Høring: detaljplan for Tronbøl barnehage

Hensikten med planarbeidet er å regulere for planlagt utvidelse av Tronbøl barnehage. Du kan gi din tilbakemelding i saken til oss innen 8. oktober. Se mer informasjon nederst.

Siden er oppdatert 7. september

Offentlig ettersyn detaljregulering for Tronbøl barnehage
Plan id 3415_202301

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Tronbøl barnehage ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling i Sør-Odal formannskap, politisk sak 038/23, om Høring planforslag Tronbøl barnehage. 

Plandokumentene til høringen er tilgjengelige i Planinnsyn. Sør-Odal formannskap sitt vedtak om endring i plandokumentene er innarbeidet i planbeskrivelsen og planbestemmelsene. Disse endringene før utlegging til offentlig ettersyn er også redegjort for på en oversiktlig måte i et eget notat

Beskrivelse av planarbeidet

Planområdet omfatter området vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å regulere for planlagt utvidelse av Tronbøl barnehage. Planlagte reguleringsformål er innenfor arealformålsgrupper gitt av plan- og bygningsloven § 12-5 nr 1, 2, 3 og 6. Nærmere bestemt Barnehage, Forsamlingslokale/idrettsanlegg, Veg, Fortau, Annen veggrunn – grøntareal, parkering, Blå/grøntstruktur, Turveg, Friområde, Friområde/Barnehage og Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.
Følger reguleringen får for området er at dagens barnehage innarbeides med hensiktsmessig formål med angitt område for planlagt utvidelse. Eksisterende friområde, parkering og forsamlingslokale innarbeides. I tillegg angis formålsområder for ny adkomstveg med fortau og åpent bekkeløp sikres med blågrønne formål. Hensynssoner er lagt inn for hensyn til høyspentledning i sør samt frisiktsoner for ny avkjørsel.
 
Planen i målestokk 1:500 med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Innbyggertorget i Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes.
Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget

Gi din tilbakemelding

Merknader til reguleringsarbeidet kan sendes til Sør-Odal kommune, Utviklingsenheten, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes eller til postmottak@sor-odal.kommune.no innen 8. oktober.
 
Varslet planavgrensning er vist i vedlagte kartutsnitt. 

Illustrasjonsplan over Tronbøl barnehage

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook