Informasjon vedrørende omsorgsboliger psykisk helse

Slik skal Sør-Odal kommune arbeide videre med lokalisering av omsorgsboliger for mennesker med psykiske helseutfordringer.

I kommunestyrebehandlingen av handlingsprogram med økonomiplan 2021-2024 i desember, ble det vedtatt å avsette midler til bygging av boliger i tunløsning til mennesker med psykiske helseutfordringer.

I rådmannens budsjettforslag ble det foreslått at disse boligene skulle lokaliseres ved aktivitetshuset på Tronbøl, der døgnbasen for den ambulerende tjenesten er i dag. I kommunestyrevedtaket står det at «kommunestyret ber rådmannen legge fram en egen sak om lokalisering av omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser, der konsekvenser, risiko og sårbarhet utredes, og flere alternativer vurderes».

Tiltak i vinter og vår

Sør-Odal kommune har nå utarbeidet en framdriftsplan og tiltaksliste for det videre arbeidet. Enkelttiltak som skal gjennomføres skisseres nedenfor.

Vi har tidligere vært tydelig på at det vil bli avholdt informasjonsmøter og dialog med berørte innbyggere, og dette vil bli gjennomført i forkant av politisk behandling (planlagt i april 2021). På grunn av koronasituasjonen vil et åpent møte høyst sannsynlig bli gjennomført digitalt, men det vil bli lagt til rette for at det er mulig å stille spørsmål underveis i møtet.

Kommunen har, i tråd med vedtaket, igangsatt kartlegging av eventuelle alternative sentrumsnære lokasjoner av omsorgsboligene. Dette vil bli skissert i den politiske saken.

Det jobbes nå også med å sette ned en arbeidsgruppe som skal utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse. I arbeidsgruppen vil det være viktig å få med innbyggerperspektivet.

Ulike behov for ulike brukergrupper

Bakgrunnen for tiltaket og investeringsvedtaket er Sør-Odal kommunes behov for en dreining av tjenestetilbudet innenfor kommunalområde helse og mestring, der boliger og boligtilpasninger er en essensiell del av arbeidet.

– Dagens bruk av kommunale boliger fungerer ikke optimalt, og vi vurderer at det er behov for basenære boliger i et miljø som legger til rette for relasjoner, aktivitet og oppfølging, forklarer kommunalsjef Toril Gundersen.

Gundersen understreker at det er nødvendig for kommunen å tilby ulike botilbud til ulike brukergrupper, blant annet på grunn av brukernes ulike individuelle behov og ståsted for mottakelse av oppfølging og støtte fra hjelpeapparatet. Ved å differensiere behovet til de ulike brukergruppene, vil man bedre kunne ivareta de ulike behovene.

Tronbøl ble foreslått som lokasjon fordi aktivitetshuset/dagtilbud allerede ligger der, det er ønskelig med små ordinære boliger i rolige omgivelser, og avdelingen er døgnbemannet for å bistå brukerne. Erfaringer fra andre kommuner viser at døgnbemanning skaper ro og trygghet for brukergruppen.

– Vi understreker igjen at dette ikke er et tilbud til mennesker med rusproblemer. Påstander om det motsatte er ikke korrekte, sier Gundersen.

Rett til bo på lik linje med alle

Kommunalsjefen mener det er viktig at innbyggerne forstår at det er nødvendig at mennesker med psykiske helseutfordringer bor sentrumsnært og i ordinære bomiljøer, for å kunne inkluderes i lokalsamfunnet og ha gode muligheter for rehabilitering.

Gundersen understreker også at alle innbyggere i Sør-Odal har samme rett til å bo på lik linje, og ønsker avslutningsvis å forklare litt mer detaljert om hva slags boligtyper som er tenkt bygget.

– Seks av åtte boliger er til mennesker med psykiske helseutfordringer som trenger opptrening i kommunal basenær bolig i en periode. Målet er alltid å flytte ut i egen eid eller leid bolig, for et selvstendig liv. De andre boligene er tenkt brukt i en fase hvor en tenker kortere rehabiliteringsforløp ved et funksjonsfall, forklarer Toril Gundersen.

Ved en lokalisering på Tronbøl, vil det bli lagt opp til at dagsenterpersonalet skal bidra mer aktivt inn mot fellesaktiviteter og fellesmåltider.

Kontaktinformasjon

Sør-Odal kommune vil komme med mer informasjon, også om det planlagte informasjonsmøtet, når prosessen er kommet videre.

Dersom noen har spørsmål om investeringsprosjektet, kan disse sendes på e-post til postmottak@sor-odal.kommune.no

Merk gjerne henvendelsen «Omsorgsboliger psykisk helse».

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook