3. Samfunnsutvikling

Vekst og utvikling er viktige faktorer for optimisme og fremtidstro. Kommunen har i 2018 jobbet aktivt på flere områder for å videreutvikle Sør-Odal til å bli et enda mer attraktiv sted å bo og jobbe i.

  • Ifølge prognoser for vekst i befolkningen, vil Sør-Odal ha om lag 9.000 innbyggere i 2040.

Befolkningsvekst

Sør-Odal kommune har de siste årene hatt en svak positiv befolkningsvekst og positiv netto innflytting. Folketallet gikk imidlertid tilbake med fem personer i 2018, og var på 7.879 ved utgangen av året. Ifølge prognoser for vekst i befolkningen, vil Sør-Odal ha om lag 9.000 innbyggere i 2040. Veksten vil være størst i aldersgruppene over 65 år.

Boligtilbudet er viktig for tilflytting. På dette området har kommunen en viktig tilretteleggerrolle. For å møte den forventede veksten vil det være behov for å bygge anslagsvis 30 nye boenheter hvert år. Det er gjennom kommuneplanens arealdel 2013-2024 avsatt områder for boligbebyggelse på Skarnes og i grendene, samt områder for spredt boligbebyggelse. Veksten er markedsregulert, og etterspørselen er i størst på Skarnes.

Sentrums- og grendeutvikling

finnholtAttraktive steder trekker ofte til seg nye innbyggere, den beste arbeidskraften, samt små og store bedrifter. Videreutviklingen av Skarnes sentrum som et levende og velfungerende kommunesenter har vært et viktig punkt også i 2018, og kommunen jobber kontinuerlig med utvikling innenfor smale økonomiske rammer.

Sør-Odal kommune ønsker levende grender med vekst, og det ligger et potensial i å videreutvikle bomiljøene i grendene. I 2018 ble det vedtatt en plan for etterbruk av grendeskolene i kommunen, som legges ned fra skoleåret 2019/2020. Denne er det blitt jobbet aktivt med over en lengre periode, der både grender, samfunnshus og Sør-Odal grenderåd har vært delaktige i prosessen.

Sør-Odal kommune har samarbeidet med Sør-Odal grenderåd siden 2013, men i 2017 ble dette videreutviklet til også å inkludere en tilskuddsmodell som skal stimulere til lokale initiativ, frivillig innsats og bredt samarbeid. Dette skal føre til at verdiskapende grendetiltak realiseres, og at man bidrar til økt trivsel utvikling og tilflytting til Sør-Odal. Sør-Odal grenderåd ble i 2018 tildelt på 600.000 kroner til drift av grendeutvalgene og tiltak i grendene, og det er Sør-Odal grenderåd selv som er ansvarlig for tildeling av prosjekttilskudd.

Næringslivsvekst

slomarkaVekst i innbyggertallet gir ikke alltid økonomisk vekst i et samfunn. Vekst i innbyggertallet bør derfor ses i sammenheng med arbeidsplasser til kommunens befolkning. Kommuner som har vekst i antall arbeidsplasser har dessuten ofte innbyggervekst.

Veksten i antall arbeidsplasser i Sør-Odal kommune har siden 2012 vært inne i en positiv trend. I 2018 økte antallet arbeidsplasser i kommunen med 45. Kongsvingerregionen hadde samme år en samlet vekst på 283 arbeidsplasser. Det er fortsatt behov for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser både i Sør-Odal kommune og i regionen.

Sør-Odal kommune jobber regionalt gjennom Byregionprosjektet og lokalt gjennom Odal Næringshage med å tilrettelegge for vekst i næringslivet. Det ble i 2016 utarbeidet en ny næringsstrategi for regionen, og kommunen vedtok i 2018 en egen næringsplan som tar utgangspunkt i de regionale strategiene. For å nå målet om vekst i antall arbeidsplasser, fokuseres innsatsen spesielt der regionen har særlige fortrinn: bioøkonomi, logistikk, bygg- og anleggsvirksomhet og industri.

Kommunen har ansvaret for å tilrettelegge for attraktive næringsarealer. Sør-Odal opplevde i 2018 en betydelig økning i interessen for næringstomter på Hernesmoen, og i løpet av fjoråret ble det inngått avtaler om salg av samtlige klargjorte tomter på området. Det vil i 2019 bli igangsatt arbeid med å opparbeide flere tomter der.

Parallelt har man også arbeidet med skape mer aktivitet og flere tilgjengelige tomter på Slomarka, som for øvrig er pekt ut som et regionalt satsingsområde for bilbasert næring. Området har god tilknytning til E16 og vil være et godt alternativ for bedrifter som ønsker å etablere seg nær Oslo og Gardermoen.

Kommunen har også et eget kommunalt næringsfond, der det årlig lyses ut midler til lokale bedrifter – nystartede eller etablert.

Sør-Odal kommune er også deleier av datasenterselskapet Nordavind.

Nyttige lenker knyttet til næringsutvikling i Sør-Odal kommune:

 

Bredbåndsutbygging i Sør-Odal

dataI kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 heter det at «alle husstander i kommunen skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd». Dette forplikter, selv om kommunen i dag har flere områder med dårlig bredbånds- og mobildekning. Disse tjenestene er sårbare fordi de tilbys av markedsaktører.

I 2018 ble Eidsiva tildelt oppdraget med å bygge bredbånd i Slåstadsæter og Austvatn (samarbeidsprosjekt med Nord-Odal kommune), etter at Sør-Odal kommune fikk om lag tre millioner kroner i støtte fra Hedmark fylkeskommune til utbyggingen.

Høsten 2018 ble Sør-Odal kommune også tildelt midler til tre nye bredbåndsprosjekter av Hedmark fylkeskommune:

  • Oppstad
  • Åkroken
  • Odals verk

Kommunen har avsatt over åtte millioner kroner til bredbåndsutbygging i den fireårige økonomiplanen, men det jobbes parallelt med nye områder – som igjen kan medføre behov for ytterligere finansiering.

 

Infrastruktur og kollektivtilbud

Sør-Odal har god forbindelse med omverden. E16 går fra Kløfta til Sør-Odal og Kongsvinger med forbindelse til svenskegrensen. Fylkesvei 24 går nordover fra Sør-Odal til Hamar. Det er kort vei til Gardermoen og det går tog hver time til Oslo.

Sør-Odal kommune jobbet i 2018 aktivt med å få Nye Veier til å overta E16-prosjektet, for å sikre en raskere utbygging. Samferdselsdepartementet ga offisielt oppdraget til Nye Veier i årsskiftet 2018/2019, selv om endelig vedtak ikke gjøres i Stortinget før i mai 2019.

Kommunen arbeider kontinuerlig inn mot Hedmark trafikk for å bedre kollektivtransporttilbudet mellom Skarnes og grendene, da dette er et tema som opptar mange av innbyggerne utenfor kommunesenteret. Det samme gjelder styrkingen av tilbudet mellom Kongsvinger og Gardermoen. Et bedret kollektivtilbud kan bidra til at kommunens innbyggere i større grad kan ta del i arbeidsmarkedet i Ullensaker/Gardermoen.

 

Norges grønne hjerte

hjerteKongsvingerregionen har et mål om å være Norges grønne hjerte. Grønn vekst skal gi økt verdiskapning og bidra til en bærekraftig nasjonal vekst. Sentralt i en bærekraftig utvikling er bl.a. reduserte utslipp av klimagasser og riktig energi- og ressursbruk. Dette vil også være viktig for å utvikle og videreføre en konkurransedyktig vekst for nye og eksisterende virksomheter i regionen. Det er et mål at regionen skal bli klimanøytral, dvs. at den ikke skal bidra til den globale oppvarmingen.

Det ble i 2018 utarbeidet og vedtatt en Miljø- og klimastrategi for Kongsvingerregionen, som kan leses her! For å nå de mål som er satt for henholdsvis kommuneorganisasjonene i regionen og for de totale direkte utslippene fra sivilsamfunn og næringsliv i hver kommune ble det satt opp noen overordnede strategier.

De overordnede strategiene er:

  1. Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa.
  2. Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av høyskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskapning basert på økt bruk av lokale ressurser.
  3. Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by- og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig.
  4. Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer.

Sør-Odal kommune forplikter seg med vedtaket å bidra til å nå de regionale strategiene.

Kommunen har en målsetting om å øke bruken av tre i kommunale bygg. Glommasvingen skole skal for eksempel bygges i heltre.

Sør-Odal kommune arbeider også opp mot FNs bærekraftsmål:

fn

 

Frivillighet

Sør-Odal har en stor og aktiv frivillig sektor. Kommunen har vedtatt en egen frivilligstrategi med en kon­kret handlingsplan. Sammenliknet med andre kommuner i Innlandet er en definert frivilligstrategi ganske unikt for oss.

Hensikten med strategien er å legge til rette for at det skal være enkelt å gjøre frivillig inn­sats i Sør-Odal. Det ble i 2017 nedsatt et eget frivilligråd. Frivilligrådet er et rådgivende utvalg for de kommu­nale myndigheter, og har blant annet som hensikt å være et forum for samarbeid og koordinering mel­lom kommunen og de frivillige organisasjonene.

I 2018 har frivilligrådet arrangert gjestebud på SIAP. Dette var et fellesarrangement av alle frivillige i bygda. Målet var å synliggjøre frivillige lag og foreninger i Sør-Odal både til innbyggerne og lagene/foreningene seg i mellom. Det blir nytt gjestebud i 2019.

Sør-Odal kommune er med i KS sitt nettverk for aktiv fritid for barn og unge, hvor vi er blitt introdusert for ALLEMED. ALLEMED er en nasjonal dugnad mot utenforskap og fattigdom blant barn og unge. 6. desember arrangerte kommunen en ALLEMED-dugnad, som et samarbeidsforum mellom frivilligheten og tjenesteområdene i kommunen. Mange deltakende frivillige lag og foreninger deltok, og kommuniserte flere innspill til å bedre samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten.

Odal orienteringslag og kommunen samarbeider om Stolpejakt. Stolpejakt går ut på å finne stolper sentralt plassert i kommunen. Stolpebesøk kan registreres på papir, nettsiden eller via app. Stolpejakten for 2018 var i området Skarnes sentrum. Stolpejakten vil forflytte seg rundt til andre deler av kommunen. Mange av stolpene er tilrettelagt for rullestol/rullator og barnevogn.

I forbindelse med Aktivitetsskolen i Sør-Odal er det utviklet samarbeidskontrakter mellom kommunen og lagene/foreninger tilknyttet aktivitetsskolen. Dette er en oppfølging av frivilligstrategien, og oppfattes som en positiv regulering av samarbeidet med tanke på definerte arbeidsoppgaver, ansvar og tidsperspektiv.

Videre har kommunen en aktiv frivilligsentral med populære aktiviteter som, handletralla på SOAS, «Syng med oss» på Skogtun, stoltrim og strikkekafè. Viktige tiltak for å motvirke ensomhet og utenforskap, aktiviteter hovedsaklig rettet mot eldre innbyggere. Tilknyttet frivilligsentralen er det også mange frivillige enkeltpersoner som bidrar med hjelpeoppdrag som skyss og praktiske hverdagsaktiviteter.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook