Vekst i befolkning og næringsliv

Slik har kommunen jobbet med satsingsområdet:

eplehagen

Satsingsområde vekst i befolkning og næringsliv i kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030:

 • Kommunen har oppnådd en årlig befolkningsvekst over landsgjennomsnittet i planperioden gjennom helhetlig jobbing med stedsutvikling, tilrettelegging for differensiert boligbygging i Skarnes-området og gjennom å skape bomiljøer med ulike kvaliteter i grendene.
 • Kommunen har en årlig netto vekst på 50 arbeidsplasser– hovedsakelig i det private næringslivet. Kongsvingerregionen skal ha en årlig vekst på 100 arbeidsplasser.

Tjenesteområde teknikk og næring

Det er viktig for kommunen å jobbe for å skape vekst, både i antall innbyggere og arbeidsplasser. Vi er tilgjengelig for de som ønsker veiledning, og behandler innkomne søknader innen fristen.

Vi har et mål om å få flere til å flytte til kommunen, men vi må også sørge for at de som allerede bor her blir boende i kommunen.

Det er viktig å ha et trivelig og tilgjengelig sentrum for alle, og det er igangsatt arbeider for lage en ny møteplass i sentrum med lekeapparater og krakker. Denne plassen ferdigstilles i 2019. I tillegg jobber vi med å legge til rette for turstier og gangveier, slik at det er trygt å ferdes langs veiene i kommunen.

Vi har ledige næringsarealer å tilby de som ønsker å etablere seg.

Vi har utarbeidet en boligstrategi som inneholder følgende strategier:

 • Gode bomiljø for beboere i alle livsfaser
 • Klar rollefordeling mellom Skarnes og grendene
 • Helhetlig tettstedsutvikling i Skarnes
 • Skape forutsigbarhet for utbyggere
 • Fleksibilitet i boligtilbudet til sosialt og økonomisk vanskeligstilte
 • Intern kommunikasjonsflyt i kommunen

Strategiene skal bidra til videre utvikling/utbygging av kommunen i tråd med dokumentet.

For å støtte opp om vekst i befolkningen er det viktig å legge til rette for boligutbygging, og fokuset vårt har vært å bidra til at eksterne aktører får god hjelp og støtte når de ønsker å klargjøre nye områder for boligbygging.

 

Boligområder:

På Skarnes ble det oppført boliger i Eplehagen og første byggetrinn i Greina ble igangsatt i 2018. I tillegg ble det bygget enkelte eneboliger innenfor såkalte LNFB- områder i grendene.

 

Følgende reguleringsplaner er i prosess:

 • Skarnes sentrum vest del 1
 • Skarnes sentrum sør
 • Ullern 2
 • Slåstad
 • Svingen hytteområde (Slåstadsæter)
 • Korsmoenga boligområde
 • Svartneset hytteområde
 • Slomarka næringsområde
 • Ellingsrudåsen boligområde
 • Hernesmoen næringsområde
 • FV24 x FV285 g/s-veg (SVV)
 • Sanering planovergang Sander
 • FV175 g/s-veg Kampen-Skarnesbråten (SVV)
 • Gang/Sykkelveg Fv24 Borgen – Kvedalsvegen
 • Fv24 Borgen –Nord-Odal grense – sikringstiltak
 • Greina 2 – mindre endring
 • Sentrum – Fullføre torget
 • Sentrum – Parkering i sentrum
 • Sentrum – Gangakse fra Pakkhuset til gamlebrua
 • Rullering av kommuneplanens arealdel

Plan- og bygningsloven stiller krav om at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. En reguleringsplan består av en planprosess med flere faser. Planen skal etter oppstart varsles, og medvirkning er viktig før et planforslag foreligger. Det kreves deretter at planen skal ut på høring (offentlig ettersyn) før endelig planvedtak gjøres. Planarbeidet i en kommune tar derfor noe tid for å sikre medvirkning og et godt sluttresultat.

Vann og avløp:

Saneringsplanen for vann- og avløpsnettet gjennomføres, og vi jobber kontinuerlig med å forbedre ledningsnettet. Det gleder oss å se på bruddstatistikken at arbeidet og investeringene vi gjør gir resultater for innbyggerne.

I alt er det investert 24 millioner kroner i utskifting av vannledninger de fem siste årene. På avløpsledningene er det investert 7,6 millioner kroner de siste fem årene. I hovedsak til sanering av eldre fellesledninger.

I snitt har kommunen fornyet 3381 meter med hovedvannledninger i året. Totalt er det snakk om nesten 17 kilometer siden 2014, eller mer nøyaktig 16.906 meter.

Investeringene vi har gjort de siste årene har gitt resultater. I 2018 var det 21 ledningsbrudd, av disse var det kun én stor lekkasje. Til sammenligning var det 79 ledningsbrudd i 2013. De pågående utbedringene bidrar til mer stabil vannforsyning for innbyggerne.

Vi måler også antallet timer innbyggerne blir berørt av uforutsette avbrudd i vannforsyningen. I 2013 førte ledningsbrudd til 5041 timer med vannproblemer, mens i år er dette antallet 1079 timer.

Større investeringsprosjekter i løpet av året er elvekryssing med vannledning i Skarnes sentrum og oppstart på saneringsarbeidene i Sykehusvegen.

Arbeidene med sanering på Tronbøl boligfelt ble helt ferdigstilt i 2018, med ny asfalt og gatelys langs vegene etter sanering av vann og avløp i området Tverrvegen, Furuvegen og deler av Damlivegen.

 

Værutfordringer:

2018 har gitt noen utfordringer med både flom og tørke. I begynnelsen av mai opplevde vi flom, blant annet i Glomma og Oppstaåa, og det var tilnærmet 20-årsflom i Glommavassdraget.

Det ble veldig varmt og tørt vær gjennom hele sommeren, og allerede i slutten av mai ble det innført totalforbud mot åpen ild. Forbudet ble først opphevet i midten av september. Brannvesenet hadde en god dialog med innbyggerne, som overholdt rådene som ble gitt.

På folkemunne ble årets sommer sammenlignet med tørken som var i 1947. Det var 6-7 utrykninger til skogbrann for kommunens brannvesen i denne perioden.
Det ble innført vannrestriksjoner store deler av sommeren grunnet ekstremt tørt vær, og det var ikke lov til å vanne plener, vaske biler etc. Vi oppfordret også innbyggerne til å være varsomme med vannforbruket sitt. 

Flere innbyggere opplevde tomme brønner, og de fikk mulighet til å hente vann på brannstasjonen.
 

Samhandling med næringslivet:

Kommunen ønsker en god dialog med næringslivet, og det gjennomføres møter med ulike aktører på faste møtetidspunkt. I tillegg inviteres næringslivet til møter med næring-, miljø- og klimautvalget. Tettere dialog mellom de ulike partene bygger nettverk som kan bidra til enklere og raskere utvikling i kommunen.

 

Kurs i skogfond:

Alle skogeiere må sette av midler i et skogfond. Fondet gir penger tilbake til skogeierne til bærekraftig investering og forvaltning av skogen. Det er avholdt to kurs innenfor dette temaet. Vi behandlet fire søknader om støtte til Innovasjon Norge i 2018.

 

Kommunale friområder:

Vi gjennomførte rydding i friområder, blant annet på Disenå boligfelt, Kampen, Eplehagen, SOAS og ved rådhuset.

Vi behandlet ca. 1100 enkeltsaker i landbruket og formidlet ca. 32 millioner kroner i ulike tilskudd og støtteordninger til landbruksbasert næring i kommunen. 

Vekstsesongen 2018 var preget av ekstremtørke, og vi har behandlet 75 søknader om avlingsskade. Den enkelte produsent må dekke minst 30 % av tapet selv.

 

Utsmykking av de to rundkjøringene på Skarnes:rev

Etter en lang og grundig prosess valgte Kunstutvalget i Sør-Odal kunstnerne Aleksander Stav og Lars Skjelbreia til oppdraget med å utsmykke rundkjøringene langs E16 gjennom Skarnes. 

I den ene rundkjøringen er det planlagt å oppføre en flokk med hvite fugler som flyr tett sammen i en virvel. De er konsentrert rundt midten av rundkjøringen og flyr alle i samme retning, som om de er fanget i en virvelvind. Totalt strekker denne fugleflokken seg i en diameter på ca. 6 meter og befinner seg opptil sju meter over bakken.

Den andre rundkjøringen består av et landskap av store steiner og berg som stikker opp fra den eksisterende vegetasjonen. På disse sitter det tre arktiske rever som ser mot den andre rundkjøringen.

Når det er mørkt vil skulpturene i rundkjøringen belyses med svakt fargede lys. Effekten man er ute etter, er pastelltoner som graderes inn i hverandre.

 

Tjenesteområde helse og omsorg

 
 • 100 % av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet var i innteksgivende arbeid, eller elever i ordinær videregående skole.
 • To familier har kjøpt bolig ved hjelp av husbankens midler.
 • 10 deltagere i Etablererskolen for fremmedkulturelle i samarbeid med Odal Næringshage og Glåmdal Interkommunale Voksenopplæringssenter.
 • Sør-Odal formidlet 6 millioner i Startlån i 2018. Summen foreslås økt i 2019. 

Flyktninger som ressurs

Sør-Odal kommune har bosatt 16 flyktninger i 2018, og skal bosette 10 flyktninger i 2019. Det ble bosatt barnefamilier, ingen enslige voksne. Integreringsenheten har koordineringsansvar for nye bosatte flyktninger i den perioden kommunen mottar integreringsstønad, det vil si i fem år. Pr. 31.12.2018  var dette 122 personer. Et viktig mål for integreringen er at flyktninger og andre innvandrergrupper lærer norsk og kommer i jobb. Lykkes vi med å få flere inn i det ordinære arbeidslivet, vil færre ha behov for trygdeytelser.

100% av dem som avsluttet introduksjonsprogrammet var i inntektsgivende arbeid, eller elever i ordinær videregående skole.

Integreringsarbeidet i Sør-Odal har meget gode resultater. Integreringsenheten regner derfor med at de fleste deltakerne som er bosatt etter etableringen av enheten, ikke er i behov av faste ytelser fra NAV. Derimot vil de fleste være i arbeid eller være studenter. Integreringenheten har tro på at en målsetting om 100 % deltagelse vil bli en realitet i 2019.

Boligkontor

Oppstart 01.12.18, lokalisert i rådhuset. Der mottas søknader på kommunale boliger i tillegg til formidling av bostøtte,startlån og tilskudd til utbedring av bolig. Boligkontoret samarbeider med øvrige kommunale enheter.

 

Tjenesteområde oppvekst og kultur

Fra høsten 2017 har kommunens barnehagetilbud samlet sett hatt kapasitet til å tilby barnehageplass også til søkere uten lovmessig rett, og etter at hovedopptak er gjennomført. Familier som flytter til Sør-Odal har fra og med 2018 reell mulighet til barnehageplass uavhengig av hvilket tidspunkt på året de kommer til kommunen. Sør-Odal kommune kan tilby 100 % barnehagedekning etter innbyggernes behov, ikke bare etter lovbestemte krav. Hvilke barnehager som har ledighet vil være varierende.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook