Kåre Tveter Galleri Lyshusets Venner

Kåre Tveter Galleri Lyshusets Venner er en forening som er knyttet til maleren Kåre Tveter og Galleri Lyshuset for å fremme interessen for Kåre Tveters kunst, og for å støtte galleriets aktiviteter. Foreningen er åpen for alle.

Bilder for salg

Styret 2022

Leder: Elisabeth Arntzen
Nestleder: Ragnhild Moe Pekeberg
Styremedlem: Marianne Jenssen
Kasserer: Anne Berit Martinsen
Sør-Odal kommunes rep.: Henriette Eriksen
Varamedlem: Tone Aanerud
Varamedlem: Hilde Kristin Korbøl

Revisorer: Sissel Vestli og Turid Runden
Valgkomite: Hans Eivind Bjørnstad (leder), Terje Vindenes og Kjersti Strøm Gjermundrød

Medlem

Med ditt medlemskap er du med og støtter Galleri Lyshuset, samtidig som du selv får noen fordeler:

  • Gratis inngang til alle utstillinger på Galleri Lyshuset
  • ​Informasjon om Galleri Lyshusets aktiviteter
  • Tilbud om foredrag, turer etc.

Kontingent:
Enkeltmedlemmer: kr. 150,- pr. år
Livsvarig medlemskap: kr. 1.500,-
Bedrifter: kr. 500,- pr år

Send en e-post til Anne Berit for å melde deg inn i venneforeningen!

Vedtekter

§1
Kåre Tveter  Galleri Lyshusets Venner er en forening som er knyttet til maleren Kåre Tveter og Galleri Lyshuset for å fremme interessen for Kåre Tveters kunst, og for å støtte galleriets aktiviteter ved å:

  • bidra til å spre kunnskap om Kåre Tveters kunst og Galleri Lyshusets virksomhet

  • styrke og støtte aktiviteter som kan stimulere bruken og interessen for galleriet.

  • gi medlemmene informasjon om aktiviteter i Galleri Lyshuset.

  • yte galleriet annen støtte

§2
Foreningen er åpen for alle. Foreningens medlemmer er enten personlige medlemmer eller bedriftsmedlemmer. Som bedriftsmedlemmer kan også opptas skoler, foreninger og andre grupper. Alle medlemmer har 1 stemme ved årsmøtet.

§3
Æresmedlemmer kan utnevnes av årsmøtet etter innstilling av styret. Disse har samme rettigheter som foreningens øvrige medlemmer, men er fritatt for kontingent.

§4
Kontingenten for personlige medlemskap og bedriftsmedlemskap fastsettes årlig av årsmøtet og følger kalenderåret.

§5
Medlemskap oppnås ved å akseptere foreningens vedtekter og å ha betalt kontingent.

§6

§ 6a

Foreningen ledes av et styre bestående av fem medlemmer. Ett av medlemmene oppnevnes av Sør-Odal kommune, fortrinnsvis den personen som har ansvar for Galleri Lyshuset. Fire av medlemmene velges av årsmøtet for to år. Dessuten velger årsmøtet to varamedlemmer for ett år.

§ 6b

Årsmøtet velger leder for ett år blant de fem styremedlemmene. Forøvrig konstituerer styret seg selv, minimum med vervene nestleder, kasserer og sekretær.

§ 6c

Årsmøtet velger to revisorer for to år.

§ 6d​

Forslag på styremedlemmer, heri leder, samt varamedlemmer og revisorer fremmes på årsmøtet av foreningens valgkomité. Valgkomiteen består av tre medlemmer som velges av årsmøtet for to år.  Årsmøtet velger komiteens leder for ett år blant de tre medlemmene.

§7
Innkalling til styremøte skjer med minst 7 dagers  varsel. For at styret skal være beslutningsdyktig, må minst 3 medlemmer deriblant leder eller nestleder være tilstede. Beslutninger avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Hvor bare 3 medlemmer er tilstede, må alle være enige for å fatte gyldig beslutning. Det samlede styre har foreningens signatur og kan melde kollektivfullmakt til 2 personer overfor foreningens bankforbindelse. Det skal føres protokoll over møter i styret.

§8
Styret kan når som helst fremme forslag til Galleri Lyshuset om tiltak og aktiviteter som man mener galleriet vil være tjent med.

§9
Årsmøte holdes innen utgangen av mars etter minst 14 dagers varsel til medlemmene. Årsmøte velger selv møteleder.

Følgende saker behandles:
1. Styrets årsberetning
2. Revidert årsregnskap
3. Valg av styremedlemmer m/varamedlemmer, heri foreningens leder. 
4. Valg av revisorer
5. Valg av valgkomite, heri komiteens leder. 
6. Fastsettelse av kontingent
7. Innkomne saker

Forslag til styreverv, revisor og andre saker som medlemmene ønsker behandlet, må være meldt til styret innen utgangen av januar måned, og alle de forslag som skal behandles på årsmøtet, må være referert i innkallelsen.

§10
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når minst 3 medlemmer av styret ønsker det eller minst 25% av medlemmene krever det. I sistnevnte tilfelle, må skriftlig meddelelse om dette og om hvilke saker som ønskes behandlet, sendes styret, som innkaller til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Innkallingen skal referere de punkter som skal behandles.

§11
På årsmøtet avgjøres enhver sak utenom vedtektsendringer ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har møtelederen den avgjørende stemme.
§12
Endringer i foreningens vedtekter kan bare vedtas av det ordinære årsmøtet med minst 2/3 av de fremmøtte stemmer.

§13
Oppløsning av foreningen kan bare skje etter behandling på 2 ordinære årsmøter og med minst ¾ flertall av de frammøtte. Ved oppløsning av foreningen tilfaller alle aktiva  Galleri Lyshuset.

Vedtektene er vedtatt : 23. mai 2012.
Sist revidert: 17. mars 2021 (§6 og §9)

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook