1. Fakta om Sør-Odal

Per 31. desember 2020 hadde Sør-Odal 7914 innbyggere.

slaastad

Generelle fakta om kommunen

 • Sør-Odal kommune i Hedmark grenser til Nord-Odal, Grue, Kongsvinger, Eidskog og Nes i Viken.
 • Kommunen er fordelt på de tre sognene Strøm, Ullern og Oppstad, som er opphavet til de tre nøklene i kommunevåpenet.
 • En innbygger som bor i Sør-Odal kalles en (sør)odøling.
 • Kommunens areal er 512,75 km2.
 • Omtrent 17 prosent av kommunens verdiskaping er landbruksrelaterte.
 • Elva Glomma renner gjennom Sør-Odal.
 • Sør-Odal har et utpreget innlandsklima, og gjennomsnittstemperaturen i 2020 var på 5,0 grader.
 • 81,7 prosent av befolkningen er medlemmer i Den norske kirke

Aldersfordeling innbyggere i Sør-Odal

1

Endringer i befolkningen i 2020

 • Født: 47 personer
 • Døde: 69 personer
 • Nettoflytting: 32 personer
 • Nedgang i befolkningen på 13 i siste kvaral (+9 i løpet av året)

Les mer om Norges befolkning på SSB sin faktaside om befolkningen.

Ifølge SSB sin befolkningsprognose vil Sør-Odal vokse med 582 personer fram til 2050.

Boliger i Sør-Odal

 • Det er 3245 eneboliger i kommunen
 • Det er 159 leiligheter i kommunen
 • Det er 547 hytter i kommunen
 • Det er i gjennomsnitt 2,11 beboere per husstand
 • 5,6 prosent av befolkningen bor trangt (SSB)
 • 19,1 prosent av innbyggerne bor på en landbrukseiendom.
 • 39 prosent av innbyggerne bor i et tettsted
 • Det bor 17 innbyggere per kvadratkilometer

4

Næringsliv i Sør-Odal

Til tross for koronapandemien, hadde Sør-Odal vekst i antall arbeidsplasser i 2020 (+3). Det var ved inngangen til året 2514 arbeidsplasser i kommunen.

 • 2352 personer pendler til jobb i en annen kommune
 • 989 personer pendler inn til jobb i kommunen

2

3

Folkehelse

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse. Arbeidet skal bidra til en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. Et av satsingsområdene i kommuneplanens samfunnsdel er folkehelse, og folkehelseperspektivet skal innlemmes i den kommunal planlegging og utvikling av tjenestene. Med dette som grunnlag jobber vi mot «folkehelse i alt vi gjør».

Positive folkehelseindikatorer i Sør-Odal

Dette omfatter indikatorer hvor kommunen ligger bedre an sammenliknet med landet for øvrig.

 • Lavinntekt
  Andelen personer som bor i husholdninger med vedvarende lavinntekt (under 60 % av nasjonal medianinntekt) er lavere i Sør-Odal enn landet for øvrig. Her har Sør-Odal hatt en positiv utvikling de siste årene.
 • Trangboddhet
  Andelen personer (0-17 år) som bor trangt er lavere enn i landet for øvrig.
 • Drikkevann og luft
  Sør-Odal har bedre drikkevannsforsyning og luftkvalitet (svevestøv) enn landet for øvrig.
 • Vold
  Anmeldte lovbrudd i kategorien vold og mishandling (omfatter ikke seksuallovbrudd) er lavere enn i landet for øvrig.
 • I aldersgruppen 45 år og eldre er andelen som bor alene lavere enn i landet som helhet.
 • Andelen 17-åringer som oppgir at de kan svømme 200 meter er ikke forskjellig fra landsnivået.

Noen av våre folkehelseutfordringer i Sør-Odal

 • Forventet gjennomsnittlig levealder for kvinner i Sør-Odal er lavere enn på landsbasis.
 • Andel personer som ikke er i arbeid eller utdanning er høyere i Sør-Odal enn landet forøvrig
 • Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er med i en fritidsorganisasjon, er lavere hos oss enn landsnivået.
 • Andelen 17-åringer som defineres som overvektige er høyere enn i landet for øvrig.

Fysisk aktivitet

Spesielt hos barn bør fysisk aktivitet være allsidig. Gjennom aktiviteter som inne- og utelek, kroppsøving, idrett, friluftsliv og aktiv transport (gå og sykle), kan barn og unge utfolde og utvikle seg. Aktiviteten bør gi glede, sosialt fellesskap og mestring gjennom alle fire årstider.

I Sør-Odal har vi de siste årene etablert flere konkrete tiltak som blant annet skal legge til rette for å gjøre det enklere for barn og unge å være i fysisk aktivitet.

1

Andel ungdomsskoleelever som er fysisk aktive (svett og andpusten) sjeldnere enn én gang i uka (Ungdata).

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook