Planer og styringsdokumenter

Her finner du kommunens planer, styringsdokumenter og strategier. Dette omfatter alt fra kommuneplan til reguleringsplaner.

Kommunal planstrategi

Planstrategien er et politisk styringsverktøy. Gjennom planstrategien skal utviklingstrekk drøftes og med bakgrunn i dette skal det tas stilling til hvilke planer som skal prioriteres i valgperioden.

Kommuneplan og kommunedelplaner

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan og vedtas av kommunestyret. Planen består av en samfunnsdel og en arealdel. Samfunnsdelen beskriver kommunens utfordringer, og hvilke strategier som skal legges til grunn for å møte disse. Kommuneplanens arealdel avklarer hvilke områder som kan bygges ut, og hvilke forutsetninger som ligger til grunn for utvikling av områdene.

En kommunedelplan er - som en kommuneplan - en overordnet plan, men på et mer detaljert nivå.Den kan være en mer detaljert utdyping for et geografisk område eller et bestemt tema.

Kommuneplaner:

Utdrag av tettsteder, grender og tegnforklaring:

Kommunedelplaner: 

Reguleringsplaner

Temaplaner

Med utgangspunkt i kommuneplanen utarbeides det planer innen ulike tema og virksomhetsområder.
En temaplan er en plan som gjelder et større virksomhetsområde, den vil oftest gå på tvers av flere enheter. En temaplan er som oftest vedtatt politisk. Temaplaner gjelder som regel for en periode på flere år, og mange av dem blir revidert etter en tid.

Budsjett, økonomiplan og betalingsregulativ

Rådmannens forslag til neste års budsjett og økonomiplan legges fram i slutten av oktober hvert år. Forslaget tar utgangspunkt i strategiplanen som behandles på vårparten.

Årsmeldinger

Etter hvert budsjettår utarbeides kommunens årsmelding.

Visuell veileder for Skarnes sentrum

Profilmanual for Sør-Odal kommune

Regionale planer

Planer som ivaretar regionale løsninger utarbeidet i regi av Glåmdal regionråd, Hedmark fylkeskommune, Hedmark IKT etc.

 

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook