Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Oppstart arbeid med kommuereform

Regjeringen har initiert en kommunereform og kommunene har fått i oppdrag å fatte et vedtak som skal oversendes fylkesmannen innen 1. juli 2016. Vedtaket skal avklare hvorvidt kommunen ønsker å slå seg sammen med andre kommuner eller ønsker å fortsette alene. Innen 1. oktober skal fylkesmennene samle innspillene og vedtakene fra fylkene og gi sin samlede innstilling til regjeringen.

Hensikten med kommunereformen er å skape robuste kommuner for fremtiden som tåler større oppgavebelastning, spesielt innenfor velferdsområdet men også i forhold til endringer i befolkningen, nærings- og samfunnsutvikling mv. Du kan lese mer om kommunereformen her (https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunereform/id751048/#) .

Noen av gevinstene ved å danne en ny kommune er sterkere fagmiljøer som sikrer rekruttering og god kompetanse med bedre kvalitet på tjenestetilbudet til innbyggerne. En ny kommune kan oppnå bedre arealutnyttelse, både når det gjelder arealer til friluftsaktiviteter, bedre bolig- og næringsutvikling, samt større påvirkningskraft overfor sentrale og regionale myndigheter. En ny kommune kan også oppnå bedre kollektiv- og samferdselsløsninger.

Utfordringene med en større kommune kan være økt geografisk avstand, redusert utvikling i grendene, frykt for tap av stedsidentitet, fare for konsentrasjon av kommunale tjenester i sentrale områder, dårligere lokalkunnskap hos saksbehandlerne, og mindre engasjement og politisk involvering.

Regjeringen har bestemt at det vil bli innført et nytt inntektssystem som skal stimulere til kommunesammenslåing. Inntektssystemet skall «belønne» de kommunene som slår seg sammen, og vil redusere inntekter i de kommunene som ikke slår seg sammen. Hensikten er at den nye kommunen skal kunne bli en større og mer ressurssterk kommune med økonomisk soliditet og dermed være godt rustet til å håndtere nye og større oppgaver.

Kommunestyret i Sør-Odal vedtok 24. november 2015 at det skulle nedsettes en politisk styringsgruppe for arbeidet med kommunestruktur: mandat/saksfremlegg. Styringsgruppen har hatt flere møter hvor det er drøftet ulike problemstillinger, og det er gjennomført nabosamtaler med både Nes kommune, Nord-Odal kommune og Kongsvinger kommune. Hensikt med nabosamtalene har vært å avklare hvorvidt det er ønskelig å gå videre i forhandlinger om en mulig kommunesammenslåing.

Konkrete forhandlinger – utarbeidelse av intensjonsavtale

I styringsgruppemøte 26. april vedtok styringsgruppen at Sør-Odal kommune skal fortsette arbeidet med forhandlinger/samtaler i to hovedretninger: 1) Nord-Odal og Sør-Odal, og 2) Kongsvinger, Grue, Nord-Odal og Sør-Odal.

Det ble nedsatt et forhandlingsutvalg bestående av ordfører Knut Hvithammer (Ap), varaordfører Heidi Hitland (SP) og gruppeleder Sigrun Kristofersen (SV). Gruppen har fått i mandat å fremme Sør-Odal kommune sine interesser inn i forhandlingene som skal finne sted på Vinger hotell 11. mai 2016. Målet er å avklare hvorvidt det er grunnlag for å etablere en felles intensjonsavtale for videre samarbeid og mulig sammenslåing.

Innspill fra innbyggerne

For å sikre et rett fokus i forhandlingene og i den videre prosess er det viktig med god dialog og innspill med innbyggerne. Sentio har på vegne av Glåmdalsregionen gjennomført en innbyggerundersøkelse som har gitt en rekke svar til politikerne.  I tillegg vil kommunen gjennomføre fokusmøter med representanter fra næringsliv, frivillige organisasjoner, grendene, kommunalt ansatte og ungdom for å få deres synspunkter på hva som er viktig i en eventuell kommunesammenslåing.

Kommunens formelle brukerråd (Funksjonshemmedes råd og Eldreråd) vil også bli bedt om å komme med innspill, og det vil inviteres til folkemøte i juni måned hvor alle som ønsker gis anledning til å komme med innspill. Dette vil bli annonsert i god tid i forkant av møtet.

Utover dette ønsker kommunen å legge til rette for kontinuerlig innbyggermedvirkning, så for de som ønsker å komme med skriftlige innspill så kan dette gjøres på denne e-post adressen: nykommune@sor-odal.kommune.no.

Veien frem mot et vedtak

BDO gjennomført på vegne av kommunene i Glåmdalsregionen en analyse av kommunene frem mot 2040. Med denne som bakteppe, og med utgangspunkt i erfaringer fra arbeidet med intensjonsavtalene, innspill fra befolkningen og rådmannens saksfremlegg, vil kommunestyret fatte et vedtak om eventuell sammenslåing 21. juni 2016.

Dersom kommunestyret vedtar en mulig sammenslåing vil det gjennomføres en rådgivende folkeavstemming september 2016 før kommunen formelt oversender sitt vedtak til Fylkesmannen innen 1. oktober 2016.

Kommunen vil sikre oppdatert informasjon på nettsider og sosiale medier om prosessen med kommunesammenslåing i tiden fremover.

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk