10. Teknikk og næring

Tjenesteområde teknikk og næring består av enhetene Sør-Odal brann- og redningsvesen, FDV (eiendomsforvaltning), næring og miljø, samt teknisk enhet.

Brannvesen 

tankbilBeredskapen i kommunen ivaretas blant annet av brannvesenet. De rykker ut på mange ulike hendelser i løpet av året. Det kan være alt fra boligbranner til helseoppdrag som løses av mannskapene.

På landsbasis var det over 2000 skogbranner, både brann- og redningsvesenet og Sivilforsvaret ble satt på tidenes prøve i sommer. Totalt utførte brann- og redningsvesenet i Norge 96.980 oppdrag i 2018. Det er en økning på hele 12 prosent fra året før.

Beredskap ved Sør-Odal brannvesen utgjør en styrke på totalt 18 mannskaper. Beredskapsavdelingen skal ha kvalifisert personell og tilstrekkelig materiell til å ivareta de oppgaver av beredskapsmessig art som brannvernloven pålegger kommunene: Branner, trafikkulykker, arbeidsulykker, ambulanseoppdrag, hjertestans, overflateredning is, redning på elv/sjø med båt, skogbrann og vannkjøring til tørre vannkilder. Ellers alle oppdrag som kommunen kan få i beredskapssammenheng.

Det er et godt samarbeid med nabobrannvesenene og andre aktører innenfor fagfeltet samfunnssikkerhet og beredskap.

Brannvesenet har i 2018 gjennomført opplæring av mannskaper etter opplæringsplan, og har økt antallet mannskaper fra 16 til 18 for å imøtekomme kravene i ROS-analysen. 

Det blir stadig vanskeligere å rekruttere mannskaper til deltidsstasjonen på grunn av kravene som må oppfylles av deltidsbrannmannskaper.
Kravene er maksimal frammøtetid til brannstasjonen hele døgnet, førerkort for lastebil, godkjent helsesjekk og bestått fysisk test. Det arbeides kontinuerlig med bemanningen på deltidsstasjonen.

Brannforebyggende avdeling skal bidra til at alle som bor og oppholder seg i Sør-Odal skal oppleve trygghet. Brannforebygging er et nasjonalt satsingsområde, og hovedoppgavene er informasjonsvirksomhet, tilsyn og veiledning.

Feievesenet utfører:

 • Feiing og tilsyn av boliger og fritidsboliger etter behov. 
 • Feiing av industriskorsteiner. 
 • Kontroll av slokkeutstyr og røykvarsler i forbindelse med tilsyn. 
 • Informasjon til eiere og brukere av boliger og fritidsbolig. 
 • Kontroll av piper etter pipebrann.

 

De siste årene har brannvesenet fått færre husbranner, og flere redningsoppdrag/ helseoppdrag. Vi har tilpasset vår tjeneste etter dette, og mannskapene har fått opplæring som akutthjelpere.

Eiendomsforvaltning

skole3Enheten har fokus på drift av bygg på en mest mulig rasjonell måte, samtidig å holde bygg i riktig byggteknisk tilstand i henhold til lovpålagte krav. 

Dette er noen av enhetens oppgaver:

 • Administrasjon av løpende vedlikehold, budsjetter og prosjekter
 • Utarbeide vedlikeholdsplaner
 • Følge vedlikeholdsplaner
 • Utføre tilstandskontroll
 • Oppfølging av offentlige krav og pålegg, herunder branndokumentasjon
 • Ivaretaking av myndighetskrav med fokus på internkontroll og HMS
 • Etablering og oppfølging av nødvendige service- og vedlikeholdsavtaler
 • Oppfølging av forsikringer
 • Renhold av formålsbygg
 • Bidrag til forbedringer og forsvarlig drift av eiendommen
 • Koordinasjon og oppfølging av eiendommens vaktmestertjeneste
 • Nye løsninger for best mulig og effektiv drift av kommunale bygg

Glommasvingen skole er under bygging og enheten får nye driftsoppgaver når skolen står ferdig, i tillegg vil det bli endringer i eksisterende skolebygg. Det er fokus på å forberede og tilpasse organisasjonen til denne endringen.

Vi ser på digitalisering som et potensiale for videre vekst og utvikling, og det jobbes derfor aktivt med å kartlegge alle kommunale bygg med oppdaterte tegninger. Forvaltningssystemet implementeres snart også i renholdsavdelingen. Oppstart på bruk av systemet er satt til åpning av Glommasvingen skole.

Næring og miljø

I stortingsmelding nr. 9 om landbruks- og matpolitikken fastlegges mål og hovedlinjene for den nasjonale landbruks- og matpolitikken. Meldingen peker ut en kurs med økt vekt på produksjon både i jord- og skogbruket. For å bidra til dette er det opprettet regionalt miljøprogram og regionalt skog- og klimaprogram. 

I ØF-rapport 09/2016 utarbeidet av østlandsforsking står det blant annet: Verdiskapning i landbruk og landbruksbasert virksomhet beskriver landbrukets betydning i fylket og Sør-Odal kommune. Rapporten sier at jord- og skogbruk betyr mye for Sør-Odal. I sum står landbruket med tilleggsnæringer og landbruksbasert industri for 17 % av kommunens samlede verdiskapning. Gjennomsnittet for Hedmark er 9 %. 

Enheten ønsker å bidra til at landbruket og landbruksbasert industri i kommunen kan fortsette å videreutvikle seg i tråd med nasjonale og regionale målsettinger. Enheten ønsker å fokusere på næringsutvikling i eller i tilknytning til landbruket, samtidig som en ønsker å videreutvikle det tradisjonelle landbruket. En vil også stimulere til økt aktivitet på foryngelse og ungskogpleie gjennom aktivt bruk av NMSK (nærings- og miljøtiltak innen skogbruket). 

Næring og miljø utfører enhetens oppgaver i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og bestemmelser, samt politiske vedtak til gitte frister og innenfor budsjett.

 • Lovforvaltning etter landbrukets særlover – jordloven, konsesjonsloven og skogloven
 • Tilskuddsforvaltning innenfor jord og skogbruk
 • Det er utarbeidet nye tiltaksstrategier innenfor jord- og skogbruk for perioden 2014-2017. Tiltaksstrategiene er felles med Nord-Odal kommune og gjaldt også for 2018.
 • Kontrollfunksjoner
 • Arealforvaltning
 • Forvaltning og drift av kommuneskogen
 • Viltforvaltning, fallvilt, ettersøk
 • Næringsutvikling i eller i tilknytning til landbruket
 • Salgs-, skjenke- og serveringsbevillinger
 • Rydding på kommunens friområder
 • EUs vanndirektiv
 • Ajourhold av AR 5

Vi hadde 246 fallvilthendelser i 2018, mot 161 i 2017.


Teknisk enhet

Mål for sektoren:
Vi skal legge til rette for fysisk aktivitet gjennom god arealplanlegging.

Vi skal bidra til befolkningsvekst i kommunen, ved å legge til rette for arbeidsplasser i regionen, bidra til å utvikle attraktive bomiljøer, og samarbeide for god infrastruktur og et godt kollektivtransporttilbud.

 

gravingEnheten har til sammen 22 ansatte fordelt på teknisk forvaltning og kommunalteknikk med uteseksjon, vannrenseanlegg og kloakkrenseanlegg. Enheten har til hensikt å utføre lovpålagte oppgaver og å følge opp politiske vedtak på en servicevennlig måte innenfor vedtatt budsjett.

 • Drift av vannrenseanlegget og tilhørende hovedlednings- og distribusjonsnett.
 • Drift av kloakkrenseanlegget og 30 pumpestasjoner med tilhørende ledningsnett, fordelt over store deler av kommunen.
 • Forvaltning og drift av kommunale veger og plasser.
 • Vedlikehold av kommunale grøntanlegg i Skarnes sentrum.
 • Saksbehandling etter plan- og bygningslovens bestemmelser (bygge-, fradelings- og plansaker).
 • Oppgaver etter matrikkelloven (kart- og oppmålingssaker).
 • GIS-oppgaver (kartfestede opplysninger).
 • Forvaltning av alle grunnlagsdata for kommunale eiendomsgebyrer (vann, avløp, slam, avfallsrenovasjon, feiing og tilsyn samt e-skatt).
 • Adressering i hele kommunen.
 • Eiendomsseksjonering
 • Innmålinger til ledningskartverket.

Vi skal legge til rette for fysisk aktivitet gjennom god arealplanlegging.

Vi skal bidra til befolkningsvekst i kommunen, ved å legge til rette for arbeidsplasser i regionen, bidra til å utvikle attraktive bomiljøer, og samarbeide for god infrastruktur og et godt kollektivtransporttilbud.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook