Aktivitetskassen i Sør-Odal

Sør-Odal kommune har avsatt midler til drift av en aktivitetskasse. Ordningen koordineres av kommunen, som også har driftsansvaret.

natur

I 2023 er det satt av 80.000 kr til aktivitetskassen. Ordningen er ikke permanent. Det må bevilges nye midler hvert år, gjennom politisk behandling.

Hva innebærer ordningen?

Aktivitetskassen er et folkehelsetiltak. Ordningen innebærer å gi økonomisk støtte til kontingenter, lisenser, utstyr, deltakelse på cup/leir/samlinger etc. slik at alle barn og unge i Sør-Odal har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Det gis inntil 2.000 kroner i støtte per person per år. Støtten gis for ett år av gangen, og er å regne som en engangsstøtte.

Hvorfor er en aktivitetskasse viktig?

Dette folkehelsetiltaket bygger på «Fritidserklæringen». Erklæringen stadfester at alle barn og unge (6-18 år), uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, skal ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre. Aktiviteten søker å bidra til inkludering og sosial tilhørighet.

Grunnforutsetninger

  • Det er kun voksne rundt barnet/ungdommen som kan søke om midler, for eksempel helsesykepleier, støttekontakt, lærer, miljøarbeider, lagleder, trener med flere. Barnet eller familien kan ikke søke selv. Den voksne som søker har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten.  Representanter for kommunale tjenester som helsesykepleiere, lærere, miljøarbeidere, kommunale saksbehandlere m.fl. har primært ansvar for å bidra med god informasjon om tilbudet, samt praktisk hjelp til at foresatte kan komme i kontakt med aktuelt lag/forening.
  • Støtten utbetales direkte til foreningen/laget aktiviteten barnet/ungdommen deltar i. Søker er ansvarlig for å innhente kontonummer
  • Den voksne som søker har ansvaret for å følge opp at barnet/ungdommen deltar i aktiviteten det er søkt støtte til. Med dette menes for eksempel at den skal hjelpe barnet/ungdommen til å huske på/komme seg til aktiviteten i starten, ikke at den voksne må følge barnet/ungdommen på alle aktiviteter.
  • Ordningen er kun basert på tillit, og søkeren vurderer om barnet/familien er i en slik situasjon at utgiften bør dekkes av aktivitetskassen.
  • Det er ingen søknadsfrist, og man kan søke hele året. 
  • Foresatte må informeres før det søkes om midler.
  • Det kan gjøres unntak fra grunnforutsetningene i enkelttilfeller.

Hvordan gjør jeg dette i praksis?

Det er to måter å søke på.

Ønsker du å søke på papir, bruker du dette søknadsskjemaet:

Ønsker du å søke elektronisk bruker du dette søknadsskjemaet:

  • Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet og legg ved faktura eller kvittering for utgiften!
  • Søknadsskjema på papir leveres i servicetorget i rådhuset i lukket konvolutt merket «Aktivitetskasse v/ Hanne Aandstad»
  • Det kan søkes fortløpende på ordningen; ingen søknadsfrist!

Spørsmål om ordningen?

Ta kontakt med Hanne Aandstad, koordinator frivillighet og folkehelse.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook