9. Oppvekst og kultur

Barn og unge er fremtidens arbeidskraft og samfunnsutviklere. Derfor er det avgjørende at vi gir dem de beste vekst- og utviklingsvilkårene nå, slik at de blir istand til å mestre livene sine.

trondsbu

Oppvekst og kultur skal sikre trygge oppvekstvilkår og god opplæring for barna i kommunen. 

Området yter tjenester innen barnehage, grunnskole, barnevern, helsestasjon og kultur, i tråd med barnehageloven, opplæringsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, barnevernloven, folkebibliotekloven og kulturloven som de mest sentrale.

Voksenopplæring blir gitt av GIV, Glåmdal interkommunale voksenopplæring IKS, som ligger i Kongsvinger.

Den største målgruppa i sektoren er barn og unge, i tillegg har området ansvar for kulturtjenester som rettes til alle kommunens innbyggere.

Mål for tjenesteområdet

Utdanning er i seg selv viktig, men er også en betydelig folkehelsefaktor. Det meste av det som ytes av tjenester i området oppvekst og kultur skal skape gode vilkår for barn og unge i nåtid og framtid. Derfor har sektoren satt som et utviklingsmål at antall grunnskolepoeng skal økes til 40 poeng eller bedre målt gjennom et fem-årig snitt. Se mer om dette under Oppvekstvilkår barn og unge i årsmeldingen, og i Tilstandsrapport for grunnskolen i Sør-Odal 2018.

 • Det var 801 skoleelever på barne- og ungdomstrinnet i Sør-Odal i 2018.
 • Kulturskolen i Odalen tilbyr 19 ulike aktiviteter til barn og unge i Sør-Odal.
 • Totalt er 428 barnehageplasser i bruk av 467 mulige i henhold til bemanning.

Barnehage

I 2018 lovfestet statlige myndigheter en bemanningsnorm og pedagognorm for barnehagen. Sør-Odal har bemanning som oppfyller normen for antall voksne. Andel godkjente pedagoger var høsten 2018 ennå ikke fullt ut i henhold til den nye normen, da ca. tre årsverk var pedagogiske ledere på dispensasjon. I løpet av barnehageåret 2018/2019 er dette allerede bedret. God og kompetent bemanning er et kvalitetsstempel.

De kommunale barnehagene og de private barnehagene har et tett og godt samarbeid. Foruten det lovpålagte samarbeidet om opptak av barn til barnehagene, er kompetanseutvikling og annet utviklingsarbeid områder barnehagene arbeider sammen om.

Skole

Grunnskole er det største rammeområdet i oppvekst og kultur. Det leveres en egen tilstandsrapport til kommunestyret hvert år som går mer i detaljene, både med hensyn til faglige resultater og elevmiljø. De vesentligste punktene er beskrevet under kommunens satsingsområder i denne årsmeldingen. Se også eget kapittel om Glommasvingen skole.

Odal PPT er en del av dette rammeområdet, og er en interkommunal tjeneste for odalskommunene og fylkeskommunens videregående skoler i Kongsvingerregionen. Sør-Odal er vertskommune for samarbeidet. Pp-tjenesten er en vesentlig bidragsyter i det tverrfaglige arbeidet og for tidlig innsats.

Barneverntjenesten

Barnevernet skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling får nødvendig hjelp og omsorg i rett tid, og bidra til at barn og unge får trygge oppvekstvilkår.

Odal barneverntjeneste er en interkommunal tjeneste for odalskommunene, som Sør-Odal er vertskommune for. I de kvartalsvise rapportene til fylkesmannen var det i 2018 som i 2017 ingen avvik, noe som viser at tjenesten utfører det den skal til riktig tid.

Helsestasjon

Helsestasjonen skal gi et helhetlig tilbud i kommunen for å fremme fysisk, psykisk og sosial helse, samt forebygge sykdom og skade. Helsestasjonen når nær 100 % av befolkningen i alderen 0–20 år. 

Både barneverntjenesten og helsestasjonen er sentrale bidragsytere i det tverrfaglige og forebyggende arbeidet med barn og unge. I 2018 som tidligere år gjøres det solid arbeid med til dels vanskelige og sammensatte saker, både på systemnivå og individnivå. KORT, kompetanse- og rådgivende team, koordineres og ledes av helsestasjonen. Her er det ingen sak som er for liten eller for tidlig å drøfte, og det gir oss mulighet til å yte riktig hjelp til riktig tid.

Kultur

Sør-Odal har et aktivt organisasjonsliv med stor frivillig innsats. Kulturelle arrangementer i samarbeid mellom kommunen og frivillige var også i 2018 mange, f.eks. i Lysukene. 

Allmenn kultur skal være koordinerende enhet til lag og foreninger, heri saksbehandle såkalte spillemidler, være kommunens kontakt med andre lokale og regionale kulturinstitusjoner, og arbeide planmessig med utvikling av anlegg for kultur, idrett og friluftsliv i samhandling med øvrige aktører.

Under allmenn kultur ligger også den daglige driften av Kåre Tveter Galleri Lyshuset og kulturtunet (Låvebrua, Låvegalleriet og Lille Galleri Stabburet). Galleriet hadde i 2018 åpent 105 annonserte dager pluss andre avtalte. Ca. 1100 personer besøkte galleriet for å se både den faste utstillingen og andre gjesteutstillere.

Kulturskolen i Odalen er en interkommunal tjeneste for odalskommunene med Sør-Odal som vertskommune. Kulturskolen driver opplæring i musikk, teater og visuelle uttrykk. I 2018 hadde kulturskolen 103 elever fra Sør-Odal, fordelt på 19 tilbud. Ungdommens Hus er organisert under kulturskolen, selv om det er et tilbud drevet av Sør-Odal.

Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet, gjennom aktiv formidling og ved å stille bøker og andre medier gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Folkebibliotekene skal være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. 

Vårt bibliotek arrangerte også i 2018 konserter, lesestunder, foredrag og utstillinger. Biblioteket må i tillegg berømmes for sitt bidrag i integreringsarbeidet i kommunen. 

Dette er tjenesteområdets enheter:

Barnehager:

 • Disenå
 • Korsmo
 • Sander
 • Tronbøl
 • Private (4)

Skoler:

 • Ullern
 • Korsmo
 • Sander
 • Disenå
 • Slåstad
 • Odal PPT
 • Sør-Odal ungdomsskole

Barn og helse:

 • Helsestasjon
 • Odal barneverntjeneste

Kultur:

 • Bibliotek
 • Kulturskolen i Odalen
 • Allment kulturarbeid

Utfordringer

Kommuneplanens samfunnsdel ble rullert i 2018. Denne er førende for temaplanen for oppvekst, og gir en god rettesnor når planen utarbeides samtidig med at skolestrukturen gjennomgår en stor endring.

Barnehagekapasiteten i kommunen er nå slik det er reelt behov for, med en overkapasitet som buffer fra høsten 2018. Den er for førstkommende barnehageår noe større enn vi klarer å utnytte. Kommunen utredet i samarbeid med Agenda Kaupang i 2018 det videre behovet, for å kunne gi innbyggerne riktig tjeneste fremover. Det er ikke grunnlag for å øke barnehagekapasiteten de nærmeste årene, men det blir viktig å følge SSB-prognosenes oppgraderinger samt innbyggernes flyttemønster. 

PP-tjenesten blir utfordret i ny fylkesorganisering. Dersom Odal PPT ikke lenger vil ha videregående skoler i sitt ansvarsområde, blir både kompetanse, organisering og økonomi berørt. Tjenesten kan også bli utfordret av nye måter å organisere og forvalte spesialundervisningen på.

Oppvekst og kultur er i stor grad en kompetansekrevende organisasjon. Å ha god og riktig kompetanse er viktig for å utvikle nye ferdigheter og kunnskaper. Å ha oversikt over samlet kompetanse og rekruttere kompetente medarbeidere er en spennende utfordring. Den nye pedagognormen, lærernormen og de nye kompetansekravene i skolen setter krav til enhetene og kommunens systemarbeid.

Barneverntjenesten gjennomgår endringer i tråd med reformen som ble vedtatt i 2017. Tjenesten merker økte oppgaver, bl.a. oppgaver som til nå har vært utført av statlige organ. Kommunen er i ferd med å få et sterkere økonomisk trykk via mindre statlige refusjoner for store utgifter. 

Kulturtunet med Lyshuset, låvegalleriet og stabburet har mange muligheter. Kommunen har en flott kulturskatt i samlingen av Kåre Tveters kunst. Samlingen, Galleri Lyshuset og resten av kulturtunet kan utvikles til å gi Sør-Odal en attraktiv severdighet, for besøk og kulturaktivitet. En tett samarbeidspartner, Silkeveven, avviklet sin aktivitet ved kulturtunet i 2018, noe som har svekket mangfoldet.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook