5. Glommasvingen skole

Glommasvingen skole står ferdig til skoleåret 2019/2020, og i løpet av fjoråret ble det jobbet med tjenesteinnhold og bygg på en rekke områder.

skole2

Allerede ved inngangen til 2018 var arbeidene på skoletomta godt i gang. Gjennom hele vinteren og våren ble det jobbet med all infrastruktur som skulle etableres i bakken. Det ble lagt nye vann- og avløpsledninger, fjernvarmerør og trekkerør for strøm- og fiberkabler. I april var den nye trafostasjonen på plass og senere på forsommeren ble den koblet til.

byggPå våren startet også betongarbeidene opp, og 7. mai ble det første massivtre-elementet satt på plass. Dette elementet er en del av sørfløya. Det siste massivtreelement ble fastmontert 19. november. På sensommeren startet de innvendige arbeidene opp, og disse har pågått hele høsten og vinteren.

Framdriften følger planen, slik at skolebygget er klart til skolestart høsten 2019.

I forkant av igangsetting av byggingen, ble det satt opp et webkamera som filmer byggeplassen. Ved å klikke på denne linken, kan du se hvor langt man har kommet i byggeprosjektet akkurat nå.

Besøk massivtrefabrikk

I slutten av april reiste en delegasjon fra Backe Romerike AS og Sør-Odal kommune til Østerrike for å se produksjonen av massivtreelementene som Glommasvingen skole bygges med.

Tilleggsbevilgning

Tilleggsbevilgningen skal dekke følgende tiltak:

  • Utstyr/leker/apparater på uteområdet (4,3 MNOK)
  • Kunst (7,3 MNOK)
  • Løst inventar (25 MNOK)
  • Kunstgress uten gummigranulat (0,4 MNOK)
  • Prisregulering (19 MNOK) 

I kommunestyrevedtaket 16. april 2016 ble det bevilget 347 millioner kroner for bygging av ny skole og volleyballhall. Høsten 2016 ble idrettsarealet vedtatt utvidet til håndballbanestørrelse i kommunestyret. Den økonomiske rammen ble da økt med 20 millioner til totalt 367 millioner kroner. 

Kommunestyret vedtok 6. september en tilleggsbevilgning på 56 millioner kroner til ferdigstillelse av prosjektet. Disse pengene skal finansiere det som ikke tidligere var bevilget. 

I tillegg til klimasatsstøtten (5 MNOK) og forventede spillemidler (10 MNOK) er den totale prosjektkostnaden forventet å bli på 438 MNOK.

Kunstprosjektene

Det er nedsatt et kunstutvalg for skoleprosjektet. Utvalget består av brukerne (elever og lærer), kunstfaglig kompetanse, arkitekt og prosjektledelse. Utvalget har kommet fram til fire kunstprosjekter:

  • Glasskunst på klatretårn og fasade hovedinngang
  • Kunst i innvendige trappeløp (3 stk)
  • Lydkunst langs Skolevegen
  • Utendørs amfi i stein

Alle kunstnere vil bli engasjert i 2019.

Løst inventar

Høsten 2018 ble det gjennomført anbudskonkurranse for levering av løst inventar. Konkurransen ble vunnet av Input Interior EFG Norway AS og 18. desember ble kontrakten undertegnet. Leveransen omfatter blant annet stoler og sittemøbler, bord, spesialbygget inventar i heltre, oppbevaring og hyllesystemer, skolebibliotekinnredning og whiteboard-tavler. Løst inventar skal leveres og monteres sommer 2019, og skal være ferdig til skolestart.

Interaktive tavler og spesialutstyr vil bli anskaffet i 2019.

Besøk fra andre

Prosjektet tiltrekker en del oppmerksomhet fra andre kommuner og virksomheter/næringsliv. I løpet av året hadde vi flere besøk hvor både skolestruktur, organisering og bygging i tre var tema. Slike besøk forventer vi også at vil fortsette i 2019.

Logo

logoI løpet av 2018 ferdigstilte Leidar, på oppdrag fra Sør-Odal kommune, en ny logo for Glommasvingen skole. Både barn og unge, politikere og medlemmer fra administrasjonen var involvert i prosessen som ledet fram til et enstemmig vedtak.

Skolen i VR

Sør-Odal kommune har kjøpt inn VR-utstyr, og med dette ønsker vi å gi innbyggerne i kommunen muligheten til en rundtur i skolebygget før skolestart. Alle ungdomsskoleelever vil få anledning til å ta på VR-brillene og utforske skolen, mens det også vil bli laget en video som viser hvordan skolen er (basert på VR-modellen) for de yngste barna (aldersgrense 13 år på VR-brillene).

Tjenesteutvikling

Samtidig med kommunestyrevedtaket om å bygge en ny felles 1-10-skole i april 2016, ble det bestemt at rådmannen skulle legge frem en plan for den pedagogiske utviklingen av fremtidens skole i Sør-Odal. Arbeidet skulle dels handle om å utvikle en felles pedagogisk plattform for de seks skolene som nå skulle bli én skole, dels skulle det handle om å heve kvaliteten på det pedagogiske arbeidet. Sammen skulle dette bidra til at elevene i større grad utviklet kompetanse, holdninger og helse som gjorde dem rustet for fremtiden.

Frem til sommeren 2018 ble arbeidet ledet av prosjektleder for tjenesteutvikling, Margareth Myrlund. Fra høsten 2018 har nytilsatt rektor og assisterende rektor overtatt ansvar for dette arbeidet.

Som et overordnet rammeverk for alt utviklingsarbeid ved Glommasvingen skole, ble det høsten 2018 jobbet med å utarbeide en visjon, noen få overordnede mål og en overordnet strategi for å nå disse målene. Visjonen tar for det første utgangspunkt i nåsituasjonen i Sør-Odal, der elevenes læringsresultater ligger et stykke under landsgjennomsnittet. For det andre tar den utgangspunkt i nasjonale føringer for innholdet i opplæringen. De viktigste føringene er formålsparagrafen og ny overordnet del for læreplanverket. For det tredje tar visjonen utgangspunkt i målbildet fra kommuneplanens samfunnsdel 2018-30.

På bakgrunn av dette og etter innspill fra de ansatte kom vi frem til følgende visjon:

Elever ved Glommasvingen skole skal utvikle kompetanse og holdninger som gir dem samme mulighet for videre skolegang, yrkesdeltagelse og helse som barn og unge i resten av landet.

Visjonen er konkretisert i tre mål: For det første skal Glommasvingen skole bygge et læringsmiljø som fremmer trivsel, helse og læring. For det andre skal Glommasvingen skole opparbeide seg tillit blant kommunens innbyggere, og for det tredje skal elevenes læringsutbytte økes til det nasjonale snittet i basisfagene.

Visjon og mål sier noe om hvor vi som skole vil. En strategi sier noe om hvordan vi skal komme dit. Glommasvingen skole har en overordnet strategi som består av tre pilarer. Den første pilaren handler om å utvikle og videreutvikle en felles pedagogisk praksis. Vi skal være en VI-skole der vi sammen har ansvaret for alle elevenes trivsel, helse og læring.

Den andre pilaren handler om å utvikle endringskapasiteten til skolen. Skoler er i kontinuerlig utvikling, og da er det avgjørende at man har motivasjon for og kapasitet til å følge denne utviklingen.

Hvordan kan vi vite hvilke pedagogiske tiltak som fungerer og hvilke som ikke fungerer? Den tredje pilaren handler om å samle inn og analysere elevdata som grunnlag for utviklingsarbeidet. Som et litt forenklet bilde kan vi si at målet er dit vi skal, mens analysen av data er GPS-en.

Parallelt med å utvikle et overordnet rammeverket har vi fokusert mye på å etablere gode og trygge relasjoner. Det har handlet om å etablere en relasjon mellom ansatte og ny ledelse, det har handlet om å etablere relasjoner på tvers av de gamle skolene, det har handlet om å etablere relasjon mellom ledelse og foreldre og mellom ledelse og elever. Ulike tiltak har vært «speed-date» mellom rektor og alle ansatte, felles planleggingsdager, felles sosiale tiltak, deltagelse på alle foreldremøtene i høst, og observasjon og samtale i klasserom og skolegården med elevene.

Tanken er at det relasjonelle arbeidet og utviklingen av det overordnede rammeverket til sammen bidrar til en større grad av fellesskap, og en sterkere sammenheng i alle de pedagogiske og administrative forberedelsene som gjøres før skolestart høsten 2019.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook