2. Samfunnsutvikling

Slik har kommunen jobbet i 2020 for å videreutvikle Sør-Odal til å bli et enda mer attraktiv sted å bo og jobbe i.

skole

Befolkningsvekst

Sør-Odal kommune har de siste årene hatt en svak positiv befolkningsvekst og positiv netto innflytting. Folketallet gikk frem med 9 personer i 2020, og var på 7.914 ved utgangen av året. Ifølge prognoser for vekst i befolkningen, vil Sør-Odal ha 8487 innbyggere i 2050. 

Boligtilbudet er viktig for tilflytting. På dette området har kommunen en viktig tilretteleggerrolle. For å møte den forventede veksten vil det være behov for å bygge anslagsvis 30 nye boenheter hvert år. Det er gjennom kommuneplanens arealdel 2013-2024 avsatt områder for boligbebyggelse på Skarnes og i grendene, samt områder for spredt boligbebyggelse. Veksten er markedsregulert, og etterspørselen er i størst på Skarnes.

Sentrums- og grendeutvikling

Attraktive steder trekker ofte til seg nye innbyggere, den beste arbeidskraften, samt små og store bedrifter. Videreutviklingen av Skarnes sentrum som et levende og velfungerende kommunesenter har vært et viktig punkt også i 2020. Arbeid med Sentrumspassasjen (oppgradering av Skarnes stasjon og nærliggende områder) er et av de store prosjektene som ble igangsatt i 2020.

Sør-Odal kommune ønsker levende grender med vekst, og det ligger et potensial i å videreutvikle bomiljøene i grendene. Kommunen har fortsatt å jobbe med etterbruk av grendeskolene, og i løpet av året ble det lagt fram politiske saker vedrørende kjøp av samtlige av de fire grendeskolene. 

Sør-Odal kommune avsatte i 2020 såpenger og tiltaksmidler til grendene (gjennom det etablerte samarbeidet med Sør-Odal grenderåd), samt støtte til samfunnshusene i tilknytning til de nedlagte grendeskolene. En mindre tilskuddspott går til de øvrige grendehusene/samfunnshusene i kommunen.

Næringslivsvekst

Vekst i innbyggertallet gir ikke alltid økonomisk vekst i et samfunn. Vekst i innbyggertallet bør derfor ses i sammenheng med arbeidsplasser til kommunens befolkning. Kommuner som har vekst i antall arbeidsplasser har ofte innbyggervekst.

Veksten i antall arbeidsplasser i Sør-Odal kommune har siden 2012 vært inne i en positiv trend. I 2020 økte antallet arbeidsplasser i kommunen med 3, til tross for at vi har lagt bak oss et år som har vært preget av koronapandemien.

Sør-Odal kommune jobber aktivt med å få virksomheter til å etablere seg i Sør-Odal, og har i løpet av 2020 både hatt dialog om to svært store etableringsmuligheter på Slomarka og mindre etableringer på eksempelvis Hernesmoen.

Det er fortsatt behov for å tilrettelegge for nye arbeidsplasser både i Sør-Odal kommune og i regionen, og i løpet av 2020 ble det igangsatt arbeid med regulering og tilrettelegging av tomter på Hernesmoen, samt arbeid med Slomarka 2-regulering (i begynnelsen av 2021 ble dessuten Slomarka 3 vedtatt).

tronbolFør sommeren 2020 avsluttet Lesja Bulldozerlag oppdraget med å opparbeide næringstomt på Tronbøl nær Skarnes sentrum. Dette har vært et sterkt ønske fra både næringsliv og kommunestyret, og kommunen tror innflyttingsklare tomter vil bidra til å gjøre Sør-Odal enda mer attraktiv for nyetableringer i framtiden. Det ble i 2020 inngått en opsjonsavtale med en betydelig aktør vedrørende hele tomten.

Sør-Odal kommune jobber regionalt gjennom Klosser Innovasjon/Kongsvingerregionen/Byregionprogrammet og lokalt gjennom Odal Næringshage med å tilrettelegge for vekst i næringslivet. Det ble i 2016 utarbeidet en ny næringsstrategi for regionen, og kommunen vedtok i 2018 en egen næringsplan som tar utgangspunkt i de regionale strategiene. For å nå målet om vekst i antall arbeidsplasser, fokuseres innsatsen spesielt der regionen har særlige fortrinn: bioøkonomi, logistikk, bygg- og anleggsvirksomhet og industri. Sør-Odals strategiske næringsplan skal revideres i 2021.

I løpet av 2020 ble det vedtatt å legge ned kommunens ordinære næringsfond og opprette et nytt fond for odalskommunene i samarbeid med Nord-Odal kommune og Odal Sparebank.

På grunn av koronapandemien ble også kommunen tildelt midler til kommunalt næringsfond covid-19 (og kommunal kompensasjonsordning), som skal gjøre lokalt næringsliv i stand til å ta grep for å møte den nye hverdagen samt kompensere tap grunnet nedstenging eller strenge smitteverntiltak.

Sør-Odal kommune er også deleier av datasenterselskapet Nordavind.

Nyttige lenker knyttet til næringsutvikling i Sør-Odal kommune:

Bredbåndsutbygging i Sør-Odal

I kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 heter det at «alle husstander i kommunen skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd». Dette forplikter, selv om kommunen i dag har flere områder med dårlig bredbånds- og mobildekning. Disse tjenestene er sårbare fordi de tilbys av markedsaktører.

Kommunestyret i Sør-Odal vedtok i 2020 å avslutte én av to store konkurranser som kommunen har hatt ute på anbud. I praksis betyr dette følgende:

  • Prosjektområdene Strøm, Sander-Skarnes og Sander-Galterud skal bygges i 2021/2022.
  • Det inngås intensjonsavtaler med valgt leverandør vedrørende prosjektområdene Solbakken, Odalstunet, Finnholt, Ullern 2 og Disenå-Skarnes
  • Det jobbes parallelt med prosjektområdene Oppstad, Åkroken og Odals Verk med tanke på alternativ teknologi, kommersiell utbygging og andre måter å få realisert målet om høyhastighetsbredbånd til alle

Du kan lese mer om bredbåndsarbeidet i Sør-Odal her!  

Infrastruktur og kollektivtilbud

Sør-Odal har god forbindelse med omverden. E16 går fra Kløfta til Sør-Odal og Kongsvinger med forbindelse til svenskegrensen. Fylkesvei 24 går nordover fra Sør-Odal til Hamar. Det er kort vei til Gardermoen og det går tog hver time til Oslo.

Sør-Odal kommune er en del av det interkommunale plansamarbeidet for ny E16 Kongsvinger-E6. Det er i løpet av 2020 vedtatt et planprogram for prosjektet, og det ble gjennomført to runder med folkemøter og dialogmøter i løpet av året. 

Alle styremøter i planstyret, som består av ordførerne i Kongsvinger, Sør-Odal, Nes og Ullensaker, streames direkte, og alt av tilgjengelige dokumenter ligger åpent på prosjektsiden.

Kommunen arbeider kontinuerlig inn mot Innlandet trafikk for å bedre kollektivtransporttilbudet mellom Skarnes og grendene, da dette er et tema som opptar mange av innbyggerne utenfor kommunesenteret. Dette inkluderer også skoleskyss. Det samme gjelder styrkingen av tilbudet mellom Kongsvinger og Gardermoen. Et bedret kollektivtilbud kan bidra til at kommunens innbyggere i større grad kan ta del i arbeidsmarkedet i Ullensaker/Gardermoen/Oslo.

Sør-Odal kommune har levert høringsuttalelser til planarbeid vedrørende Kongsvingerbanen.

Norges grønne hjerte

hjerteKongsvingerregionen har et mål om å være Norges grønne hjerte. Grønn vekst skal gi økt verdiskapning og bidra til en bærekraftig nasjonal vekst. Sentralt i en bærekraftig utvikling er bl.a. reduserte utslipp av klimagasser og riktig energi- og ressursbruk. Dette vil også være viktig for å utvikle og videreføre en konkurransedyktig vekst for nye og eksisterende virksomheter i regionen. Det er et mål at regionen skal bli klimanøytral, dvs. at den ikke skal bidra til den globale oppvarmingen.

Det ble i 2018 utarbeidet og vedtatt en miljø- og klimastrategi for Kongsvingerregionen, som kan leses her! For å nå de mål som er satt for henholdsvis kommuneorganisasjonene i regionen og for de totale direkte utslippene fra sivilsamfunn og næringsliv i hver kommune ble det satt opp noen overordnede strategier.

De overordnede strategiene er:

  1. Kongsvingerregionen skal bidra til miljøvennlig infrastruktur, transport og logistikk på vegne av Norge og Europa.
  2. Kongsvingerregionen skal bidra til grønn vekst i næringslivet gjennom bruk av høyskolestiftelsen og økt kompetanse, og verdiskapning basert på økt bruk av lokale ressurser.
  3. Kongsvingerregionen skal bidra til å ha en by- og tettstedsutvikling som er inkluderende, trygg, robust og bærekraftig.
  4. Kongsvingerregionen skal være et trygt sted i forhold til klimaendringer.

Sør-Odal kommune forplikter seg med vedtaket å bidra til å nå de regionale strategiene.

Kommunen har en målsetting om å øke bruken av tre i kommunale bygg. Glommasvingen skole er for eksempel bygget i heltre.

Sør-Odal kommune arbeider også opp mot FNs bærekraftsmål:

fn

Frivillighet

Sør-Odal har en stor og aktiv frivillig sektor. Kommunen har vedtatt en egen frivilligstrategi med en kon­kret handlingsplan. Sammenliknet med andre kommuner i Innlandet er en definert frivilligstrategi ganske unikt for oss.

Hensikten med strategien er å legge til rette for at det skal være enkelt å gjøre frivillig inn­sats i Sør-Odal. Kommunen har et eget frivilligråd bredt representert fra ulike frivillige organisasjoner og aktører. Frivilligrådet er et rådgivende utvalg for de kommu­nale myndigheter, og har blant annet som hensikt å være et forum for samarbeid og koordinering mel­lom kommunen og de frivillige organisasjonene.

Frivilligstrategien skal rulleres i 2021, det ble i 2020 startet en forsiktig forberedelse til dette arbeidet.

Sør-Odal kommune er med i KS sitt nettverk for aktiv fritid for barn og unge, hvor vi er blitt introdusert for ALLEMED, en nasjonal dugnad mot utenforskap og fattigdom blant barn og unge.

Odal orienteringslag og kommunen samarbeider om Stolpejakt. Stolpejakt går ut på å finne stolper sentralt plassert i kommunen. Stolpebesøk kan registreres på papir, nettsiden eller via app. Stolpejakten forflytter seg rundt til ulike deler av kommunen, og mange av stolpene er tilrettelagt for rullestol/rullator og barnevogn.

I forbindelse med Aktivitetsskolen i Sør-Odal er det utviklet samarbeidskontrakter mellom kommunen og lagene/foreninger tilknyttet aktivitetsskolen. Dette er en oppfølging av frivilligstrategien, og oppfattes som en positiv regulering av samarbeidet med tanke på definerte arbeidsoppgaver, ansvar og tidsperspektiv.

Videre har kommunen en aktiv frivilligsentral med populære aktiviteter som, handletralla på SOAS, «Syng med oss» på Skogtun, stoltrim og strikkekafè. Dette er viktige tiltak for å motvirke ensomhet og utenforskap, aktivitetene er hovedsakling rettet mot eldre innbyggere. Tilnyttet frivilligsentralen er det også mange frivillige enkeltpersoner som bidrar med hjelpeoppdrag som skyss og praktiske hverdagsaktiviteter. Dessverre har mange av disse aktivitetene og tjenestene måttet bli satt på vent i 2020.

Sør-Odal Frivilligsentral driver bruktbutikk. Butikken er åpen tre dager i uken. I tillegg til funksjonen brukthandel er butikken også en viktig inngang til frivilligsentralen for de som trenger en sosial møteplass.  Det er alltid kaffe på kanna i bruktbutikken og de som kommer innom tilbys ikke bare en god handel, men også en prat og en sosial møteplass.

BUA

Utstyrssentralen BUA, hvor du kan låne gratis sports- og friluftsutstyr, har vært stengt gjennom det meste av året. Det har vært trist å måtte holde et slikt tiltak lukket.

Vi vet at den økonomiske situasjonen til mange familier er sterkt påvirket av pandemien, mange organiserte fritidsaktiviteter har vært stengt og familier har vært mer hjemme i ferier og fritid. Da hadde vi trengt BUA mer enn noen gang.

BUA ble åpnet medio mars 2021. Velkommen!

Aktivitetsskolen

Den gratis aktivitetsskolen for barn mellom 6 og 12 år kom bare så vidt i gang i 2020 før aktivitetene måtte avlyses. Det har vært utfordrende å forholde oss til uforutsigbarheten mtp. smittevernregler og ulike retningslinjer. Eksempelvis behovet for kohorter, når aktivitetsskolen er basert på at aktivitetene foregår på tvers av aldersgrupper.

Vi er nå i gang igjen med aktivitetsskolen.

Aktivitetskassen

Sør-Odal kommune har avsatt midler til drift av en aktivitetskasse.

Aktivitetskassen er et folkehelsetiltak. Ordningen innebærer å gi økonomisk støtte til kontingenter, lisenser, utstyr, deltakelse på cup/leir/samlinger etc. slik at alle barn og unge i Sør-Odal har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Det gis inntil kroner 2.000,- i støtte per person per år.

I 2020 ble det bevilget 13 450 kr til enkeltbarn gjennom ordningen. Vi regner med at dette er et mindre beløp enn det den vil bli søkt om i et normalt aktivitetsår.

Ung4Reg: Program for folkehelse

KS og Helse- og omsorgsdepartementet har gått sammen om å etablere Program for folkehelsearbeid i kommunene. Dette er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Sør-Odal kommune er programkommune i Folkehelseprogrammet og har som hovedmål å videreutvikle og evaluere tiltakene Aktivitetsskolen i Sør-Odal og BUA Sør-Odal og aktivitetskassen, samt etablere et nytt fritidstilbud for ungdom (13-19 år).

Tiltakene søker å gi oss bedre forutsetninger for å videreutvikle effektfulle intervensjoner som treffer barn og unge, og på den måten hindre utenforskap, skape stolthet til nærmiljø, rekruttere barn og unge inn i frivillige organisasjoner og øke fysisk aktivitet.

Prosjektet er eksternt finansiert gjennom Innlandet fylkeskommune. I 2020 har fokuset i prosjektet vært å forberede en spørreundersøkelse til alle barn og unge i kommunen. I tillegg er det ansatt prosjektleder med tiltredelse 01.01.21.

Snakk med oss

INNBYGGERTORGET
Telefon: 62 96 80 00
Åpningstid: 10.00-14.00
E-post

Vakttelefoner

Korona- og vaksinetelefon: 458 76 660 (åpen torsdager kl. 09.00-14.00).

English version (Google Translate)

Skriv til oss

SØR-ODAL KOMMUNE
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes
E-post til Sør-Odal kommune

FAKTURAADRESSE:
Sør-Odal kommune
c/o Nord-Odal kommune
Herredsvegen 2
2120 Sagstua

Org.nummer: 964 947 716
Kommunenummer: 3415
Organisasjonsinformasjon
Ansvarlig redaktør: Anita Orlund
Webredaktør: Henriette Eriksen

Besøk oss

INNBYGGERTORGET
Øgardsvegen 2
2100 Skarnes

Åpningstid:
09.00-15.00

Følg oss

Facebook   Facebook