Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Tilskudd til kulturformål

Lag og foreninger kan søke støtte til sin virksomhet i Sør-Odal kommune.

 • Sør-Odal kommune kan gi støtte til organisasjoner som har kulturarbeid som formål, eller som en viktig del av aktiviteten.
 • Arbeid for barn, ungdom og funksjonshemmede prioriteres.
 • Organisasjonen må ha sitt hovedarbeidsområde i Sør-Odal kommune.
 • Sør-Odal kommune kan ved den årlige budsjettbehandlingen fastslå aktivitetsformer og tiltak som vil bli prioritert ved tildeling av støtte.
 • Medlemsskapet i organisasjonen skal være åpent for alle.
 • Organisasjonen må ha lover eller vedtekter som bygger på demokratiske prinsipper.
 • Det gis ikke tilskudd til samme tiltak over flere tilskuddsordninger.
 • Organisasjonene kan ikke påregne støtte til enkelttiltak utover den tildeling som skjer ved den årlige fordelingen av støtte.
 • For å være berettiget til voksenopplæringsstøtte kreves at organisasjonen er berettiget statsstøtte etter Lov om voksenopplæring.

Det kan søkes om støtte til:

 • Aktivitet (Barn og unge, musikk, idrett, andre)
 • Nystarting av lag/forening
 • Bygg og vedlikehold av frilufts- og idrettsanlegg
 • Drift og vedlikehold av grendehus/samfunnshus
 • Voksenopplæring i organisasjonene
 • I spesielle tilfelle kan det søkes om støtte til enkelttiltak, forsøks- og utviklingsprosjekt.

Søknadsskjema finner du her:


Generelle søknadsskjemaer - kulturformål
Søknad om tilskudd til voksenopplæring i organisasjonene
Søknad tilskudd drift og vedlikehold samfunnshushus/grendehus

Disse vedleggene må være med:
 • Deltakerliste med hjemstedskommune
 • Kopi av utbetalt statstilskudd 
 • Revidert regnskap og årsmelding fra foregående år og budsjett for inneværende år skal følge søknaden.
   

Søknadsfrist
Den generelle søknadsfrist er 15. april hvert år.


Søknaden sendes til

Sør-Odal kommune
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes


Mer om tilskuddsordningene:

Aktivitetsstønad kan etter søknad gis til kulturorganisasjoner i kommunen som driver kontinuerlig virksomhet innen kommunen i tråd med de generelle kravene.

Sør-Odal Idrettsråd (SOIR) uttaler seg og kommer med råd vedrørende søknader fra lag og foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund(NIF).

Sør-Odal sang- og musikkråd uttaler seg og kommer med råd vedrørende søknader fra lag og foreninger som har sang- og musikk som hovedmål.

Sør-Odal barne- og ungdomsråd (SOBUR) uttaler seg og kommer med råd vedrørende søknader fra barne- og ungdomsorganisasjoner.
(Jfr. Reglement for SOBUR §1 pkt.C - kst-sak:024/98, vedtatt 28.05.98)

Nystarting av lag/forening
Til nyetablerte lag/foreninger kan det etter søknad ytes en startstønad vurdert etter lagets omfang og behov.
Etter 6 måneders drift kan det søkes om stønad på lik linje med andre lag og foreninger.
Reorganisering anses som nystarting dersom virksomheten har ligget nede i minst 3 år.

Bygge- og vedlikeholdsstøtte til frilufts- og idrettsanlegg
Etter søknad kan det gis tilskudd til nyanlegg, ombygginger og drift av frilufts- og idrettsanlegg i kommunen.
Søknadene forelegges Sør-Odal Idrettsråd (SOIR) til uttalelse når søknaden gjelder anlegg som eies og drives av foreninger tilsluttet Norges Idrettsforbund.
Søknaden fremmes på samme skjema som for aktivitetsstøtte.

Drift- og vedlikehold av grendehus og samfunnshus
Etter søknad kan det gis tilskudd til drift av grendehus/samfunnshus som ikke får tilskudd fra Sør-Odal kommune gjennom andre ordninger.

Enkelttiltak og forsøk/utvikling
Det kan søkes om tilskudd til spesielle tiltak, herunder også forsøks- og utviklingsprosjekt. Det kan gis tilskudd til tiltakene dersom de ikke gis støtte via de ordinære tilskuddene. Tiltakene bør i størst mulig grad inngå i det ordinære tilskuddet. Tilskudd til forsøks- og utviklingsprosjekt kan gis til enkeltpersoner, grupper og organisasjoner som vil utprøve nye veier innenfor en vid definisjon av kulturbegrepet.
 
Tilskudd til voksenopplæring i organisasjonene
Sør-Odal kommune kan gi tilskudd til voksenopplæring/studiearbeid i organisasjonens regi når tiltaket er berettiget til statstilskudd til voksenopplæring i opplysningsorganisasjonene m.v.

Tilskudd gis som følgende typer stønad:
Grunnstønad inntil 35% av det samlede statstilskuddet som arrangøren får utbetalt. Prosentsatsen fastsettes hvert år etter forholdet mellom budsjettets størrelse og søknadsmassen.
Ved interkommunale tiltak dekker kommunen sin del i forhold til antall deltagere fra kommunen.

Søknadene om aktivitetsstøtte behandles samlet for hele året én gang i året etterskuddsvis

Det kan etter søknad ytes tilskudd til reise for lærer, foredragsholder eller person som yter sakkyndig hjelp når reisestrekningen overstiger 6 km hver vei.
I de tilfeller der andre offentlige instanser dekker reiseutgiftene helt eller delvis, faller det kommunale reisetilskudd bort.

Kopi av betalte reiseutgifter må følge søknaden.

Lokaler:
Sør-Odal kommune stiller nødvendig kommunale lokaler gratis til disposisjon for studietiltak som faller inn under ordningen.
Skal andre lokaler benyttes, må det gis forhåndstilsagn om dette dersom lokalene ikke stilles gratis til disposisjon for studietiltaket.

 sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk