Oppvekstvilkår barn og unge

Slik har kommunen jobbet med satsingsområdet.

skole

Satsingsområde oppvekstvilkår barn og unge i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030:

  • Kommunen ligger på landsgjennomsnittet i forhold til levekårsindekser og utdanningsstatistikk. 
  • Elevene i Sør-Odal har de samme grunnleggende ferdighetene og fagresultatene som landsgjennomsnittet. 
  • Alle barnehagebarna i Sør-Odal blir sett og opplever glede over mestring basert på egne forutsetninger og gjennom individuell oppfølging.

 

Tjenesteområde oppvekst og kultur

Sør-Odal kommune deltar i likhet med alle kommunene i Hedmark i Kultur for læring. Kultur for læring har vært den overordnede tesen for alt vi gjør av utviklingsarbeid i skole og barnehage de siste to årene. Det er en arbeidsform som er både tverrfaglig og samordnende for all innsats fra alle aktørene. Arbeidet i 2018 er fortsatt knyttet til forsknings- og utviklingsprosjektet (FoU-prosjekt) Kultur for læring, som er et samarbeidsprosjekt mellom Fylkesmannen i Hedmark og Senter for praksisrettet utdanningsforskning på Høgskolen i Innlandet, Hamar. Alle skoler og barnehager, også de private, deltar i prosjektet. 

Sør-Odal kommune har nådd sin målsetting med å oppnå 40 grunnskolepoeng eller mer i snitt målt over siste fem år. Vi har oppfylt et beskrevet mål, men likevel ikke nådd målet helt. Forskjellen mellom standpunktkarakterer og eksamenskarakterer er fortsatt for stor til at vi kan si oss fornøyd. Det arbeides systematisk med å forbedre dette. I Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2018 kan det leses mer om kommunens resultater og utviklingsarbeid, en rapport som legges fram for politikerne i mai.

Kompetanseutviklingen i skole og barnehage er videreført i 2018, både i Kultur for læring og i individuelle studietilbud. Det statlige videreutdanningsprogrammet, kalt Lærerløftet, gir allerede tilsatte lærere mulighet til å studere i kombinasjon med sin lærerstilling. Høsten 2018 startet 18 av Sør-Odal kommunes lærere på slike studier.  Barnehagemyndighetene i kommunene i Kongsvingerregionen har i samarbeid med Høgskolesenteret på Kongsvinger opprettet et skoleringstilbud for pedagogiske ledere. Ti av våre ped-ledere fra både kommunale og private barnehager deltok våren 2018. 

Blant enhetsledere og nestledere i hele tjenesteområdet deltok tolv personer (60 % av ledergruppa) på ulike kompetansegivende studier i 2018.

Kommunen deltar dessuten i KS Innlandet sitt nettverksarbeid Barnevernløftet, og i prosjektet Inkluderende barnehage- og skolemiljø i regi av Utdanningsdirektoratet og Fylkesmannen i Innlandet.

 

Tjenesteområde helse og omsorg

Avlastning for barn og unge

Det er stort press på tjenesten med mange nye brukere med store bistandsbehov. Tilbud til barn med bistandsbehov etter skoletid i ungdomstrinnet er lokalisert i bygget til barne- og ungdomsavlastningen. Tilbudet har vært leksehjelp og fritidsaktiviteter samt måltider. Det har vært fire stykker tilsluttet denne ordningen.

Vi har tilbud om hjemmeavlastning hvor foresatte får avlastning i andre private hjem for sitt barn med bistandsbehov. Det er fire barn inne i ordningen.

Fysioterapi til barn

Avdelingen har en fysioterapeut som jobber kun med barn. I tillegg har en fysioterapeut en kombinert stilling hvor barn er en av oppgavene. Fysioterapioppfølging til barn foregår på sal, men også i barnehager og skoler. I tillegg til aktiv behandling gis det blant annet veiledning til skole- og barnehageansatte, og det satses på tverrfaglig samarbeid. Fysioterapeuten har i hovedsak ansvar for hjelpemidler til barn, og har i 2018 hatt ansvar for oppfølging av hjelpemiddel til fire barn.

Fysioterapeuten som jobber med barn har blant annet månedlige grupper til barn som er inne til firemånederskontroll på helsestasjonen. Fysioterapeuten gir råd og veiledning rundt aktivitet og barns motoriske utvikling til foreldrene.

«Sunn frisk og sterk» er et tilbud til barn med overvekt eller i risiko for overvekt henvist etter screening fra helsestasjonen. Det ble arrangert gruppetime to ganger ukentlig utenom skoleferie. Alle som blir henvist blir individuelt kartlagt og testet før de begynner i gruppa, hvor fysioterapeuten er ansvarlig for oppfølgingen av det fysiske i samarbeid med helsestasjonen. Det var seks personer i gruppene.

Avdelingen har hatt 105 henvisninger til fysioterapi for barn. 47 barn har fått individuell fysioterapi oppfølging og 58 barn har fått gruppeoppfølging. Av de 47 barna som er individuelt fulgt opp, har 24 av de blitt avsluttet i 2018. 

 

 

 

Tjenesteområde teknikk og næring

Vi tilbyr gratis halleie til barn og ungdom, og i 2018 utgjorde dette 20 timer per uke i idrettshall og 12,5 timer per uke på gymsal i ungdomsskolen. I tillegg er det tilbud både i svømmehallen og i ungdomsklubben. 

I Sør-Odal svømmehall var det 948 besøkende i 2018. Svømmehallen benyttes av svømmeklubben og av grunnskolen i Sør-Odal. I tillegg gis det tilbud til ansatte i kommunen om å benytte svømmehallen til faste tider.

FDV forvalter om lag 40.000 kvm. bygningsmasse, samt sørger for å vedlikeholde dem slik at byggene er i byggteknisk god stand. Dette innebærer alle kommunens formålsbygg samt 129 kommunale boliger. På de kommunale formålsbyggene har også enheten ansvar for renhold.

Det er igangsatt arbeid med å lage en møteplass/lekeplass i sentrum, og dette arbeidet fullføres i 2019.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook