan.
 2. Miljørettet helsevern (MHV)
  MHV er et bredt område som omfatter en rekke faktorer som virker inn på folkehelsa. Mellom annet innbefatter dette å påse at kommunene følger opp sitt ansvar om at de fysiske forholdene for barn og unge i barnehager og skoler er tilfredsstillende. Videre at kommunen tenker på folkehelsa ved utbygging og planlegging for framtida. Virksomheter som gjennom sin virksomhet utgjør en negativ påvirkning av folkehelsa kan pålegges utredning, retting av forhold og i ytterste konsekvens bøter og stenging. Kommunen er også pliktig å føre tilsyn på solarievirksomheter.
 3. Medisinskfaglig rådgivning
  Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og administrativ ledelse i kommunen og til tjenesteytere ved ulike virksomheter i kommunene. Dette kan for eksempel være faglige råd til rådmann ved klager på legetjenesten eller veiledning til hjemmetjenesten i forhold til en situasjon de opplever vanskelig.
 4. Helsemessig og sosial beredskap.
  Kommunene skal ha en rekke planer for håndtering av ulike hendelser, for eksempel store og små ulykker, atomuhell, smitteutbrudd, katastrofer og lignende. Kommuneoverlegen skal påse at helseperspektivet er tilstrekkelig ivaretatt i disse planene.
 5. Legeundersøkelse etter lov om tvungent psykisk helsevern
  Kommuneoverlegen kan etter eget tiltak eller etter begjæring fra annen offentlig myndighet eller fra vedkommendes nærmeste pårørende, vedta at det skal foretas en slik legeundersøkelse. Om nødvendig kan vedkommende avhentes og undersøkes med tvang.

Kontaktinformasjon til kommuneoverlegen

Arne Skogholt
Telefon: 954 84 039
E-post til kommuneoverlegen

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook