Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Spesielle miljøtiltak (SMIL)

Formålet med SMIL-ordningen er å i vareta natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap, samt å redusere forurensningen fra jordbruket, utover det som blir forventet gjennom vanlig jordbruksdrift. Prosjektene og tiltakene prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier.

Nord- Odal og Sør-Odal samarbeider om SMIL og har utarbeidet en lokal tiltaksstrategi for bruk av midler til spesielle miljøtiltak (SMIL) i dialog med næringsorganisasjonene i kommunene. I tiltaksstrategien beskrives utfordringer, lokale behov og mål for landbrukets miljøinnsats. I tillegg beskrives prioriteringene for bruk av midler i en 4-års periode. Tiltaksstrategien for SMIL midler i Nord- Og Sør-Odal finner du ved å følge denne linken (se vedlagt dokument)

Søknadsfristen for SMIL midler bestemmes lokalt og kunngjøres i lokal presse og på kommunenes websider. Søknadsfristen er normalt 1. april. Søknadsskjema finnes på landbruksdirektoratet

For å kunne søke om SMIL midler må man oppfylle vilkårene i PT- forskriften § 2 og § 4. Dette innebærer at søker/foretak må drive aktivt på søknadstidspunktet, foretak som forpakter/leier bort alt jordbruksareal kan ikke søke om SMIL midler.

SMIL ordningen omfatter:

Planleggings- og tilretteleggingsprosjekter
Odalskommunene ønsker å stimulere til gode prosjekter innen både forurensning og kulturlandskap. En ønsker flere forurensningstiltak med utgangspunkt i Storsjøen/Glommavassdraget. Det er ønskelig med områdetiltak hvor flere grunneiere involveres. Dette kan være fellestiltak som kan ha stor betydning for deler av bygda eller hele kommunen hvor allmennhetens behov og interesser vektlegges.

Generelt ønsker vi å følge opp tiltak i lokale planer og rapporter

Kulturlandskapstiltak
Odalskommunene har som målsetting å opprettholde og gjenskape kulturlandskapet og artsmangfoldet som finnes i kulturpåvirkede områder til gode for innbyggere og turistnæringa. Kommunene ønsker å bedre adkomsten og tilgjengeligheten til kulturlandskapet hvor kulturminner og kulturmiljøer blir fremhevet. Gamle bygninger er viktige elementer i kulturlandskapet Av bygningstyper fra det «gamle jordbruket» som ikke lenger har noen funksjon i dagens drift, er det bare stabburet som finnes i et stort antall og i god stand. Andre førindustrielle bygningstyper som smier, bryggerhus, jordkjellere, løer og sommerhus, er det få igjen av. Vi vil prioritere disse bygningstypene og videreføre praksis med at fylkesantikvar foretar befaring i disse sakene.

Forurensningstiltak
Odalskommunene har som målsetting å hindre og redusere forurensning som følge av aktiviteter knyttet til jordbruket. Dette innebærer først og fremst å redusere erosjon og tap av næringsstoffer. I tillegg til tiltakene som går inn under Regionalt miljøprogram og Tilskudd til drenering, ønsker kommunene å sette fokus på hydrotekniske anlegg. I tillegg videreføre tilskudd til fangdammer og våtmarksdammer samt bekjempe svartelistede arter.

Les mer om ordningen i forskrift og rundskriv.

Les mer om krav, søknad, tilskuddssats og retningslinjer for saksbehandling i kommunens tiltaksstrategi.

-          Tiltaksstrategier for SMIL - Odalen 2014-2017

-          Lenke til Fylkesmannen i Hedmark

-          Lenke til Landbruksdirektoratet

-          Lenke til forskrift


sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk