8. Helse og omsorg

Vi samhandler med innbyggerne med tanke på at den enkelte skal oppleve å ha et aktivt liv, trygghet og mestringsevne.

Andel brukere med behov for komplekse tjenester øker, og det er behov for høy kompetanse på mange områder. Det er tydelige statlige signaler om at kommunene skal effektivisere, digitalisere og møte fremtidens utfordringer på en smartere måte.

Vi er i en utviklingsprosess, og må få til involvering og engasjement når vi utforsker muligheter og planlegger for fremtiden.

I mars 2018 arrangerte vi strategisamlingen «Nytenkning innen helse og omsorg er nødvendig for å møte framtidens behov» for 40-50 deltakere, tverrfaglig sammensatt fra helse- og omsorgstjenestene i kommunen.

Temaene var (re)habilitering først, tjenestetildeling og helhetlig pasientforløp på lavest mulig tjenestenivå. Vi har fortsatt arbeidet i ulike arbeidsgrupper og hadde en ny samling i november. Vi ser blant annet på organisering og måter å jobbe på. Hvor er flaskehalser og hva er viktige suksesskriterier for endring.

Det vil bli mange flere med behov for bistand, og helse- og omsorgstjenestene er inne i en prosess med å dreie tjenestene fra institusjon til mer hjemmebaserte tjenester. I den forbindelse vris plassene på SOAS fra tradisjonelle langtidsplasser til flere korttidsplasser.

Vi har nå 15 korttidsplasser samt én plass knyttet til palliasjon/omsorg ved livets slutt. Korttidsplassene innebærer målrettet aktivitet som fører til høyere kapasitet hos brukeren til å klare hverdagen i eget hjem.

SOAS har et høyt fokus på å ta imot ferdigbehandlede pasienter fra sykehusene, hvor det er et behov for et institusjonsopphold før hjemreise.

Gode pasientforløp

Helse og omsorg deltar fortsatt i Kommunenes sentralforbud (KS) sitt nettverk «Gode pasientforløp for eldre og kronisk syke». Det tas i bruk nye metoder for å sikre en god flyt mellom sykehus og kommune, og mellom korttidsplass og hjemmet. Hovedfokus er brukers perspektiv på spørsmålet «Hva er viktig for deg?».

Dreining innenfor hjemmebaserte tjenester

I 2018 er det gjennomført en dreining fra institusjonsbasert omsorg til hjemmebaserte tjenester. Det er redusert med 16 langtidsplasser ved SOAS, og hjemmetjenesten er styrket med 4,2 årsverk sykepleiere siste halvår. Årsverkene er i hovedsak benyttet til å styrke antall ansatte ved heldøgns omsorgsboliger (HDO). Dette har medført at beboerne opplever større trygghet, og mange søker seg til slikt bofellesskap. I kommunens vedtatte boligstrategi står det at det må bygges flere heldøgns omsorgsplasser innen 2025. Hjemmesykepleien opplever at det er økende behov for hjelp, mange har komplekse behov og det stilles store krav til kompetanse og kvalitet.

Velferdsteknologi

tekVelferdsteknologi er et felles begrep for tekniske løsninger og produkter som har til hensikt å understøtte og forsterke brukernes trygghet og sikkerhet, og gi mulighet for aktiv deltagelse i samfunnet. Teknologien skal muliggjøre økt selvstendighet, med­bestemmelse, livskvalitet og komfort.

Velferdsteknologi har hatt stort fokus i Sør-Odal det siste året. Kommunen deltar i det Nasjonale Velferdsteknologiprogrammet med de fem andre samarbeidende kommunene i Kongsvingerregionen. «Trygg hverdag i eget hjem» er et prosjekt som jobber med innføring av velferdsteknologi. Målet er at innbyggerne i regionen  uavhengig av alder, funksjonsnedsettelse eller bosted skal motta etablerte velferdsteknologitjenester, der tiltaket er vurdert til å bidra til økt mestring og trygghet. Velferdsteknologi skal bidra til å gi økt kvalitet og bedre ressursutnyttelse av helsetjenestene.

Sør-Odal kommune opprettet en 100-prosentstilling innenfor fagområdet velferdsteknologi som starter opp i 2019. Sør-Odal har tatt i bruk digitale trygghetsalarmer med røyksensor. Per 31.12.18 er antallet 105 alarmer. Det kan kobles til flere funksjoner som GPS, fallsensor, bevegelsessensor, dørsensor m.fl.

Rus-psykisk helsetjeneste

Kommunalt psykisk helsearbeid og rusarbeid omfatter forebygging, kartlegging og utredning, behandling, rehabilitering, oppfølging og skadereduksjon. Tjenesten har et tett samarbeid med andre kommunale tjenester, spesialisthelsetjenesten, Kriminalomsorgen og NAV.

Ambulant tjeneste gikk over fra dag/kveld til heldøgnstjeneste grunnet økte hjelpebehov. Dagsenteret på Tronbøl har åpent fem dager i uken. Oppslutningen er økende. Møtested – lavterskeltilbud har fortsatt åpent én kveld i uken.

Vi startet opp med skadereduserende tiltak i henhold til nasjonale retningslinjer. Dette innebærer utlevering av sterilt brukerutstyr for å forebygge skader og smitte.

I henhold til nasjonal overdosestrategi er det innført mulighet for bruk av Naloxon nesespray. Denne kan redusere overdose på opiater, og redusere alvorlig helseskade.

Pårørendearbeidet er satt i system. Det vil si at de som ønsker det får tilbud om samtale/oppfølging.

Rus-psykisk helsetjeneste og miljøarbeidertjenesten hadde tilsyn fra Arbeidstilsynet våren 2018. Tema for tilsynet var «Hvordan virksomheten etterlever kravene i Arbeidsmiljøloven spesielt i forhold til forebygging av vold og trusler». Det ble ikke funnet avvik fra lov eller myndighetskrav ved tilsynet.

Miljøarbeidertjenesten inklusiv barne- og ungdomsavlastningen 

Det er stort press på tjenesten med mange nye brukere med bistandsbehov. Det er også behov for flere boliger med personalbase, og dette planlegges i forbindelse med arbeidet med boligstrategi.

Arbeids og aktivitetssenter (ASK)

korsmoløpetDet var i 2018 økning i antall deltagere ved senteret. Endring av kriterier for brukergruppen i bedrifter med tilrettelegging er årsaken til dette.

Legetjenesten

Kommunen har rekruttert en ny kvinnelig fastlege i 2018, og innfrir dermed fastlegeforskriftens krav om at innbyggere skal ha anledning til å bytte fastlege. I dag har fire av våre seks fastleger ledig listeplass.

 

Dette er tjenesteområdets enheter

Tjenestekontoret

 • Behandler søknader om pleie- og omsorgstjenester
 • Koordinerende enhet for rehabilitering og habilitering

 

Rehabilitering og bistand

 • Miljøarbeidertjeneste
 • Avd. BUAS. omsorgsboliger og avlastning for barn og unge
 • Avd. Furubo
 • Avd. Brekke
 • Rus- og psykisk helsetjeneste, samt dag- og lavterskeltilbud
 • ASK. Dagsenter
 • Rehabiliteringstjenesten. Fysio- og ergoterapi. Hjelpemiddelsentral
 • Avtale med Odal fysioterapi, privat fysikalsk institutt

 

SOAS (Sør-Odal alders- og sykehjem)

 • Langtids sykehjemsplasser
 • Korttidsplasser, rehabiliteringsplasser

 

Hjemmetjenester

 • Hjemmesykepleie
 • Hjemmehjelp/praktisk bistand
 • HDO (omsorgsboliger)
 • Kreftkoordinator
 • Dagsenter
 • Omsorgslønn
 • Brukerstyrt personlig assistanse
 • Støttekontakttjeneste
 • Trygghetsalarm

 

NAV Sør-Odal

 • Sosiale tjenester, inkludert økonomisk rådgivning
 • Jobbtorget

 

Integreringsenheten

 • Flyktningtjenesten
 • Boligkontor

 

Fastleger

 • Sentrum legekontor
 • Parken legesenter
 • Skarnes legesenter

Legevakt, interkommunal øyeblikkelig hjelp-plasser (IKØ) og krisesenter er interkommunalt.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook