Hop til hovedinnhold Hopp til søk Hopp til bunntekst

Arbeidsområder | Satsingsområder

Tre skolebarn etterhverandre. SItter fordypet, titter end i pulten med blyant i hendeneSpråk og lærevansker kan mestres. Odal PPT har fagkompetanse og verktøy som avdekker det elevene sliter med.

Odal PPT skal sørge for at det blir utarbeidet en sakkyndig vurdering der loven krever det. Dette gjelder først og fremst vurdering om behov for spesialpedagogisk hjelp for barn i førskolealder og behov for spesialundervisning for elever i grunnskolen, videregående skoler og i voksenopplæring på grunnskolens område.

Opplæringsloven krever også sakkyndig vurdering i en del andre tilfeller, blant annet

  • - tidligere eller utsatt skolestart
  • - fritak fra opplæringsplikten
  • - tegnspråkopplæring punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
  • - søknad om inntil to års ekstra videregående opplæring
  • - søknad om inntak på særskilt valgt utdanningsprogram på videregående trinn 1

Målgruppe

Barn, ungdom og elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Odal PPT bidrar med utredninger for de som har rett tiil voksenopplæring på grunnskolens og videregående skoles nivå.

Kriterier/vilkår

Du har ikke eller kan ikke få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet.

Om spesialpedagogisk hjelp

Odal-PPT anvender begrepet 'spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder' når barn i barnehage tilrås tiltak med ekstra tilførte ressurser. Barnehager legger til rette for barn etter Barnehageloven. Barn har rettigheter, og barnehager fører ansvar med oppfølgingen av enkeltbarnet. I sammenhenger der barn etter sakkyndig vurdering og skriftlig uttalelse fra Odal-PPT, er tilført ekstra hjelp, gjennomføres denne hjelpen som opplæring. Det kan være f.eks motorisk trening, språktrening, språkgrupper, atferdstrening og annen pedagogisk ledet aktivitet.

Spesialpedagogisk hjelp er etter Opplæringslovens § 5-7.

Om spesialundervisning

Retten til spesialundervisning er knyttet til flere faktorer rundt opplæringen til barn og unge i grunnskole og videregående skole. I lovverket fremgår det at elever som ikke får eller kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen, har rett
til spesialundervisning. Elevers rett til spesialundervisning knytter seg også til tilbudet disse elvene har, samt vurdering av hva et forsvarlig opplæringstilbud bør inneholde.

Et viktig prinsipp i forbindelse med spesialundervisning er likeverdsprinsippet. Prinsippet innebærer i korte trekk at elever med rett til spesialundervisning, det vil si elever som ikke får et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen,skal ha et tilbud som gir dem et opplæringstilbud som er likeverdig med det tilbudetandre elever får. Dette prinsippet får konsekvenser for vurderingen av hvilket opplæringstilbud en elev skal ha. Opplæringsloven kapittel 5 inneholder også saksbehandlingsregler.

Om tilpasset opplæring

Tilpasset opplæring. § 1-3 i Opplæringloven

Alle elever i norsk skole har krav på tilpasset opplæring (jfr. Opplæringslova § 1-3). Det innebærer bl.a at opplæringa tilpasses evnene og forutsetningene hos den enkelte elev. Alle elever har rett til å få oppgaver og utfordringer som de kan mestre, strekke seg etter og vokse på. Slik tilrettelegging av opplæringa kan skje gjennom ulik behandling av lærestoffet, ulik fordypning og ved variasjon i mengde, vanskegrad, tempo og progresjon. Det er selvsagt en grense for hvor langt læreren kan tilpasse undervisninga for hver enkelt elev.

Hvis eleven ikke har tilfredsstillende utbytte av opplæringa, kan eleven ha rett til spesialundervisning (jfr. opplæringslova § 5-1). Elever som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning. Det er f.eks galt å si at elever som ikke har tilstrekkelig utbytte av det ordinære opplæringstiludet, må over på tilpasset opplæring. Alle elever, også elever som mottar spesialundervisning, har krav på tilpasninger i undervisningen i tråd med Opplæringslovens § 1-3.

sor-odal.kommune.no benytter informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan fortsette å bruke sor-odal.kommune.no som vanlig hvis du godtar dette. Hvis du vil vite mer, kan du lese om vår bruk av informasjonskapsler.Lukk