Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Kommunalt næringsfond

Shutterstock

Ønsker du å starte opp en ny virksomhet eller videreutvikle din bedrift kan du søke om støtte fra Sør-Odal kommunes kommunale næringsfond.

Retningslinjer for tildeling av midler til kommunalt næringsfond i Sør-Odal kommune

Støtten er et distrikts- og regionalpolitisk virkemiddel. Nye retningslinjer gjelder fra og med 2017.

 

1.      Formål

Kommunalt næringsfond skal motivere til nyskaping, innovasjon og næringsutvikling, og Sør-Odal kommune skal forvalte midlene så de best mulig bidrar til hovedmålet: «Flere arbeidsplasser i Hedmark.»

 

2.      Hvem kan søke om støtte?

Støtte fra næringsfondet skal gå til bedrifter, samarbeid mellom bedrifter og nyetablerere. Den som søker støtte må være registrert med organisasjonsnummer i Enhetsregisteret.

 

3.      Hva kan det søkes støtte til?

Tiltak som støttes skal bidra til å skape nye, eller sikre eksisterende, arbeidsplasser.

Bedriftsrettede tiltak som kan støttes er investering i produksjonsanlegg og utstyr, profilering og merkevarebygging, produktutvikling, kompetansehevingstiltak, markedsundersøkelser, bedriftsutvikling, rådgivning, bedriftsnettverk med mer.

Tiltak kan støttes med inntil 50 prosent av totale kostnader, begrenset til maksimum 100.000 kroner. Kommunen kan vurdere en høyere finansieringsandel (inntil 75 prosent) for nyetablerere.

Midlene kan ikke brukes til stedutviklingstiltak, ei heller til drifts- og forvaltningsoppgaver – slik som driftsfinansiering av egne selskaper og stillinger.

Prosjektet kan ikke støttes ut over tre år.

 

4.      Søknad og søknadsfrist

Alle midler lyses ut via regionalforvaltning.no, og alle søknader må sendes inn via denne nettsiden. Søknaden skal inneholde bakgrunn for prosjektet, vise realistiske mål, gi en oversikt over aktiviteter og eventuelle produkter, ha en fremdriftsplan, et budsjett med en finansieringsplan og et regnskap (hvis det foreligger).

Søknadsfristene skal kunngjøres på regionalforvaltning.no, kommunens hjemmeside og i lokalavisa. Kunngjøringen skal inneholde formål med ordningen, tildelingskriterier, alle opplysninger og/eller dokumentasjon søkerne må oppgi i søknaden og søknadsfrister.

Det er viktig å markedsføre midlene bredt, slik at man når ut til mange søkere.

 

5.      Saksbehandling

All behandling av søknader om tilskudd fra kommunalt næringsfond sluttbehandles i utvalg for næring, miljø og klima.

Det skal gis et foreløpig svar dersom søknaden ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.

Bedrifter som tildeles tilskudd fra kommunalt næringsfond skal få informasjon om andre aktuelle virkemidler, og om innovasjonsaktører som Odal Næringshage, Hedmark Kunnskapspark og Innovasjon Norge.

Tilskuddet skal gis i tråd med EØS-avtalens regler om offentlig støtte, og gis som bagatellmessig støtte.

Alle søkere vil bli kredittsjekket.

 

Vedtak om avslag

Vedtak om avslag skal sendes skriftlig til søker og inneholde en begrunnelse med en henvisning til hjemmelsgrunnlaget vedtaket bygger på.

 

Vedtak om tildeling

Vedtak om tildeling skal gis via et tilskuddsbrev, som skal inneholde følgende:

1)        Formålet med tilskuddet og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke

2)        Tilskuddsbeløp og utbetalingsplan

3)        Eventuelt andre vilkår for bruken av midlene

4)        Frist for at mottakeren aksepterer vilkårene

5)        Krav til rapportering og hvilke kostnadsoverslag som er godkjent i henhold til gjeldende retningslinjer

6)        Informasjon om kontrolltiltak som vil bli iverksatt

7)        Mulighet om krav til tilbakebetaling dersom mottakeren ikke bruker tilskuddet i samsvar med angitte forutsetninger

 

Klage

Vedtak kan påklages etter lov om behandlingsmåten i forvaltningen (forvaltningsloven). Klagen skal rettes skriftlig til kommunen innen tre uker etter at vedtaket er gjort kjent.

 

6.      Utbetaling

Tilskuddet vil bli utbetalt når søker har sendt en utbetalingsanmodning med dokumentasjon på at utgiftene det ble søkt om er realisert.

Utbetalingen skal skje etterskuddsvis.

Minst 25 % av tilskuddet kan holdes tilbake til prosjektet/tiltaket er avsluttet og kommunen har mottatt en sluttrapport.

Kommunen kan tilpasse utbetalingen i enkelttilfeller, men da kun gjennom politiske vedtak.

 

7.      Lover og retningslinjer

Gjeldende lov og regelverk

Se de årlige retningslinjene på Kommunaldepartementets nettsider under /Virkeområde og retningslinjer/Retningslinjer for bruk av midler

Lov

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

 

Forskrift

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler


sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk