Miljøarbeidertjenesten

Hånd strekker ut mot åker og korn

Botilbud for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Sør-Odal kommune har omsorgsboliger for funksjon- og utviklingshemmede. Disse kan søkes av voksne over 18 år. Du vil da få tildelt en bolig i form av leilighet, som er ditt hjem, og du regnes som hjemmeboende.
Du vil også få bo-veiledning med opplæring og veiledning i dagliglivets gjøremål samt sosiale ferdigheter.

Praktisk bistand til bolig

Målet er å bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse.

Alle som mottar tjenester har i dag et enkeltvedtak basert på kartlegging av individuelle behov for bistand og eller opplæring. Vi arbeider ut ifra at alle mennesker har ressurser som det kan bygges videre på.

Målgruppe

Etter individuell vurdering kan tjenesten gis til mennesker med ulike bistandsbehov som bor i kommunen. Det vil si at brukere som ikke kan dra omsorg for seg selv, eller som er helt eller delvis avhengig av praktisk bistand eller personlig hjelp for å mestre dagliglivets gjøremål.

Dette området dekker i hovedsak tjenester til mennesker som i et livslangt perspektiv vil trenge sammensatte og koordinerte tjenester som følge av en medfødt eller ervervet funksjonshemming.

Kriterier/vilkår

Tjenestene som gis skal ha et innhold som bedrer brukerens fungeringsevne, gir trygghet og økt livskvalitet som for eksempel:

 • Kartlegging av individuelle behov
 • Oppfølging og opplæring av ferdigheter og tilrettelegging miljøet på en slik måte at brukerne blir bedre rustet til å møte kravene som stilles fra omgivelsene.
 • Koordineringsfunksjon i forhold til felles tilbud og individuelle tilbud samt bindeledd mellom kommunale og spesialisttjenestene(sykehus), individuell plan.
 • Samarbeid med andre yrkesgrupper/tjenester.
 • Veiledning i forhold til andre faggrupper.
 • Oppfølgingen skjer individuelt og i henhold til ulike avtaler.

Hvis behov vil det kunne være nødvendig å vurdere behov for å installere en innbrudds-sikker nøkkel-boks på vegg ved din ytterdør. Du må respektere at våre ansatte har taushetsplikt og av den grunn ikke kan diskutere andre brukere eller ansatte. Av hensyn til våre arbeidstakere henstiller vi deg om ikke å røyke under utførelsen av oppdraget

Pris for tjenesten

Betalingssatsene fås ved henvendelse på tlf. 62966504.

Betalingssatsene graderes etter husstandens samlede inntekt ved siste skatteligning. Med husstand menes her de som har forsørgelsesplikt overfor hverandre.

Avlastning med større behov for omsorg

Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning. Hvis du er bosatt i Sør-Odal kommune, kan kommunen for eksempel yte avlastning i form av dagtilbud eller avlastningsopphold i barne- og ungdomsavlastning eller besøkshjem. Avlastningen kan gi deg som omsorgsyter rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferie og tid til å bevare ditt sosiale nettverk samt ivareta søsken i familien.

Tjenesten skal virke forebyggende for omsorgsyter, slik at de skal kunne gi tilfredsstillende hjelp til den omsorgstrengende over tid.

Målgruppe

Den som yter omsorg for barn/ungdom med funksjonshemning. De som har et særlig tyngende omsorgsarbeid i hjemmet. Tjenesten retter seg i hovedsak mot omsorgsgivere til barn under 18 år, men kan også benyttes av omsorgspersoner til voksne funksjonshemmede.

Kriterier 

Du skal ha et særlig tyngende omsorgsarbeid. Momenter som kan tas i betraktning er blant annet:

 • Om du arbeider mange timer per måned med omsorgsarbeid
 • Om omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk belastende enn vanlig.
 • Om omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvnen.
 • Det særlige tyngende omsorgsarbeidet må forventes å ha en varighet.

Vilkår

 • Relevante opplysninger fra spesialisthelsetjeneste/lege/andre må vedlegges.
 • Det gis ikke avlastning på helligdager (røde dager i kalender)
 • Tjenesten ytes fast ukentlig/månedlig, og eventuelt ved ferie.
 • Ved ønske om endringer på innvilget avlastning, må det foreligge skriftlig søknad senest innen en måned før ønsket endring.
 • Ved sommerferieavlastning må tidspunktet avklares skriftlig før 1.april.
 • Ved sykdom:
 • Dersom barnet/ungdommen blir alvorlig syk kontaktes foreldre/foresatte, for dialog om hvordan man tenker videre oppfølging.
 • Dersom barnet/ungdommen blir forkjølet får feber kontaktes foreldre/foresatte, for dialog og hvordan man tenker videre oppfølging.
 • Dersom barnet/ungdommen er syk (smitte for eksempel diare`, oppkast – eller omgangssyke) må barnet/ ungdommen bli hjemme.
 • Ved planlagt innleggelse i sykehus eller, planlagte lege/tannlege besøk følger foreldre / foresatte.
 • Transport til og fra avlastning besørges av foreldre/foresatte.
 • Eventuelle hjelpemidler, transportutstyr som for eksempel sykkel, bil etc. må følge barnet/ungdommen.
 • Medisinsk utstyr, inkontinensutstyr, medisiner, kremer, såper - sjampo mm og diettmat medbringes.
 • Det følges ikke til fritidsaktiviteter eller private bursdager og lignende.

På avlastningen vil vi

 • Legge vekt på ernæring, trygghet, pleie og omsorg.
 • Det kan ytes leksehjelp.
 • Legge vekt på lek og aktivitet i nærmiljøet.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Henvendelse: avlastningen 986 56 508 og 400 39 560

Slik søker du

Benytt Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Søknad sendes til

Sør-Odal kommune
v/tjenestekontor helse- og omsorg
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistanse er et tilbud om praktisk hjelp til personer med nedsatt funksjonsevne. Formålet med BPA gir personer med stort hjelpebehov større frihet til å styre tjenestene og hverdagen selv. Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en måte å organisere praktisk bistand og opplæring på for personer med langvarig og stort behov for personlig assistanse.

Hva slags hjelp gir BPA

Den gir praktisk bistand som omfatter hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i husholdningen, og personlig stell. Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet.

Eksempel på praktisk bistand kan for eksempel være:

 • hjelp til innkjøp av mat
 • matlaging
 • vask av klær og bolig
 • snømåking
 • hjelp til egenomsorg

Målgruppe

Personer under 67 år som har behov for bistand ut over 2 år og mer enn 32 timer per uke har rett til å få bistanden organisert som BPA.  

Når praktisk bistand og opplæring organiseres som BPA, er det brukeren selv, eventuelt med bistand, som organiserer og leder arbeidet assistentene utfører. Det er et krav at arbeidslederrollen blir forsvarlig ivaretatt.

Søknad

Søknadsskjema sendes til tjenestekontoret.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook