Reguleringsplan 3415202201 Rådhusparken

Reguleringsplan 3415202201 Rådhusparken – varsel om oppstart av detaljregulering for Rådhusparken og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn

Det er igangsatt reguleringsplanarbeid med konsekvensutredning for Rådhustomta i Skarnes sentrum, i Sør-Odal kommune. Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr. 41/2, 41/47, 41/203, 41/279 og deler av 41/31 og 105/16 og dekker et areal på 16,2 daa.

I gjeldende reguleringsplan er planområdet regulert til offentlig bebyggelse, kjørevei, gangvei og grønnstruktur. I kommuneplanens arealdel er ikke planområdet regulert til et arealformål. Planområdet er i stedet underlagt båndleggingssone H710 i påvente av vedtak etter Plan- og bygningsloven. Dette er en hensynssone som forutsetter oppfølging gjennom reguleringsplan.

Hensikten med planen er å tilrettelegge for sentrumsutvikling med muligheter for utbygging av f.eks boliger, helsesenter, næring og handel. Planen vil ha adkomst fra Øgardsveien. Det legges til rette for gode løsninger for gående og syklende frem til planområdet. Gjennom plangrepet vil man sikre boliger med god tilgjengelighet til knutepunkt, samt styrke det nåværende tilbudet av kommersiell og sosial infrastruktur. Prosjektet vil også tilføre nye møteplasser i Skarnes sentrum.

Planen faller inn under Forskrift om konsekvensutredning § 6, pkt. 24 og 25, jf. vedlegg I. Det er i den anledning utarbeidet et planprogram som avklarer hva som skal utredes i planprosessen. Dette er å finne på Sør-Odal kommunes nettsider: sor-odal.kommune.no.

Det varsles samtidig oppstart av forhandling med Sør-Odal kommune om utbyggingsavtale.

Merknader og synspunkter som kan ha betydning for planarbeidet sendes til:

  • Arkitektene Astrup og Hellern AS, PB 6734 St. Olavs plass, 0130 OSLO, e-post lgj@aaoh.no, med kopi til Sør-Odal kommune, Øgardsvegen 2, 2100 Skarnes, eller postmottak@sor-odal.kommune.no innen 27.09.2022

Plandokumenter:

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook