1. Rådmannen har ordet

På innbyggernes side.

frankI 2018 har Sør-Odal kommune laget flere planer som kommer til å ha stor innflytelse på hvordan Sør-Odal-samfunnet kommer til å utvikle seg i årene framover; kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030, næringsplan, ny boligstrategi og et folkehelsedokument. Felles for alle planene er at de er skapt gjennom gode medvirkningsprosesser hvor brukere og innbyggere har hatt mulighet for å påvirke innholdet.

Jeg er stolt over vår måte å inkludere barn og unge på i planprosesser som sikrer reell påvirkning på det som skjer. Byggingen av Glommasvingen skole er et godt eksempel hvor barn og unge i hele byggeprosessen har vært med og hatt påvirkning på de valg som er gjort underveis.

Reell brukermedvirkning og dialog er kjerneverdier i Sør-Odal kommune. Gjennom regelmessige møter med frivillige, lag og foreninger, og bru­kergrupper sikrer vi at vi jobber sammen om de rette tiltakene. Brukermedvirkning og innbyggerinvolvering er en viktig premiss for utvikling av kommunens tjenester.

Folkehelse og frivillighet står høyt på agendaen hver dag i Sør-Odal. Blant mange folkehelsetiltak og eksempler på vellykket samskaping mellom frivillighet og kommune vil jeg trekke fram to som er startet opp i 2018: Utstyrssentralen BUA åpnet 1. februar og opplever enorm pågang for å låne idretts- og fritidsutstyr for deltakelse i aktivitet, og aktivitetsskolen som kombinerer ukentlig aktivitet med frivillighet gjennom et samarbeid mellom kommune, idrettsråd og 13 av kommunens idrettslag.

Årsresultatet for 2018 viser et overskudd på 3,8 millioner. Det er betydelig lavere enn i 2017 hvor vi oppnådde et resultat på 14,6 millioner. Også i 2018 bidro høyere skatteinntekter enn forventet positivt til årsresultatet. Resultatet er tilfredsstillende og gir oss mulighet til å spare opp kapital til å møte morgendagens økte tjenestebehov. God økono­mistyring og forsiktig penge­bruk vil være helt avgjørende for at vi fortsatt skal ha økonomisk handlefrihet i årene fremover.

Vi må forvente at det økonomiske handlingsrommet blir mindre i årene som kommer, og at gapet mellom behov og tilgjengelige ressurser vil øke. Som kommune må vi tenke nytt på hvordan vi løser vårt oppdrag. Innenfor helse og omsorg pågår et omfattende utviklingsarbeid hvor vi samhandler med innbyggerne for å sikre at den enkelte skal oppleve trygghet, ha et aktivt liv og mestringsevne. Gjennom økt brukermedvirkning ved utforming av tjenestene treffer vi innbyggernes behov enda bedre. Sammen med å ta i bruk de mulighetene ny teknologi åpner for, vil Sør-Odal kommune også de neste årene yte trygge og gode tjenester til alle som bor i Sør-Odal.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook